#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 คณะสีชมพู 68 21 10 9 53 20 10 9 53
2 คณะสีม่วง 83 20 16 26 80 20 16 20 80
3 คณะสีแดง 85 11 17 31 82 11 16 21 82
4 คณะสีน้ำเงิน 71 10 13 24 66 10 13 12 66
5 คณะสีเขียว 67 10 7 12 50 10 7 8 50
6 คณะสีฟ้า 81 10 19 30 73 10 19 23 73
รวม 455 82 82 132 296 81 81 93 255