- ให้นักเรียนศึกษา และลงทะเบียนเรียนเนื่อหา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
- ให้นักเรียนทุกระดับชั้น ลงทะเบียน เลือกชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ เว็บไซด์ของโรงเรียน www.mwk.ac.th
semenax.co