#
หมวดหมู่
กิจกรรม
อันดับที่
สถิติ
เหรียญ
อันดับ
1 เปตอง 2เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
2 วอลเลย์บอล 7วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
3 วอลเลย์บอล 11วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง [ทีม]
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
4 วอลเลย์บอล 15วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
5 เทเบิลเทนนิส 19เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
6 วอลเลย์บอล 25วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
7 เปตอง 29เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
8 ฟุตบอล 34ฟุตบอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
9 เทเบิลเทนนิส 39เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
10 เทเบิลเทนนิส 114เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
11 เทเบิลเทนนิส 51เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
12 กรีฑา 55วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
13 เทเบิลเทนนิส 59เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
14 กรีฑา 63วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
15 กรีฑา 66วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
16 เทเบิลเทนนิส 74เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่ [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
17 กรีฑา 78วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
18 กรีฑา 82วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
19 เทเบิลเทนนิส 87เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่ [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
20 เทเบิลเทนนิส 97เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่ [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
21 เทเบิลเทนนิส 105เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่ [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
22 กรีฑา 110วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
23 เทเบิลเทนนิส 122เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
24 กรีฑา 127วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
25 กรีฑา 130วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
26 กรีฑา 157วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
27 บาสเกตบอล 200บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
28 บาสเกตบอล 207บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
29 บาสเกตบอล 212บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
30 บาสเกตบอล 215บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
31 กรีฑา 220วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
32 กรีฑา 226วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
33 กรีฑา 232วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
34 กรีฑา 238วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
35 กรีฑา 244วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
36 กรีฑา 308วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
37 กรีฑา 249วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
38 กรีฑา 251วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
39 กรีฑา 257วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
40 กรีฑา 264วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
41 กรีฑา 300ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
42 กรีฑา 265ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
43 กรีฑา 311ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
5
44 กรีฑา 284วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
45 กรีฑา 277ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
46 ฟุตซอล 273ฟุตซอล ม.1 ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
47 ฟุตซอล 279ฟุตซอล ม.1 หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
48 กรีฑา 290วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
49 กรีฑา 296วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
50 เซปักตะกร้อ 305เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
51 เซปักตะกร้อ 314เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
52 กรีฑา 319วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
53 กรีฑา 329ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
54 กรีฑา 338ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
55 กรีฑา 344ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
6
56 กรีฑา 349กระโดดไกล ม.ต้น ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
57 กรีฑา 359วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
58 กรีฑา 365ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
59 กรีฑา 371วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
60 กรีฑา 380วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง [ทีม]
2
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ ๑
61 กรีฑา 389กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย [เดี่ยว]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
4
62 กรีฑา 393กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง [เดี่ยว]
1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
63 เชียร์ลีดเดอร์ 397เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น [ทีม]
3
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ ๒
64 เซปักตะกร้อ 403เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
65 เซปักตะกร้อ 407เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒
66 ฟุตบอล 412ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย [ทีม]
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
รองชนะเลิศอันดับ ๒

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0066249370574951 วินาที