รายการทั้งหมดยังไม่กำหนดวันที่ 19 พ.ย 2562
หมวดหมู่ : กรีฑา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0170
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0171
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0174
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0175
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
5
0176
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
6
0177
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
7
0178
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
8
0179
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
9
0180
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
10
0181
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
11
0182
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
12
0183
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
13
0184
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
14
0185
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
15
0186
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
16
0187
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
17
0188
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
18
0189
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
19
0190
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
20
0191
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
21
0192
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
22
0193
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
23
0194
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
24
0195
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
25
0196
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
26
0197
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
27
0198
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
28
0199
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
29
0200
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
30
0201
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
31
0202
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
32
0203
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
33
0204
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
34
0205
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
35
0206
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
36
0207
กระโดดไกล ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
37
0208
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
38
0209
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
39
0259
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
40
0260
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : ฟุตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0210
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0211
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0212
ฟุตบอล รวมหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : ฟุตซอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0214
ฟุตซอล ม.1 ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0215
ฟุตซอล ม.1 หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : บาสเกตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0216
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0217
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0218
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0219
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : วอลเลย์บอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0220
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0221
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0222
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0223
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : เซปักตะกร้อ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0224
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0225
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0226
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0227
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : เทเบิลเทนนิส
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0228
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0229
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0230
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0231
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
5
0232
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่ [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
6
0233
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่ [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
7
0234
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่ [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
8
0235
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่ [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
9
0236
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
10
0237
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : เปตอง
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0239
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0240
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0241
เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0243
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
5
0244
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
6
0245
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
7
0246
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
8
0247
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
9
0248
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
10
0249
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
11
0250
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
12
0251
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
13
0252
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
14
0253
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : เชียร์ลีดเดอร์
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0258
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม -
19 พ.ย 2562

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.019598960876465 วินาที