#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว เจนจิรา เบเชกู่
2.นางสาว นิดา เชอมือ
2 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว มารีย์ แซ่ลี
3 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชานพ สมพิตย์
4 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ภครมัย จันทร์สุข
5 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ชุติกาญจน์ ไพรรำพึงสกุล
6 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พัชรา ขันธิวงค์
7 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นพดล เเยส่อ
2.นาย วิรัตน์ เชือหมึกุ
3.นาย ภาคิน คำดี
4.นาย ไกรครุบฑ์ นามเลย
5.นาย ไกรสร เชอหมื่อ
6.นาย ไพรัช โรจน์บุรากุล
7.นาย วัชรพล โวยยือกู่
8.นาย สิปปกร พุทธสาร
9.นาย อานนท์ ธรรมสา
8 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พลอยไพลิน เนตรยอง
2.นางสาว ศิริกัญญา บุญเรือน
3.นางสาว อังคณา สินธุญาณ
4.นางสาว วาสนา มอนะ
5.นางสาว เจนจิรา เบเชกู่
6.นางสาว ชนกพิมพ์ ศรีตงกิม
7.นางสาว สุดา อ่วยยือ
8.นางสาว ปัทมาภรณ์ เชอมื่อ
9.นางสาว มารีย์ แซ่ลี
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อภิเชษฐ์ มาลัย
10 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กาญจนา สุตินกาศ
11 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภาณุพงษ์ จันทาพูน
12 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ภัครมัย จันทร์สุข
2.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
13 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ไกรครุบฑ์ นามเลย
2.นาย วิรัตน์ เชือหมึกุ
14 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว มารีย์ แซ่ลี
2.นางสาว ปัทมาภรณ์ เชอมื่อ
15 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วิลินญา คำเงิน
16 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ แหล่งห้วยไชย
2.เด็กชาย ธนกฤต นันชัย
17 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ไพรัช โรจน์บุรากุล
2.นาย อานนท์ ธรรมสา
18 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว น้ำฝน บาราอิตำ
2.นางสาว ณัฐฐาพร ปินนะรา
19 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กัญญาอร ใจปัญญาพล
2.เด็กหญิง ณัฐพร แสงบุญ
3.เด็กหญิง พิมพ์วิมล ใจยะ
20 เปตอง
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิมพ์วิมล ใจยะ
2.เด็กชาย ภาคิน ลังกาพิณ
21 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ไพรัช โรจน์บุรากุล
2.นางสาว ณัฏฐกานต์ วรโชติชูทรัพย์

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0094599723815918 วินาที