#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว เจนจิรา เบเชกู่
2.นางสาว นิดา เชอมือ
2 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว มารีย์ แซ่ลี
3 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชานพ สมพิตย์
4 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ภครมัย จันทร์สุข
5 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อภิวัฒน์ แหล่งห้วยไชย
6 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ชุติกาญจน์ ไพรรำพึงสกุล
7 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พัชรา ขันธิวงค์
8 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นราวิชญ์​ เเสนน้อย
2.เด็กชาย สุรชา หมื่อเเล
3.เด็กชาย ศุภกฤต คำโมนะ
4.เด็กชาย ธเนศ สมทิตย์
5.เด็กชาย ภูผา อุราทอน
6.เด็กชาย ณัฐวัติ นุเตจา
7.เด็กชาย ธีรภัทร บุญตัน
8.เด็กชาย พงศกร สวนทา
9.เด็กชาย ธนกฤต นันชัย
10.เด็กชาย ธนากร กรกฏากำจร
11.เด็กชาย ภูชิต มาเยอะ
12.เด็กชาย ชัยวัฒน์ มาเยอะ
13.เด็กชาย วิวิชชัย เยเปี่ย
14.เด็กชาย พีรพัฒน์ คำน้อย
9 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐดนัย ปฏิเสน
2.นาย ไกรสร เชอหมื่อ
3.นาย วัชรพงศ์ โวยยือกู่
4.นาย ธิติกุล จันทาพูน
5.นาย วิชาญ สุโข
6.นาย ไพรัช โรจน์บูรากุล
7.นาย ธีรภัทร พิทักษ์ไพรศรี
8.นาย คริสมาส ฟูศรีเจริญ​
9.นาย วิรัตน์ เชือหมึกุ
10.นาย ภาคิน คำดี
11.นาย อาหือ คะหล่า
12.นาย ภัทรพงษ์ เยอส่อ
13.นาย กิตติธร เชอะหมื่อ
14.นาย อานนท์ ธรรมสา
10 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ปิติญญา น้อยหมอ
2.เด็กหญิง กาญจนา สุตินกาศ
3.เด็กหญิง ศุภอักษร นันตรัตน์
4.เด็กหญิง วรัญญา จำปาขันธ์
5.เด็กหญิง ศศิธร กันทะถ้ำ
6.เด็กหญิง หอม ยี่เเก้ว
7.เด็กหญิง กชกร ก้างออนตา
8.เด็กหญิง ธิปธิดา ต๊ะสุข
9.เด็กหญิง พิชญนาฎ จับใจนาย
10.เด็กหญิง มีนา พิณใจ
11.เด็กหญิง สโรชา อะทะถ้ำ
12.เด็กหญิง วิดารัตน์​ ราชวงค์
13.เด็กหญิง อชิรญา ศรีไม้
11 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย กนก รุ่งตะวันคีรี
2.เด็กชาย ณัฐพงศ์ เเซ่ลี้
3.เด็กชาย สรวิศ เเสนคำ
4.เด็กชาย วีรภัทร ทุนเเก้ว
5.เด็กชาย อภิวัฒน์​ เเหล่งห้วยไชย
6.เด็กชาย วิกวัส พิมลเกียรติยศ
7.เด็กชาย ธนพล อายอ
8.เด็กชาย ธนากิต กะสุด
9.เด็กชาย พีรพัฒน์ คำน้อย
12 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
2.เด็กหญิง ภัครมัย จันทร์สุข
3.เด็กหญิง กัญญาอร ใจปัญญาพล
4.เด็กหญิง กัลยา ดือเช
5.เด็กหญิง เจนจิรา เขตพิลาส
6.เด็กหญิง เกตกนก เเอ่นกาศ
7.เด็กหญิง ทิชากร เนติประวัติ​
8.เด็กหญิง น้ำตาล นายสาม
9.เด็กหญิง ณัฐริกา นันตาวงศ์​
10.เด็กหญิง สุภาพร พูลศิลป์
13 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วิรัตน์ เชือหมึกุ
2.นาย สมชาย เยอะเบาะ
3.นาย ภาคิน คำดี
4.นาย กิตติธร ชือมือ
5.นาย สมเกียรติ มาเยอะ
6.นาย นพดล เเยส่อ
14 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นพดล เเยส่อ
2.นาย วิรัตน์ เชือหมึกุ
3.นาย ภาคิน คำดี
4.นาย ไกรครุบฑ์ นามเลย
5.นาย ไกรสร เชอหมื่อ
6.นาย ไพรัช โรจน์บุรากุล
7.นาย วัชรพล โวยยือกู่
8.นาย สิปปกร พุทธสาร
9.นาย อานนท์ ธรรมสา
15 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พลอยไพลิน เนตรยอง
2.นางสาว ศิริกัญญา บุญเรือน
3.นางสาว อังคณา สินธุญาณ
4.นางสาว วาสนา มอนะ
5.นางสาว เจนจิรา เบเชกู่
6.นางสาว ชนกพิมพ์ ศรีตงกิม
7.นางสาว สุดา อ่วยยือ
8.นางสาว ปัทมาภรณ์ เชอมื่อ
9.นางสาว มารีย์ แซ่ลี
16 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
2.เด็กหญิง ภัครมัย จันทร์สุข
3.เด็กหญิง เกศกนก เเอ่นกาศ
4.เด็กหญิง กาญจนา สุตินกาศ
17 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภัทรพงษ์ เยอส่อ
2.นาย ไกรศร เชือหมื่อ
3.นาย วัชรพงศ์ โวยยือกู่
18 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เจนจิรา เบเชกู่
2.นางสาว มารีย์ เเซ่ลี
3.นางสาว อรวรรณ พรวุฒิโรจน์
4.นางสาว ปัทมาภรณ์ เชอหมื่อ
5.นางสาว จุฑามาศ บุญตัน
19 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อภิเชษฐ์ มาลัย
20 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กาญจนา สุตินกาศ
21 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภาณุพงษ์ จันทาพูน
22 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ภัครมัย จันทร์สุข
2.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
23 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ไกรครุบฑ์ นามเลย
2.นาย วิรัตน์ เชือหมึกุ
24 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว มารีย์ แซ่ลี
2.นางสาว ปัทมาภรณ์ เชอมื่อ
25 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วิลินญา คำเงิน
26 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ แหล่งห้วยไชย
2.เด็กชาย ธนกฤต นันชัย
27 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ไพรัช โรจน์บุรากุล
2.นาย อานนท์ ธรรมสา
28 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว น้ำฝน บาราอิตำ
2.นางสาว ณัฐฐาพร ปินนะรา
29 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กัญญาอร ใจปัญญาพล
2.เด็กหญิง ณัฐพร แสงบุญ
3.เด็กหญิง พิมพ์วิมล ใจยะ
30 เปตอง
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิมพ์วิมล ใจยะ
2.เด็กชาย ภาคิน ลังกาพิณ
31 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ไพรัช โรจน์บุรากุล
2.นางสาว ณัฏฐกานต์ วรโชติชูทรัพย์

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.082347869873047 วินาที