#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุกัญยา มาเยอะ
2 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุภาพร มาเยอะ
3 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฝนทิพย์ ศรีวิชัย
4 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภาณุพงค์ ภิรรบรรณ
5 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เกตน์นิภา กันเเก้ว
6 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อพิรักษ์ มณีรัตน์
7 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภาณุพงศ์ ภิรบรรรณ
2.เด็กชาย วรเมธ อูปซาง
3.เด็กชาย วรวิทย์ ก้อนแก้ว
4.เด็กชาย อนุชา อายิ
5.เด็กชาย สิธิชัย จินดาธรรม
6.เด็กชาย ธีรภาพ อยู่ลือ
7.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
8.เด็กชาย สิทธิพล ไข่ก่า
9.เด็กชาย ภัทราวุฒิ แก้วตุ่น
8 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เกียรติศักดิ์ คักกันหา
2.นาย พิพัฒิพงศ์ พรมแจ้
3.นาย ณัฐพล แซ่จ๋าว
4.นาย เจษดา สุขเสาร์
5.นาย วิชัย แซ่หมี่
6.นาย พิสิฏฐ นามนวล
9 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย รัฐศาสตร์ ต๊ะต้องใจ
2.นาย ณัฐวุฒิ สุตินกาศ
10 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จุฑาทิพย์ ปาลี
2.นางสาว ชลธิชา อภิสุนทรกุล

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.026888847351074 วินาที