#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ภัทรพร โกเสนตอ
2 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อารยา ออแม่
3 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุพรรณษา สาภิวงค์
4 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภาณุวัตน์ ล้อมวงษ์
5 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พีระวิชญ์ บุญเรือง
6 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กาญจนา ค่าล่า
7 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ จิโนคุณ
2.เด็กชาย จิ้งเหว่ย เติ้ว
3.เด็กชาย ศักดิ์ดา ปาวค๋า
4.เด็กชาย ธนัทกิจ กิตติศัพท์กันทร
8 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชัยยา ปาเยะ
9 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชนาพร เสามั่น
10 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เสริมชาติ อิ่นคำ
11 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภูวดล คงวานิชกุล
2.เด็กชาย เกริกพล เวชวัน
3.เด็กชาย พิสิฐนาคินร์ ฤทธิ์บัว
4.เด็กชาย อนุภัทร ศรีบุรี
5.เด็กชาย ณัฐพล อิภิสุขเกษม
6.เด็กชาย ทักษิณ อภิสิริพัฒนา
7.เด็กชาย วิภู ธิน้อมธรรม
8.เด็กชาย พีระวิชญ์ บุญเรือง
9.เด็กชาย อนุวิทย์ หลวงดี
10.เด็กชาย ธนัทกิจ กิตติศัพท์กันทร
11.เด็กชาย อนุวัฒน์ หลวงดี
12.เด็กชาย ภูธาน ดำรงใจกุศล
13.เด็กชาย ชัยณุ จรูณโกมลสิริ
14.เด็กชาย ยี่ สีสุข
15.เด็กชาย สุรชัย บัวชุม
12 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วันเผด็จ ขัติวงศ์
2.นาย ตะวัน แซ่ลี
3.นาย เมธาสิทธิ์ เยอส่อ
4.นาย ศิริชัย เชอมื่อ
5.นาย อนุสน ลาหู่นะ
6.นาย นวิน ผ่าว้อ
7.นาย ทัศพล แซ่จาง
8.นาย กฤษฎา อภิโชคสถาพร
9.นาย ธีระเทพ น้อยหมอ
10.นาย อธิปไตย เลอเลิศวิจิตร
11.นาย วัณชัย มาเยอะ
12.นาย ปิยะ อบสุข
13.นาย อลงกรณ์ จีรัตน์
14.นาย เอกนรินทร์ ดีดวงเด่น
15.นาย อาเหวย แลเชอกู่
16.นาย สมัตถ์ เปี่ยงแล่
13 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ละมัย
2.เด็กหญิง ธัญธิชากร อภิจำนงเจริญ
3.เด็กหญิง พรหมธิดา ใจคำปัน
4.เด็กหญิง นุชนากร จรูณโกมลเกษม
5.เด็กหญิง อัมพิกา พรศรีจันทร์
6.เด็กหญิง จิรภัทร พงษ์ตุ้ย
7.เด็กหญิง รัติชาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
8.เด็กหญิง ธนัชชา น้อยหมอ
9.เด็กหญิง อภิชญา ธะนาคำ
10.เด็กหญิง กันติยา แซ่ผ่าน
14 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศิริภัสสร หมอกใหม่
2.เด็กหญิง รัติกาล สืบใจยศ
3.เด็กหญิง ลิปิการ์ เชื้อเมืองพาน
4.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ แก้วหลง
5.เด็กหญิง กุลจิรา ตาสามบือ
6.เด็กหญิง นวพร ยิ้มแฉ่ง
7.เด็กหญิง กัญญารัตน์ อยู่ส่อ
8.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย หมื่อโป๊ะกู่
9.เด็กหญิง สุภารัตน์ เมืองสุวรรณ
15 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ใจอารีย์
2.เด็กชาย เกริกพล เวชวัน
3.เด็กชาย อนุภัทร ศรีบุรี
4.เด็กชาย วิภู ธิน้อมธรรม
5.เด็กชาย ภูวดล คงวานิชกุล
16 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ธิติมา กันทะมา
2.เด็กหญิง กาญจนา วงค์ชายดำ
3.เด็กหญิง มลธิชา วงศ์ดวง
4.เด็กหญิง กันยาพร สมศรี
5.เด็กหญิง กฤตยาณี แซพากุ
17 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนวัตฒ์ สิทธิสุรินทร์
18 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วันชัย มาเยอะ
19 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
20 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ใจอารีย์
2.เด็กชาย กฤตพจน์ สุเลียมมา
21 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เพชรภรณ์ ประมะสัน
2.เด็กหญิง ชาลินี เครือต๊ะ
22 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ จิโนคุณ
2.เด็กหญิง ชาลินี เครือต๊ะ
23 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อนุสน ลาหู่นะ
2.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
24 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ดุษฎี ไชยสุนา
25 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กาญจนา วงค์ชายดำ
26 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุวดี ไชยศรี
27 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง มลธิชา วงศ์ดวง
2.เด็กหญิง เพชรภรณ์ ประมะสัน
28 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ทัศพล แซ่จาง
2.นาย วันเผด็จ ขัติวงศ์
29 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วรัญญู นาคสัมฤทธิ์
2.เด็กชาย ทิวากร อุปวงค์
3.เด็กชาย ดุษฎี ไชยสุนา
30 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วริศรา ปาขันแก้ว
2.นางสาว สัญญา นายตี้
3.นางสาว วรัญญา ปรัชาสกุลพงศ์

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.012797117233276 วินาที