#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ รอดภัยปวง
2 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ภัทรนิษฐ์ วงศ์ษา
3 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธีรพงค์ ทาเจริญ
4 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธีรพัฒน์ จันทร์มา
2.นาย ชิติพันปี้ จับใจนาย
3.นาย ซิ่งมิ่ง แเซ่เจอว
4.นาย อัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว
5 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว วัณเพ็ญ มาเยอะ
2.นางสาว นันทกร แก้วเงิน
3.นางสาว ศิริเนตร พิชวงค์
4.นางสาว เกศินี นุ่นยวง
6 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เบญญาภว กายงเอ่น
7 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุนิษา กันธิยะ
2.เด็กหญิง ฐานิต คำดี
3.เด็กหญิง สุภาพร เจริญใจ
4.เด็กหญิง รชามาศ วรรณประภาพร
5.เด็กหญิง ภัทรนฤน แซ่ลี
6.เด็กหญิง สุภมาศ วรรณศรี
7.เด็กหญิง ปทิตตา โชคชัดชาญพัฒนา
8.เด็กหญิง กัญญาณัฐ พิมพ์จำนงค์
9.เด็กหญิง เปรมฤทัย กลิ่นประทุม
10.เด็กหญิง พรธิดา แซ่จัง
11.เด็กหญิง ศุภัชญา นาทะสัน
12.เด็กหญิง อารีรัตน์ จับใจนาย
13.เด็กหญิง ชลธิชา ศิลารักษ์
14.เด็กหญิง สิรินภา นามแค
15.เด็กหญิง นภัทร หวังศิริทรัพย์
8 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นัฐศรณ์ ป่านอุดม
2.เด็กหญิง ศิริญญา ปาละมะกาศ
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา อินเลี้ยง
4.เด็กหญิง สุภมาศ วรรณศรี
5.เด็กหญิง ภัทร์นฤน แซ่ลี
6.เด็กหญิง ชนธิชา ศิลารักษ์
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
10 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธีรพัฒน์ จันทิมา
11 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กิตติมา ปูนันท์
12 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณชนรรน บุญรสศักดิ์
13 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปาวีณา แซ่ลี

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.03643798828125 วินาที