#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กฤติยา ใจปินตา
2.นางสาว หมีตี้ เชอหมื่อ
2 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อภิชาติ จอรสุรียภาส
3 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศศิธร หมื่นจี้
4 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ศิราวุฒิ แซ่ลี้
5 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธราเทพ กับปะหะ
6 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สิิทธิโชค ไกรฤทธิ์
7 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปฎิมา ยอดมูลดี
8 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ หมอโป้กู่
9 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ชนาพร ไตรพัชว์
10 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พงศ์พาวี เบ็ญชา
2.นาย ชัยยุทร มาเยอะ
3.นาย ธนาพล แซ่เหลว
4.นาย อาตา เชอหมื่อ
5.นาย วสันต์ เชอหมื่อ
6.นาย สิทธิโชค ไกรฤทธิ์
7.นาย สิทธิชัย ไกรฤทธิ์
8.นาย ภิวัตร เยอแจะ
9.นาย เกษม แซ่ลิ่ว
10.นาย ณัช ไตรพัชร์
11.นาย กฤตภาส ลาเช
12.นาย สุชาติ แซ่เติ๋น
13.นาย สุรเชษฐ์ คืนมาเมือง
14.นาย ศิราวุฒิ แซ่ลี
15.นาย ณัฐกร เชอก๋อง
16.นาย ธนากร อานุลม
17.นาย ประภากร อิกำเนิด
18.นาย อภิชาติ จองสุรียภาส
19.นาย บุรพล สีลากุล
20.นาย กุลนันท์ เสรีสวัสดิ์ศรี
21.นาย ธนวัฒน์ โพธิ์ไพร
22.นาย ภานุศักดิ์ กูลวงศ์
23.นาย จีรศักดิ์ ยอดมน
24.นาย สุธาดา เครือหลวง
25.นาย ณัฐวัฒน์ สิงห์บุญ
11 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ซาน แซ่ลี
2.นาย อาตา เชอหมือ
3.นาย ธนากร อานุโลม
4.นาย ธนกร หมื่อแล
5.นาย ภูวดล แซ่หลี่
12 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ชลนรก เบกากู่
2.นางสาว นิภาพร อาหยิ
3.นางสาว จินดา เชอก๋อง
4.นางสาว กฤติยา ใจปินตา
13 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วีรภัทร น้อยหมอ
2.เด็กชาย นารายณ์ คำดี
14 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชลิดา เครือต๊ะ
2.เด็กชาย ทินกร พนมแก้ว
15 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เกษม แซ่ลิ่ว
2.นาย ธนพล แซ่เหลว
16 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธนกร ต๊ะอิน
2.นาย วิศวะ วุฒินนท์ชัย
3.เด็กชาย อชิระ เขื่อนแก้ว
4.นางสาว สุพิชญา วิระชัย
5.นางสาว อรไพลิน สุตินกาศ
6.นางสาว ฐิติพร นาใจ
7.นางสาว ปวันรัตน์ นาใจ
8.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ แซ่จาง
9.นางสาว วิจิตรา วิชาโห้ง
10.นาย ธนสิทธิ์ ชมชื่นพฤกษา
11.นาย ญาณศรณ์ แสนสุรีย์
12.นางสาว ปริชาติ อินต๊ะรัตน์
13.นางสาว ณัฐฌานันท์ กุนณะกันตี

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.042722940444946 วินาที