รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนโควตาโรงเรียนเดิม ระดับชั้นม.4

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 50001 เด็กชาย สรณ์สิริ คำสุ  
2 50002 เด็กหญิง ธิปธิดา ต๊ะสุข  
3 50003 เด็กหญิง ญาโณทัย พ้นภัย  
4 50004 นางสาว ศศิธร กันทะถ้ำ  
5 50005 นางสาว ละออง ลาหู่นะ  
6 50006 นางสาว กาญจนา สุตินกาศ  
7 50007 นาย สิทธิชัย อภิเผ่าพงศ์  
8 50008 นางสาว กชกร ก้างออนตา  
9 50009 เด็กหญิง มีนา พิณใจ  
10 50010 เด็กหญิง กัญญาวีร์ วงค์ตันกาศ  
11 50011 เด็กหญิง วิลาวัลย์ กุณามา  
12 50012 เด็กชาย ธนชาติ สิงห์กาศ  
13 50013 นางสาว จุฑามณี มิโน  
14 50014 นาย ปิยพนธ์ ก่อเกียรติพันธุ์  
15 50015 นางสาว ฐานิต คำดี  
16 50016 นางสาว สุภมาศ วรรณศรี  
17 50017 นางสาว กัญญาณัฐ พิมพ์จำนงค์  
18 50018 นางสาว ชลนิชา จินดาธรรม  
19 50019 นางสาว ยุพารัตน์ ส่าหม่อ  
20 50020 เด็กหญิง สุนิษา กันธิยะ  
21 50021 นางสาว สุภาพร เจริญใจ  
22 50022 นางสาว เอสเธอร์ แจ้งกิตติคุณ  
23 50023 นาย พีรภัทร ภูศรีบุญนาค  
24 50024 เด็กหญิง ณิชากุญ จันโย  
25 50025 นางสาว อินทิรา ถ้ำสุทะ  
26 50026 นางสาว ณัฐิกา วงค์ษา  
27 50027 นาย อดิรุจ ธรรมอาจิณ  
28 50028 นาย กรวิชญ์ จิโนคุณ  
29 50029 นาย ภูวมินทร์ เทพพรม  
30 50030 นางสาว หทัยชนก ธรรมใจ  
31 50031 นางสาว ธัญวรัตม์ คำเงิน  
32 50032 นางสาว เพชรศิริ บุญมา  
33 50033 นาย เมศไตร คำเงิน  
34 50034 นางสาว กุลจิรา ตาสามบือ  
35 50035 นางสาว รัตดา จับประยงค์  
36 50036 นาย อภิวิชญ์ พรมเเจ้  
37 50037 เด็กหญิง สุทธสิริ ปุญญรัตนภากร  
38 50038 นาย สนธิ ทำบุญ  
39 50039 นางสาว กรรณิการ์ ยืนยงแสน  
40 50040 เด็กหญิง อนุสรา เรือนมูล  
41 50041 เด็กหญิง ปนัดดา สุดี  
42 50042 นาย วสันต์ นามนวล  
43 50043 เด็กชาย อดิศร สามารถ  
44 50044 นาย ภราดร แก้วหยด  
45 50045 เด็กชาย ธนโชติ เมืองอินทร์  
46 50046 นางสาว ปภาดา เขื่อนเพชร  
47 50047 เด็กชาย ต้นน้ำ ท้าวชัยมูล  
48 50048 เด็กชาย พรชัย จำปา  
49 50049 นาย ศักดิ์ดา ปวงคำ  
50 50050 นางสาว อทิวรา กรสวรรค์  
51 50051 นางสาว ชาลิสา ธรรมสาร  
52 50052 นางสาว กันติยา แซ่ผ่าน  
53 50053 นางสาว พรหมธิดา ใจคำปัน  
54 50054 นางสาว เมธาพร ยาแปงกู่  
55 50055 นางสาว สุวรรณณี วงค์คม  
56 50056 นาย วรัญญู นาคสัมฤทธิ์  
57 50057 เด็กชาย สุชาติ เบียวเช  
58 50058 นางสาว ธนัชชา น้อยหมอ  
59 50059 นางสาว สิรินยา บุญรอด  
60 50060 นาย บรรณวิชย์ ลือราช  
61 50061 นางสาว อัมพิกา พรศรีจันทร์  
62 50062 นางสาว ธนาพร ธะนาคำ  
63 50063 นางสาว สุภานิดา สุรินทร์  
64 50064 เด็กหญิง จิรภัทร พงษ์ตุ้ย  
65 50065 เด็กหญิง ศศิกานต์ ละมัย  
66 50066 นางสาว ธนพร รัชฏะวานิช  
67 50067 นาย รัฐภูมิ สมวันดี  
68 50068 เด็กชาย กิตติรักษ์ ใจสุทธิ  
69 50069 นาย ธนกร ฟูด้วง  
70 50070 นาย ศิววงศ์ พรมแปง  
71 50071 นาย อภิชญ์อัฑฒ์ ภัทรวารีนนท์  
72 50072 นางสาว อภิชญา ธะนาคำ  
73 50073 เด็กชาย วิสุทธิ์ สมจิตร  
74 50074 นาย เสฎฐวุฒิ ใจยะ  
75 50075 เด็กหญิง ณัฐธิดา ขันสุธรรม  
