#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อัษฎาวุฒิ คำเงิน
2 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กรชกรถ์ สมปองทอง
3 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว นันทนา ศรีสมพงษ์เจริญ
4 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พัชรินทร์ สิงห์ตา
2.นางสาว อุบลวรรณ ขำแจ้ง
3.เด็กหญิง พรรณพรม คำฟู
4.เด็กหญิง มี่ชู มาเยอะ
5 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ศุภเชษฐ์ เตือนใจ
2.เด็กชาย พิสิษฐ์ ประวัติโยธิน
3.เด็กชาย วัชระพงษ์ นุ่นยวง
4.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ รอดภัยปวง
6 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปราชิญ์ เพาะสาร
7 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณชนรรน บุญสมศักดิ์
2.เด็กชาย สมชาย ลาเช
8 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อัคพล มีขันแก้ว
2.นาย ตำนาน อรุณจิตติ
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กิตติมา ปูนันท์
2.นางสาว ภัทรพร ขจรดิลกกุล
10 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปราชญ์ เพาะสาร
2.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
11 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กิตมาติ ปูนันท์
2.นาย สมัชญ์ ปงกันคำ
12 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ฐิติยาภรณ์ ราวิชัย
2.นางสาว อรอุมา เรือนออน
3.นาย เด่นศักดิ์ สุตตาเส็ง
4.นางสาว พรทิพย์ แซ่หลิว
5.นางสาว แสงพร นามเฮือง
6.นางสาว รัตนา กองแก้ว
7.นาย ภูชนะ ยะสุกิม
8.นางสาว นภัสศร พงศ์พัชระ
9.เด็กชาย ปราชญ์ เบาะสาร
10.นางสาว กิ่งดาว สอนสุกอง
11.นางสาว วิลาวัลย์ ขันคำกาศ
12.นางสาว อินทิรา อุดใจ
13.นาย ธนกฤต เหมืองอุ่น
14.นางสาว สุพรรษา ศรีใจ

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0065701007843018 วินาที