#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ทินกร พนมแก้ว
2 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ลลิตา ใจปิน
3 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ทินกร พนมแก้ว
4 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณนารา กาบคำ
2.เด็กหญิง ฐานิดา ชุ่มมงคล
3.นางสาว สุพิชญา วีระชัย
4.เด็กหญิง ปัญญาลักษณ์ ยูริ
5 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ซาน แซ่ลี
2.นาย กุลนันท์ เสร็จใจดิ์ศรี
3.นาย ศิกาดิ แซ่ลี
4.นาย ปรรภากร อิกำเนิด
6 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขันทิพย์ เซอเมือกู่
7 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ โอยยือกู
2.เด็กชาย ธนบดี เบ็ญอาบูบาบาการ์
3.เด็กชาย อภิวัฒน์ ปวีชาสถานพรกุล
4.เด็กชาย อาเพียง หมื่อแล
5.เด็กชาย อาโซ อู่แม
6.เด็กชาย พรนรัตน์ รินท้าว
7.เด็กชาย ทวิญญู เขื่อนคำแสง
8.เด็กชาย วีรภัทร น้อยหมอ
9.เด็กชาย ณืชากร สอนสุกอง
10.เด็กชาย ณัฐณพร อุดอากาศ
11.เด็กชาย นฤดล กันตี
12.เด็กชาย อัฐธชัย ชุ่มมงคล
8 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรินันท์ กาหะ
2.เด็กหญิง ฐานิดา ชุ่มมงคล
3.เด็กหญิง กานติมา หล้ามา
4.เด็กหญิง กล้วยไม้ ซอหย่า
5.เด็กหญิง จันทร์คำ ศรีวงค์
6.เด็กหญิง โม มาเยอะ
7.เด็กหญิง จิรัชญา ถือคุณ
8.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ยูริ
9.เด็กหญิง โซเฟีย วิริยะ
10.เด็กหญิง ปาริชาติ แซ่ย่าง
9 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กันยารัตน์ เอก่ำ
2.เด็กหญิง ชลิดา เครือต๊ะ
3.นางสาว ทิพย์มณี ชื่นจิตนิรันดร์
4.เด็กหญิง อาซี เยอเบียง
5.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ปิ่นไพรวัลย์
6.เด็กหญิง ลักษิกา พรมเมือง
7.เด็กหญิง รุ่งรัชณี ไชยวิราช
8.เด็กหญิง จุฬารัตน์ บุณมา
9.เด็กหญิง ณัฐนิชา บุญชื่น
10.เด็กหญิง โม มาเยอะ
10 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัช ไตรพัชร์
2.นาย ธนพล แซ่เหลว
3.นาย เกษม แซ่ลิ่ว
4.นาย พงศ์ภาวี เบ็ญชา
5.นาย สิทธิโชค ไกรฤทธิ์
6.นาย สิทธิชัย ไกรฤทธิ์
7.นาย วสันต์ แชหมื่อ
8.นาย อายูว ยิบือ
9.นาย ภูวดล แซ่หลี
11 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ญาณศรณ์ เสนสุรีย์
2.นาย ธวัตชัย อยู่ลือ
3.นาย ชัยยุทร มาเยอะ
4.นาย พงศ์พาวี เบ็ญชา
5.นาย ธนพล ศรีโลฟุ้ง
6.นาย เอกพันธุ์ ตุ่ยกัน
7.นาย สิทธิโชค ไกรฤทธิ์
8.นาย สิทธิชัย ไกรฤทธิ์
9.นาย วสันต์ แชหมื่อ
10.นาย ภิวัตร เยอแจะ
11.นาย ธนกร ต๊ะอิน
12.นาย สุธี คำติ๊บ
12 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชลนภา เบกากู่
2.นางสาว ศิลาลักษณ์ ภัทรเรืองมธา
3.นางสาว กุลกันยา อาจอ
4.นางสาว จินดา เชอก๋อง
5.นางสาว เกศินี สุทธิรักษาพืช
6.นางสาว ธีราพร ทูตไมตรี
7.นางสาว วราภรณ์ เยต้อง
8.นางสาว นิภาพร อาหยิ
9.นางสาว อรอุมา ศรีพรม
10.นางสาว อังคณา จันทร์พินิจ
11.นางสาว กิตติญา จือเปาะ
12.นางสาว ชนาพร ไตรพัชร์
13 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิธร หมื่นจี้
2.เด็กหญิง อริสา นายวัน
3.เด็กหญิง บัณฑิตา ใหม่น้อย
4.เด็กหญิง วนิดา แซ่หยี
5.เด็กหญิง รุ่งรัชณี ไชยวิราช
14 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บัญญวัต กุนามา
15 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มลฤดี แซ่ลี
2.นาย วานุราษฎร์ ทายะศักดิ์
16 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศตายุ คำจริง
17 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อกนิษฐ์ ผาลาด
18 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชมพู่ โชคสถาพรสิน
2.เด็กหญิง ชริณดา ศรีสวัสดิ์
3.เด็กหญิง ชลธิชา โพธิ์เทพ
19 เปตอง
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย ใจดวงแกว
2.เด็กหญิง นิลาวัลย์ ชุ่มใจ
20 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ยูริ

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.053153038024902 วินาที