#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐฐา กัลมกรเฟื่องฟู
2 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนากร อานุลม
3 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง โม มาเยอะ
2.เด็กหญิง ธิดา เป็กธนู
3.เด็กหญิง วิลวัลย์ กุณะมา
4.เด็กหญิง ศสิธร หมื่นธร
4 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กิตติญา จือเปาะ
5 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐวุฒิ อุปวงค์
6 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ศุภกิตติ์ แสนเหลี่ยว
2.เด็กชาย นารายณ์ คำดี
3.เด็กชาย ธนบดี เบ็ญอาบูบาการ์
4.เด็กชาย พุทธิพงศ์ ทุมทัน
5.เด็กชาย รชต อุปพรรณ์
6.เด็กชาย ณัฐพงษ์ โวยยือกู่
7.เด็กชาย อาเพียง หมื่อแล
8.เด็กชาย อภิวัฒน์ ปรีชาสถาพรกุล
9.เด็กชาย อาโซ อู่แม
10.เด็กชาย พรนรัตน์ รินท้าว
11.เด็กชาย ธนากร ท่าดีสม
12.เด็กชาย ทวิญญู เขื่อนคำแสง
13.เด็กชาย สหกิจ แดงน้อย
14.เด็กชาย จิตติโชติ จันทาพูน
15.เด็กชาย ภูวฤทธิ์ กาหะ
16.เด็กชาย วาโย วงศ์สุวรรณ์
17.เด็กชาย อนุวัช ศรีชัยยา
18.เด็กชาย ธราเทพ กัปปะหะ
19.เด็กชาย นครินทร์ ริน้อมธรรม
20.เด็กชาย ทินกร พนมแก้ว
21.เด็กชาย เพิ่มตระการ ชัยชมภู
22.เด็กชาย สมเจต อายี
7 ฟุตบอล
ฟุตบอล รวมหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ศศิธร หมื่อจี้
2.เด็กหญิง บัณฑตา ใหม่น้อย
3.เด็กหญิง ณัฐฐา กัลยกรเฟื่องฟู
4.เด็กหญิง ศิรินันท์ กาหะ
5.เด็กหญิง ฐานิดา ชุ่มมงคล
6.เด็กหญิง อาทิตยา ไชยวงศ์
7.เด็กหญิง ปวันรัตน์ นาใจ
8.เด็กหญิง กัญญานันท์ กุนณถักดี
9.นางสาว สุจิตรา วิเศษพรงาม
10.นางสาว จางเหมย แซ่จาง
11.เด็กหญิง ฑิตยา จันทร์สถานพร
12.นางสาว ใหม่ อ่วยเยอะ
13.นางสาว นิภาพร อาหยิ
14.นางสาว กุลกันยา อาจอ
15.นางสาว ธีราพร ทูตไมตรี
16.นางสาว จินดา เชอก๋อง
17.นางสาว เกศินี สุทธิรักษาพืช
18.นางสาว นภาภัทร ลาเชกู่
19.นางสาว มณีรัตน์ อายี
20.นางสาว กฤติยา ใจปินตา
21.นางสาว ณัฐพร จับประยงค์
22.นางสาว สมฤดี นิยม
8 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนสิทธิ์ ชมชื่นพฤกษา
2.นาย ธวัชชัย ใจดวงแก้ว
3.เด็กชาย ณัฐนนท์ หมอโป๊ะกู่
4.เด็กชาย ศุภกิตติ์ แสนเหลียว
5.นาย อภิเชษฐ์ อุปวงศ์
6.เด็กชาย สมชาย แซ่ย่าง
7.เด็กชาย อาโซ อู่แม
8.เด็กชาย อนุศร พิมเสน
9.เด็กชาย มงคล แซ่อ่าง
10.เด็กชาย ธนทัติ เรืองรพีกุล
9 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วราภรณ์ เยต้อง
2.นางสาว มณีรัตน์ อายิ
3.นางสาว นิภาพร อาหยิ
4.นางสาว เกศินี สุทธิรักษาพืช
5.นางสาว กุลกัลยา อาจอ
6.นางสาว สุข แปลแสกู่
7.นางสาว ธีราพร ทูตไมตรี
10 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุทธิพร มานะธรรม
2.เด็กหญิง ทารา อาซือ
3.เด็กหญิง พิมพวิภา ทาวาง
4.เด็กหญิง พรปวีณ์ เขื่อนคำ
5.เด็กหญิง สุภาพร แซ่อ่าง
6.เด็กหญิง รุ่งรัธณ์ ไชยวิราช
7.เด็กหญิง จันทร์คำ สรีวงค์
8.เด็กชาย พัชรมัย มาเยอะ
9.เด็กหญิง กัญญาณี จินดาธรรม
10.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ยูริ
11.เด็กหญิง กล้วยไม้ ซอหย่า
12.เด็กหญิง โม มาเยอะ
11 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ทินกร พนมแก้ว
2.เด็กชาย อาโซ อู่แม
3.นาย ธนากร แซ่เติ่น
12 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชลิดา เครือต๊ะ
13 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วานุราษฎร์ ทายะศักดิ์
14 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปิยะดา ปัญญา
15 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชลิดา เครือต๊ะ
2.เด็กหญิง เมริสา กาญจนชวงศ์
16 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วานุราษฎร์ ทายะศักดิ์
2.นาย ณัฐวุฒิ อุปวงค์
17 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วีรดา นุตวงษ์
2.เด็กหญิง อรอุมา ศรีพรม
18 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ สมบุญ
19 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นรภัทร จันทาพูน
20 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พัทธดลย์ ใจอุ่นเรือน
21 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง รุ่งรัชณี ไชยวิราส
2.เด็กหญิง สุมาลี มาเยอะ
22 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปฏิมา ยอดมูลคี
2.นางสาว สมฤดี นิยม
23 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธีรภัทร อุปนันท์
2.เด็กชาย ภีรภัทร หมื่อแล
3.เด็กชาย อนุศร พิมเสน
24 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย คมสันต์ แก้วทา
2.นาย บรรณวิชญ์ คำแปง
3.นาย ศิวัช ไตรนทีพิทักษ์
25 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว น้ำเพชร คิดชอบ
2.นางสาว อรอุา ศรีพรม
3.นางสาว วีรดา นุตวงษ์
26 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อกนิษฐ์ ผาลาด
2.นาย นรภัทร จันทาพูน

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.069257974624634 วินาที