#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 คณะสีม่วง 83 20 16 20 80
2 คณะสีชมพู 68 20 10 9 53
3 คณะสีแดง 85 11 16 21 82
4 คณะสีน้ำเงิน 71 10 13 12 66
5 คณะสีเขียว 67 10 7 8 50
6 คณะสีฟ้า 81 10 19 23 73
รวม 455 81 81 93 255