#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐฐา กัลมกรเฟื่องฟู
2 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง โม มาเยอะ
2.เด็กหญิง ธิดา เป็กธนู
3.เด็กหญิง วิลวัลย์ กุณะมา
4.เด็กหญิง ศสิธร หมื่นธร
3 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กิตติญา จือเปาะ
4 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐวุฒิ อุปวงค์
5 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุทธิพร มานะธรรม
2.เด็กหญิง ทารา อาซือ
3.เด็กหญิง พิมพวิภา ทาวาง
4.เด็กหญิง พรปวีณ์ เขื่อนคำ
5.เด็กหญิง สุภาพร แซ่อ่าง
6.เด็กหญิง รุ่งรัธณ์ ไชยวิราช
7.เด็กหญิง จันทร์คำ สรีวงค์
8.เด็กชาย พัชรมัย มาเยอะ
9.เด็กหญิง กัญญาณี จินดาธรรม
10.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ยูริ
11.เด็กหญิง กล้วยไม้ ซอหย่า
12.เด็กหญิง โม มาเยอะ
6 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชลิดา เครือต๊ะ
7 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วานุราษฎร์ ทายะศักดิ์
8 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปิยะดา ปัญญา
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชลิดา เครือต๊ะ
2.เด็กหญิง เมริสา กาญจนชวงศ์
10 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วานุราษฎร์ ทายะศักดิ์
2.นาย ณัฐวุฒิ อุปวงค์
11 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วีรดา นุตวงษ์
2.เด็กหญิง อรอุมา ศรีพรม
12 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ สมบุญ
13 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นรภัทร จันทาพูน
14 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พัทธดลย์ ใจอุ่นเรือน
15 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง รุ่งรัชณี ไชยวิราส
2.เด็กหญิง สุมาลี มาเยอะ
16 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปฏิมา ยอดมูลคี
2.นางสาว สมฤดี นิยม
17 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธีรภัทร อุปนันท์
2.เด็กชาย ภีรภัทร หมื่อแล
3.เด็กชาย อนุศร พิมเสน
18 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย คมสันต์ แก้วทา
2.นาย บรรณวิชญ์ คำแปง
3.นาย ศิวัช ไตรนทีพิทักษ์
19 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว น้ำเพชร คิดชอบ
2.นางสาว อรอุา ศรีพรม
3.นางสาว วีรดา นุตวงษ์
20 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อกนิษฐ์ ผาลาด
2.นาย นรภัทร จันทาพูน

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.01033091545105 วินาที