#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จารูดา นำนา
2 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อติกานต์ หม่องศรี
2.เด็กหญิง แสงระวี วิบูลรัตเจริญ
3.เด็กหญิง วรรณ์รัตน์ และเชอ
4.เด็กหญิง จันทร์หอม คำจันทร์
3 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาโยติ แก้วเครือวงดี
4 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรกานต์ คงวานิชกุล
5 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นันทวัฒน์ ซาวลี้แสน
2.นาย ชัยวัฒน์ ท่าดีสม
3.เด็กชาย ณัฐพล แซ่ลี
4.เด็กชาย ณภัทร บุญตัน
5.เด็กชาย เจนจิราวุธ นามเฮือง
6.นาย อำพน อายีกู่
7.นาย กิติพงษ์ มาเยอะ
8.นาย ทักษิณ ชีหมื่อ
9.เด็กชาย อภิชาติ ปอแฉ่
10.นาย ศุภจักร รีอินทร์
11.เด็กชาย ทักษ์ดนัย สุระแก้ว
12.นาย ธนาโชติ แก้วเครือวงศ์
6 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรีชาวิชญ์ ชางยึ
2.เด็กชาย วรัญญู มื่อแล
3.เด็กชาย เกตน์ จะนุ
4.เด็กชาย จะสี จะทอ
5.เด็กชาย ภาธร จะอื่อ
7 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เนตรนภา พินิจตรง
2.เด็กหญิง สุทธิดา ซาสุทธะสี
3.เด็กหญิง วิชุดา วิบูลชนะสงค์
4.เด็กหญิง พันธพิน นาครักษ์
5.เด็กหญิง นภัสสร วิบูลศรีกิตติ
8 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุชานันท์ จำปาแก้ว
2.นางสาว ชยาทิพย์ พิมลเกียรติยศ
9 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พีรณัฐ ปันเมือง
2.นาย นครินทร์ ทาเป็ง
10 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อารยา สิงห์ตา
2.นางสาว ธัญญารัตน์ ดวงศรี
3.นางสาว อรอนงค์ จินดาธรรม

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.02845311164856 วินาที