#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ภัทรพร โกเสนตอ
2 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อารยา ออแม่
3 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุพรรณษา สาภิวงค์
4 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภาณุวัตน์ ล้อมวงษ์
5 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ จิโนคุณ
2.เด็กชาย จิ้งเหว่ย เติ้ว
3.เด็กชาย ศักดิ์ดา ปาวค๋า
4.เด็กชาย ธนัทกิจ กิตติศัพท์กันทร
6 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชัยยา ปาเยะ
7 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชนาพร เสามั่น
8 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เสริมชาติ อิ่นคำ
9 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศิริภัสสร หมอกใหม่
2.เด็กหญิง รัติกาล สืบใจยศ
3.เด็กหญิง ลิปิการ์ เชื้อเมืองพาน
4.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ แก้วหลง
5.เด็กหญิง กุลจิรา ตาสามบือ
6.เด็กหญิง นวพร ยิ้มแฉ่ง
7.เด็กหญิง กัญญารัตน์ อยู่ส่อ
8.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย หมื่อโป๊ะกู่
9.เด็กหญิง สุภารัตน์ เมืองสุวรรณ
10 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนวัตฒ์ สิทธิสุรินทร์
11 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วันชัย มาเยอะ
12 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
13 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ใจอารีย์
2.เด็กชาย กฤตพจน์ สุเลียมมา
14 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เพชรภรณ์ ประมะสัน
2.เด็กหญิง ชาลินี เครือต๊ะ
15 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ จิโนคุณ
2.เด็กหญิง ชาลินี เครือต๊ะ
16 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อนุสน ลาหู่นะ
2.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
17 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ดุษฎี ไชยสุนา
18 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กาญจนา วงค์ชายดำ
19 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุวดี ไชยศรี
20 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง มลธิชา วงศ์ดวง
2.เด็กหญิง เพชรภรณ์ ประมะสัน
21 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ทัศพล แซ่จาง
2.นาย วันเผด็จ ขัติวงศ์
22 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วรัญญู นาคสัมฤทธิ์
2.เด็กชาย ทิวากร อุปวงค์
3.เด็กชาย ดุษฎี ไชยสุนา
23 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วริศรา ปาขันแก้ว
2.นางสาว สัญญา นายตี้
3.นางสาว วรัญญา ปรัชาสกุลพงศ์

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0086760520935059 วินาที