ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

การจัดทำระบบเกียรติบัตรออนไลน์ จะทำให้โรงเรียนสามารถออกเกียรติบัตรให้นักเรียน
และบุคลากรได้ในทุกกิจกรรมที่โรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเป็นโปรแกรมใช้งานฟรี ไม่สามารถแก้ไขโค้ดเพิ่มเติมได้
สามารถแสดงข้อมูลได้ 3 บรรทัด
หากคุณครูท่านใดต้องการใช้งานระบบเพื่อออกเกียรติบัตร
ติดต่อได้ที่งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้สิ่งที่จะต้องเตรียมก่อนการทำเกียรติบัตรออนไลน์
1. ไฟล์รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร (Excel) 1 บรรทัด ตัวอย่างไฟล์
2. ไฟล์รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร (Excel) 2 บรรทัด ตัวอย่างไฟล์
3. ไฟล์รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร (Excel) 3 บรรทัด ตัวอย่างไฟล์
4. ไฟล์ภาพเกียรติบัตร นามสกุลไฟล์ .jpg ตัวอย่างไฟล์
(ถ้าต้องการให้ผอ.เซ็นต์สด ไม่ต้องใส่ลายเซ็นต์สแกนในไฟล์เกียรติบัตร)


ขนาดเกียรติบัตร
ให้สร้างไฟล์ภาพเกียรติบัตรเป็นขนาด A4 แนวนอน จาก word powerpoint photoshop
หรือโปรแกรมตัดแต่งภาพใดๆ ก็ได้ โดยกำหนดขนาด W=297 mm H= 210 mm หรือ W=3508 px H=2480 px
หากพิมพ์ออกมาแล้วสัดส่วนไม่ถูกต้อง ให้กลับไปเช็คดูที่การตั้งค่ากระดาษว่าถูกต้องหรือไม่