#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณัฐฐาพร ปินนะรา
2 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อริสรา สิงห์สุข
2.นางสาว จารียา นานกาศ
3.นางสาว ศิริกัญญา บุญเรือน
4.นางสาว ณัฐฐาพร ปินนะรา
3 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิทวัส พิมลเกียรติยศ
4 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์วิมล ใจย
5 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ไกรสง เชอหมื่อ
6 ฟุตบอล
ฟุตบอล รวมหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศิริกัญญา บุญเรือน
2.นางสาว กชกร อินต๊ะแก้ว
3.นางสาว มารีย์ แซ่ลี
4.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
5.เด็กหญิง เกศกนก แอ่นกาศ
6.นางสาว ปัทมาภรณ์ เชอมื่อ
7.เด็กหญิง ภัครมัย จันทร์สุข
8.นางสาว อนุธิดา ต้องสู้คีรี
9.นางสาว แสงวรรณ มะโนตัน
10.นางสาว กรกนก สมีแจ้ง
11.นางสาว ปรียารักษ์ ศรีสวัสดิ์
12.นางสาว นภสร หวังศิริทรัพย์
7 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มารีย์ เเซ่ลี
2.นางสาว ปัทมาภรณ์​ เชอมื่อ
3.นางสาว พัชรา ขันธิวงศ์​
4.นางสาว ชุติกาญจน์ ไพรำพึงสกุล
5.นางสาว ฝนทิพย์​ เขตพิลาส
6.นางสาว วาสนา มอนะ
7.นางสาว สุดา อ่วยยือ
8.นางสาว เสาวนีย์ ภูดิน
9.นางสาว นภสร หวังศิริทรัพย์
10.นางสาว กรกนก สมีเเจ้ง
11.นางสาว ปริยารักษ์ ศรีสวัสดิ์
12.นางสาว ดวงใจ เเซ่เซิ้ง
8 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มารีย์ แซ่ลี
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กนก รุ่งตะวันคีรี
2.เด็กชาย ธนาธิป อังคตรีรัตน์
10 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา สุตินกาศ
2.เด็กชาย สิทธิชัย อภิเผ่าพงศ์
11 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วิรัติกุล บุญยืน
2.นาย วัชพล เจ็นใจ
3.นาย ภูวดล เตชะบุญ

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.030150890350342 วินาที