76 50076 นาย ชยกร ทรงสืริวงศ์  
77 50077 นางสาว สุวรรณณา แซ่ย่าง  
78 50078 นางสาว กัญญารัตน์ ธรรมบวรนนท์  
79 50079 นางสาว โม มาเยอะ  
80 50080 นาย อาโซ อู่แม  
81 50081 นางสาว ณัฐนารี ฟองจันคำ  
82 50082 นางสาว เขมนิจ จันทาพูน  
83 50083 นางสาว วิราชิณี ศรีวิไชย  
84 50084 เด็กชาย พาทิศ สาทะ  
85 50085 เด็กชาย พณิชพล เเก้วพงค์  
86 50086 นางสาว สุทธิตา ใจเครือ  
87 50087 นางสาว จิรัชญา ชุ่มเมืองเย็น  
88 50088 เด็กหญิง ปยุดา ทำเรือน  
89 50089 นาย ณัฐกิตติ์ ตรีพรไพรัช  
90 50090 เด็กชาย เตชินท์ หล้าเมืองใจ  
91 50091 นางสาว อุบลวรรณ ชัยวุฒิ  
92 50092 นาย สิรภพ บุญเป็งแก้ว  
93 50093 นาย เมธาวิน สลีคำ  
94 50094 นางสาว ศิรินภา คำโมนะ  
95 50095 เด็กชาย สิรภัทร สกลธรรมพร  
96 50096 นางสาว จิราภา คำเงิน  
97 50097 นาย กิตติพรรณ ฝั้นป่าหมุ้น  
98 50098 เด็กชาย สมชาย แซ่ย่าง  
99 50099 เด็กชาย ณิชากร สอนสุกอง  
100 50100 นาย อิงคพล ตาแก้ว  
101 50101 นาย กฤศณัฏฐ์ กันเเก้ว  
102 50102 นาย ณัฐพงษ์ โวยยือกู่  
103 50103 นาย ทรงวุฒิ อาเคอ  
104 50104 เด็กหญิง นัสธิดา ชุ่มมงคล  
105 50105 นางสาว จีรนันท์ ธิน้อมธรรม  
106 50106 นางสาว วราภรณ์ ติยะธรรม  
107 50107 นางสาว รุ่งอรุณพร ทรายหมอ  
108 50108 นางสาว ธารทิพย์ ทองคำ  
109 50109 นางสาว ดวงพร ยานะใจ  
110 50110 นาย อนุยุต เเสงเเก้ว  
111 50111 เด็กหญิง ยุพิน มาลัย  
112 50112 นางสาว สุธาศินีร์ คำดา  
113 50113 นางสาว วรรณิกา มงคลดี  
114 50114 นางสาว เบญจวรรณ ชุ่มเมืองเย็น  
115 50115 เด็กชาย ณภัทร อู่ทอง  
116 50116 เด็กหญิง สุชาวดี ใจธรรม  
117 50117 เด็กหญิง วิลาสินี จี้จำปา  
118 50118 เด็กหญิง ศิริภัสสร หมอกใหม่  
119 50119 นางสาว จารุวรรณ แซ่ว่าง  
120 50120 นางสาว ศิริภา สุภา  
121 50121 นางสาว กรณิกา คำลือ  
122 50122 นางสาว กมลลักษณ์ พงค์ธรรม  
123 50123 นางสาว อรัญญา โสภณสุขสันต์  
124 50124 นางสาว ฐิติมา กันธิยะกาศ  
125 50125 นาย มงคล ยอดมูลคี  
126 50126 เด็กชาย กิตติภูมิ ธรรมกาศ  
127 50127 นาย จักริน สิงห์ตา  
128 50128 นาย นพรัตน์ แสงสุกใส  
129 50129 เด็กหญิง ชลธิชา วินันท์  
130 50130 เด็กชาย สหรัฐ ภิระบรรณ์  
131 50131 นางสาว พรธิดา เเซ่จัง  
132 50132 นาย วันชัย ลีจา  
133 50133 เด็กหญิง แพรวภรรณ์ หมอโป๊ะกู่  
134 50134 นาย ปรีชา ปันซังคอน  
135 50135 นาย ณัฐณพร อุดกาศ  
136 50136 นางสาว ปทิตตา โชคชัดชาญพัฒนา  
137 50137 นางสาว ธนพร นามแผน  
138 50138 นาย ภาคิน สมกาศ  
139 50139 นางสาว ศุภัชญา นาทะสัน  
140 50140 นางสาว พิชญธิดา คาหล่า  
141 50141 นางสาว กัญญารัตน์ วิชาทยานนท์  
142 50142 นางสาว เยาวลักษณ์ แก้วหลวง  
143 50143 เด็กหญิง ดวงใจ แลฉึกู่  
144 50144 เด็กหญิง นิชาภาอร ใจปัญญาพล  
145 50145 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ ภัคดีพรเลิศ  
146 50146 เด็กหญิง ปารีณา แซ่ลี  
147 50147 เด็กหญิง สุชาดา แสงปัก  
148 50148 นางสาว ปาลิตา มาเยอ  
149 50149 เด็กชาย ชำณาญยุจร์ คำอิ่น  
150 50150 นางสาว ชยาภรณ์ ถ่องอำไพ  
