#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อารยา ออแม่
2 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พชรกานตร์ สกุลยืนยงยิ่ง
2.เด็กหญิง จีรนันท์ แก้วศิริ
3.เด็กหญิง รัตติกาล สืบใจยศ
4.เด็กหญิง ฐิติมา กันธิยะกาศ
3 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย วันเผด็จ ยัสวงค์
2.นาย เมธาสิทธิ์ เยอส่อ
3.นาย ศิริชัย เชอมื่อ
4.นาย ศุภกร กาหะ
4 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ หาญวงค์
2.เด็กชาย เกริกพล เวชวัน
3.เด็กชาย เสริมชาติ อิ่นคำ
4.เด็กชาย วัชพล กาวิชัย
5 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เพชรภรณ์ ประมะสิน
2.เด็กหญิง ดะรินพร คำอุ่น
3.เด็กหญิง สุจิตรา แซ่หมือ
4.เด็กหญิง สุนิตา วิบูลความดี
6 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิริภัสสร หอมกใหม่
7 ฟุตบอล
ฟุตบอล รวมหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จารุนี มาเยอะ
2.นางสาว กาญจนา ค่าล่า
3.เด็กหญิง จิรภัทร พงษ์ตุ้ย
4.เด็กหญิง ธัญธิหกร อภิจำนงเจริญ
5.เด็กหญิง ศศิกานต์ ละมัย
6.เด็กหญิง นุชนากร จรูญโภศลเกษม
7.เด็กหญิง เนชรากรณ์ ประมชลนิ
8.นางสาว เปล่งสรัย จันเป็ง
9.นางสาว ธนพร โคตรมณี
10.นางสาว ปนัดดา ผ่าหว้อกู่
11.นางสาว อารยา ออแม่
12.นางสาว ซัลยา หม่อโป๊ะกู่
13.นางสาว สุรารักษ์ คำงาม
14.นางสาว พัชรี มาเยอะ
15.นางสาว ทิตยา มาเยอะ
16.นางสาว พัสสา เปียร์แชะ
17.นางสาว อรพรรณ เรกคุณปัญญา
18.นางสาว กมลรัตน์ ศรียศ
8 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เกริกพล เวชวิน
2.เด็กชาย เสริมชาติ อิ่มคำ
3.เด็กชาย ณัฐพล อภิสุขเกษม
4.เด็กชาย ภูวดล คงวานิชกุล
5.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ใดอารี่ย์
6.เด็กชาย พีรวัส กิติโกเศศ
7.เด็กชาย ทัศนะ ทาบุดดา
8.เด็กชาย ปภังกร เชื้อชาติสิงขร
9.เด็กชาย กฤติพจน์ สุเลียมมา
9 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุราสินี สักแก้ว
2.เด็กหญิง คมลศา เตชอุดมเลิศ
3.เด็กหญิง ชลธิชา ตาเจริญ
4.เด็กหญิง ชาสินี เครือต๊ะ
5.เด็กหญิง นภสร รวงผึ้ง
6.เด็กหญิง ปาริฉัตร มงคลโรจกุล
7.เด็กหญิง นารี เมริสตติคุณ
8.เด็กหญิง ภูษณิศา แซ่จ้าง
10 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
2.นางสาว กมลรัตน์ ศรียศ
3.นางสาว พรชิตา สุริน
4.นางสาว อรพรรณ เอกคุณปัญญา
5.นางสาว พิมพ์ชนก แซ่หวัง
11 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เกริกพล เวชวัน
2.เด็กชาย อนุภัทร ศรีบุรี
3.เด็กชาย อนุวัฒน์ หะวัน
4.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ใจอารีย์
5.เด็กชาย วุฒิภัทร จันทร์ทะกูล
6.เด็กชาย วรฤทธิ์ วงศ์เมือง
7.เด็กชาย กิตตินันท์ ขันธะโน
12 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย บุษกรณ์ บรรดิ
2.นาย ตะวัน แซ่ลี
3.นาย อนุสน ลาหู่นะ
4.นาย ศุภกร กาหะ
5.นาย ธนากร จันทร์เงิน
6.นาย ธนาวัฒน์ ไร่พุทธา
7.นาย สรรพวัฒน์ ปินทรายมูล
8.นาย เอกนรินทร์ ดีดวงเด่น
9.นาย อลงกรณ์ จีรัตน์
13 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กมลรัตน์ ศรียศ
2.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
3.นางสาว พรชิตา สุริน
4.นางสาว ธนารีย์ ประพันธ์วงค์
5.นางสาว วันนิสา แซ่จ่าว
6.นางสาว จารุณี มาเยอะ
7.นางสาว สิริพร คงน้อย
8.นางสาว เอมิกา สาวะนา
9.นางสาว ชญาดา จ๋าว
10.นางสาว อารยา ออแม่
11.นางสาว ธัญชนก จันทาพูน
14 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
2.นางสาว อารยา ออแม่
15 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ใจอารีย์
2.เด็กชาย ดุษฎี ไชยสุนา
16 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธิติมา กันทะตา
2.เด็กหญิง รินรดา บรมพิชัยชาติกุล
3.เด็กหญิง สุภาภรณ์ เมืองสุวรรณ
17 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชาญชัย จันทร์เงิน
2.นาย วรัญญู กันจินะ
3.นาย สรศักดิ์ กรงมา
18 เปตอง
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วรฤทธิ์ วงศ์เมือง
2.เด็กหญิง ภัทรพร โกเสนตอ
19 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชาญชัย จันทร์เงิน
2.นางสาว สุชาดา ปอแสง

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.050042867660522 วินาที