#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อัษฎาวุฒิ คำเงิน
2 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กรชกรถ์ สมปองทอง
3 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว นันทนา ศรีสมพงษ์เจริญ
4 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สุภาชัย เก้าเอี้ยน
5 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว
6 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พัชรินทร์ สิงห์ตา
2.นางสาว อุบลวรรณ ขำแจ้ง
3.เด็กหญิง พรรณพรม คำฟู
4.เด็กหญิง มี่ชู มาเยอะ
7 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใจอาวุธ
2.เด็กชาย สุชาติ มาเยอะ
3.เด็กชาย ธนภัทร เขื่อนธิยา
4.เด็กชาย ปราชญ์ เบาะสาร
5.เด็กชาย สมชาย ลาเช
6.เด็กชาย อธิป มาเยอะ
7.เด็กชาย กันปยศ ติป่าติ๊บ
8.เด็กชาย พีรรัฐ มูลศรี
9.เด็กชาย ธันวา เขื่อนคำแสน
10.เด็กชาย รภีภัทร เลิศบุรุช
11.เด็กชาย สงกรานตร์ ตระกลูเชื่อหมื่น
12.นาย กรชกรณ์ สมปอง
13.นาย เจษฎา นาคโทมค
14.นาย พิสิษฐ์ ประวัติโยธิน
15.นาย จัภรพันธ์ พันตระกลู
16.นาย อทวุฒิ จินดาวงค์
17.เด็กชาย สมพงษ์ อินแก้ว
8 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศิวกร คำสุ
2.นาย ชนสิษฎ์ ท่าดีสม
3.นาย ธีรพัฒน์ จันทิมา
4.นาย จิรนนท์ ด้วงพรหม
5.นาย นาวิน อินจันทร์
6.นาย ซิ่งมิ่ง แซ่เจอว
7.นาย ปริญญา อินจันทร์
8.นาย ตำนาน อรุณจิตติ
9.นาย จิรเดช ตระกูลสา
10.นาย อัคพล มีขันแก้ว
11.นาย จีระศักดิ์ นาอูกะ
12.นาย สมัชญ์ ปงกันคำ
13.นาย สัชฌุกร ปงกันคำ
14.นาย กรณ์ เผอเมี๊ยะ
15.นาย กานต์ เผอเมี๊ยะ
16.นาย จุลพัฒน์ จินดาหลวง
17.นาย ปรัญญา กันทะวงค์
18.นาย เจตฎางค์ ปินตาดวง
9 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พีรวัส ซาวคำเขต
2.เด็กชาย สุภชัย เก้าเอี้ยน
3.เด็กชาย เดชา มาเยอะ
4.เด็กชาย ธนากร ศรีโลเพี้ยน
5.เด็กชาย ปวริศ ห้วยไชย
6.เด็กชาย ธนภูมิ สิงห์ปัน
7.เด็กชาย เฉลิมพร ชิดพันธุ์
8.เด็กชาย พงศภัค จุ่มพนัส
9.เด็กชาย ธนากร พูลพงค์
10.เด็กชาย ชัยชนะ มาเยอะ
10 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย จักรินทร์ นามยี่
2.เด็กชาย ชยกร ทรงศิริวงศ์
3.เด็กชาย รชฏ จันทาพูน
4.เด็กชาย ภานุเดช ทสนยาง
5.เด็กชาย อธิศ ลอยคำ
6.เด็กชาย จักรพันธ์ นันทะกุล
7.เด็กชาย อทวุฒ จินดาวงศ์
11 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ อิ่นคำ
2.เด็กหญิง ภัทร์นฤน แซ่ลี
3.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
4.เด็กหญิง หมี่ตี้ อานี่
5.เด็กหญิง พรธิดา แซ่จัง
12 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อดิสร แซ่ลี็
2.นาย จิรนนท์ ด้วงพรหม
3.นาย ธีรพัฒน์ จันทิมา
4.นาย นครินทร์ ปะระมี
5.นาย ธีรพล อุดมชัยหาญ
6.นาย อัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว
7.นาย จิรศักร์ นาอูกะ
8.นาย อัคพล มีขันแก้ว
9.นาย ธนกฤต เหมืองอุ่น
10.นาย ซิ่งมิ่ง แซ่เจอว
13 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เสาวลักษณ์ ภัทรพาณิชย์กุล
2.นางสาว สุพรรษา ศรีใจ
3.นางสาว วันเพ็ญ มาเยอ
4.นางสาว จินตนา แซ่เติ๋น
5.นางสาว อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์
6.นางสาว วิชุดา โรจน์จุฑารัคษ์
14 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ศุภเชษฐ์ เตือนใจ
2.เด็กชาย พิสิษฐ์ ประวัติโยธิน
3.เด็กชาย วัชระพงษ์ นุ่นยวง
4.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ รอดภัยปวง
15 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ปิยทัศน์ พอขัย
2.เด็กชาย ธันวา เขื่อนคำแสน
3.เด็กชาย พงศภัค จุ่มพนัส
4.เด็กชาย เดชา มาเยอะ
5.เด็กชาย เฉลิมพร ชิดพันธ์
16 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จิรเดช ตระกูลสา
2.นาย อัคพล มีขันแก้ว
3.นาย จีระศักดิ์ นาอูกะ
4.นาย กิตติมศักดิ์ อ้อบุญ
17 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว แสงดาว อยู่ลือ
2.นางสาว รัตนา กองแก้ว
3.นางสาว ภัทรนิษฐ์ วงศ์ษา
18 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปราชิญ์ เพาะสาร
19 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณชนรรน บุญสมศักดิ์
2.เด็กชาย สมชาย ลาเช
20 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อัคพล มีขันแก้ว
2.นาย ตำนาน อรุณจิตติ
21 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กิตติมา ปูนันท์
2.นางสาว ภัทรพร ขจรดิลกกุล
22 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปราชญ์ เพาะสาร
2.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
23 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กิตมาติ ปูนันท์
2.นาย สมัชญ์ ปงกันคำ
24 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ฐิติยาภรณ์ ราวิชัย
2.นางสาว อรอุมา เรือนออน
3.นาย เด่นศักดิ์ สุตตาเส็ง
4.นางสาว พรทิพย์ แซ่หลิว
5.นางสาว แสงพร นามเฮือง
6.นางสาว รัตนา กองแก้ว
7.นาย ภูชนะ ยะสุกิม
8.นางสาว นภัสศร พงศ์พัชระ
9.เด็กชาย ปราชญ์ เบาะสาร
10.นางสาว กิ่งดาว สอนสุกอง
11.นางสาว วิลาวัลย์ ขันคำกาศ
12.นางสาว อินทิรา อุดใจ
13.นาย ธนกฤต เหมืองอุ่น
14.นางสาว สุพรรษา ศรีใจ

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.064234972000122 วินาที