151 50151 นางสาว รัติชาภรณ์ ศรีสวัสดิ์  
152 50152 เด็กชาย นภนารา สุยะเสาร์  
153 50153 เด็กชาย พีรภัทร วงษ์อินทร์  
154 50154 นางสาว ธัญธิชากร อภิจำนงเจริญ  
155 50155 นางสาว ญาดารัตน์ พันธุ์ทอง  
156 50156 นาย ธนิสร แซ่จ๋าว  
157 50157 นางสาว สุนันทา เยอะเบียง  
158 50158 เด็กชาย อมรเทพ ซาวคำเขต  
159 50159 นาย อาเพียง หมื่อแล  
160 50160 นาย บัญญวัต กุนามา  
161 50161 นาย ณัฐภัทร ยืนมั่น  
162 50162 นางสาว อชิรญา ศรีไม้  
163 50163 นางสาว กล้วยไม้ ซอหย่า  
164 50164 นางสาว ภัทรสุดา สุลำพิง  
165 50165 เด็กหญิง จิรชยา ปัญสุวรรณ์  
166 50166 นาย ธนากร ท่าดีสม  
167 50167 นางสาว ดุจฤทัย อร่าม  
168 50168 นาย วัชริศ สวัสดี  
169 50169 เด็กหญิง พลอย คำเฮือง  
170 50170 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ยูริ  
171 50171 นางสาว กัญญาณี จินดาธรรม  
172 50172 เด็กหญิง กัญญาภัค ถึงคุณ  
173 50173 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ถึงคุณ  
174 50174 นางสาว ลิปิการ์ เชื้อเมืองพาน  
175 50175 นางสาว ณิชมน เยอเชอ  
176 50176 นาย ปรัชญาพล ปานกลาง  
177 50177 นาย อนุชา สุขนภาสวัสดิ์  
178 50178 นาย อภิวัฒน์ ปรีชาสถาพรกุล  
179 50179 เด็กหญิง สิรินภา นามแค  
180 50180 นางสาว นลินี ปินทรายมูล  
181 50181 เด็กชาย ทิวากร อุปวงค์  
182 50182 นางสาว นภัทสร วิบูลศรีกิตติ  
183 50183 นางสาว ณัฐริตา ทะสุยะ  
184 50184 นาย สรายุทธ ชัยวงค์  
185 50185 นางสาว จิราพร กิจธนเจริญกุล  
186 50186 นางสาว ชุตินันท์ สิงห์สุข  
187 50187 นางสาว จุฑามาส ขันอุระ  
188 50188 นางสาว ภัคจีรา จับใจนาย  
189 50189 นาย ปิยะพงษ์ นพเก็ง  
190 50190 เด็กหญิง เส่าซือ แซ่จู  
191 50191 นาย ศุภกิจ ธิน้อมธรรม  
192 50192 นางสาว พัชรยิ่ง สกุลยืนยงยิ่ง  
193 50193 นาย สุภชัย เก้าเอี้ยน  
194 50194 นางสาว กนกอร คำหลวงเเว่น  
195 50195 นาย ณัฐวุฒิ แซ่ย่าง  
196 50196 นางสาว จารวี สิงห์ตา  
197 50197 นางสาว ปรินทร คณโฑมุกด์  
198 50198 นาย จามีกร ยาทัน  
199 50199 นาย ภาณุพงษ์ คำวงค์  
200 50200 นางสาว พัชรี สิงห์ตา  
201 50201 นาย พีระพัฒน์ ธิจินะ  
202 50202 นาย ธนภูมิ สิงห์ปัน  
203 50203 นางสาว ชนาพร เสามั่น  
204 50204 นางสาว รักษิณา เข็มเพชร์  
205 50205 นาย ณพิชญ์ ใจการ  
206 50206 นางสาว จันทร์คำ ศรีวงค์  
207 50207 เด็กชาย กัมปนาถ ศรีโสภา  
208 50208 นาย กัณภัทร อิ่นแก้วสืบ  
209 50209 นางสาว ชลธิชา ศิลารักษ์  
210 50210 เด็กชาย พรนพรัตน์ รินท้าว  
211 50211 นาย เมธาสิทธิ์ ชัยยะ  
212 50212 เด็กชาย สุรชัช เชอมื่อ  
213 50213 เด็กหญิง รชามาศ วรรณประภาพร  
214 50214 นาย ทวิญญู เขื่อนคำแสน  
215 50215 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา ชัยชะนะ  
216 50216 นาย อัฐธชัย ชุ่มมงคล  
217 50217 เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีรัตน์  
218 50218 เด็กชาย ธนบดี เบ็ญอาบูบาการ์  
219 50219 นางสาว นรมน ก้างออนตา  
220 50220 นางสาว วาสนา กันทาเขียว  
221 50221 นาย อติชาติ ตาเจริญ