#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อาหือ ด่ะหล่า
2.นาย วิษณุ ขจรกิจสำราญ
2 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว พัชรา ชัยชนะ
3 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธานศ สมทิตย์
2.เด็กชาย สืบสกุล วงศ์สุริยศักดิ์
3.เด็กชาย ณัฐวัติ นาตาจา
4.เด็กชาย พร้อมพงศ์ ศรีสวาสดิ์
4 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญตัน
5 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุติตรา อาเยอะ
6 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย คริสมาส พูศรีเจริญ
7 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พงศกร สวนทา
2.เด็กชาย สรายุทธ ชัยวงค์
3.เด็กชาย สมาภพ คาหล่า
4.เด็กชาย สิทธิชัย อภิเผาพงศ์
5.เด็กชาย ศุภกฤต คำโมนะ
6.เด็กชาย สินชัย เเสนทวง
7.เด็กชาย วันชัย ลีจา
8.เด็กชาย อำนาจ ซื่อหมื่อ
9.เด็กชาย พลาธิป ปิ่นใจ
10.เด็กชาย สงกรานต์ เชอมือ
11.เด็กชาย ทิตติรักษ์ ใจสุทธิ
12.เด็กชาย วิสุทธิ์ สมจิตร
8 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กชกร อินต๊ะเเก้ว
2.เด็กหญิง กาญจนา ศุตินากาศ
3.เด็กหญิง ศุภอักษร นันตรัตน์
4.เด็กหญิง พาฝัน ชมภูเมืองชื่น
5.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ จันทาคำ
6.เด็กหญิง วัรัญญา นามชัยยา
7.เด็กหญิง อารดา ปัญโยใหญ่
9 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ร้องขันเเก้ว
2.เด็กชาย ถิรพัทธ์ ชุมมงคล
3.เด็กชาย ธีรภัทร บุญตัน
10 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ เชอมื่อ
2.นาย สาธิต แสงโตย
11 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญาอร ใจปัญญาพล
12 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อานนท์ ธรรมสา
13 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญาอร ใจปัญญาพล
2.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ วิกาเนิด
14 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนกฤต นันชัย
2.เด็กชาย ณัฐวัติ นุเตจา
3.เด็กชาย ณัฐพงศ์ แซ่ลี้
15 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศิรดา เยอส่อ
2.นางสาว น้ำฝน บาราอิตำ
3.นางสาว ณัฐฐาพร ปินนะรา
16 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชาย จ่าซุ่ย

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.041617870330811 วินาที