บริจาคสมทบทุนสร้าง อาคารโดมอเนกประสงค์
“ไพศาลประชาทรานุสรณ์” (พบโชค ติสฺสวํโส)


รายนามผู้บริจาคสมทบทุนสร้าง อาคารโดมอเนกประสงค์“ไพศาลประชาทรานุสรณ์” (พบโชค ติสฺสวํโส)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ศิษย์เก่ามจว. รุ่นที่ ประเภทที่บริจาค จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
1 นางสิงห์ทอง  ชาวคำเขต 22 ระบบรางระบายน้ำ 5000.00  
2 นายนำชัย  หอมแก่นจัน 43 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 1000.00  
3 นายแทนนิตย์  นาใจ 24 งานพื้นคอนกรีต 2500.00  
4 นางทิพวรรณ  บุญหวาน 24 งานฐานรากและเสาเข็ม 5000.00  
5 นางสาวสุรีรัตน์  วันชัย 24 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 2000.00  
6 นางสาววิสุทธิ์  สัจถา 24 งานโครงหลังคา (เหล็ก) 2000.00  
7 นางสมจิตร  จาอินต๊ะ 20 งานพื้นคอนกรีต 2000.00  
8 นายศรันย์  เนมหาวรรณ์ 36 เสา 30000.00  
9 นางจันทรา  สุขใหญ่ 25 งานโครงหลังคา (เหล็ก) 2000.00  
10 นางสาววันทนีย์  ด่านเจริญรักษ์ 27 งานโครงหลังคา (เหล็ก) 5000.00  
11 นายดิฐพงศ์  ปรารมภ์ 40 อื่นๆ 1000.00  
12 นางสาววรรณรัตน์  เขื่อนคำ 51 งานโครงหลังคา (เหล็ก) 3500.00  
13 นายสุทธิพนธ์  อุตสาวงค์ 40 อื่นๆ 1000.00  
14 นางสาววิลาวัลย์  สัจวสันต์ - ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 2000.00  
15 นางสุธาสินี  เมฆทับ 23 งานโครงหลังคา (เหล็ก) 10000.00  
16 นางสาวเยาวณา  เชื้อเมืองพาน 24 งานโครงหลังคา (เหล็ก) 10000.00  
17 นางสาวกรสุดา  ดวงมาณีย์ 37 อื่นๆ 1000.00  
18 นางทองศรี  ศรีเกษม 24 ระบบรางระบายน้ำ 500.00  
19 นายธนกร  เป็นพนัสสัก 34 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 1000.00  
20 นางภิรัญญา  วิโรจน์แสงทอง 27 อื่นๆ 1000.00  
21 นายไพรัตร์  แย้มบาล 24 อื่นๆ 3000.00  
Untitled Document
Copyright © 2021 Programmer by Pichayanart Reerak.
Maechanwittayakhom School ChiangRai