#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เจษฎา สุขเสาร์
2.นาย เกียรติศักดิ์ คักกันหา
2 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เกียรติศักดิ์ คักกันหา
3 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิพน ไข่กา
4 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เจษฎา สุขเสาร์
5 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
2.เด็กชาย ธีรภาพ อยู่ลือ
3.เด็กชาย อนุชา อายิ
4.เด็กชาย กฤษกร แสนมูลแจ่ม
6 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชา อายิ
2.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
3.เด็กชาย อิชภาพ อยู่ดื่อ
4.เด็กชาย กฤษกร แสนมูลเขิง
7 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มนัสวิน อยู่เรือง
2.นาย เจษฎา สุขเสรี
3.นาย จิรศักดิ์ ภูมิรีบุญนาค
4.นาย ยศพัทธ์ จรเทศ
8 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มานพ จับใจนาย
9 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพนันท์ ทรวงชัย
10 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พิสิฐิ นามนวล
11 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย คงศักดิ์​ จินดาธรรม
2.นาย ธนพล อินทจักร์
3.นาย นิซิ หม่อโป๊ะกู่
4.นาย อาก่า เยอเบาะ
5.นาย สุรเดช จิรวัฒนพงศ์
6.นาย ภานุพงศ์ ขันคำ
7.นาย สุรชา แก้วรัตน์
8.นาย อิสระ นวชิตกุล
9.นาย คามิน ลาบือ
10.นาย ชินการ พลอยชุม
11.นาย วรัญชิต มงคลดี
12.นาย ณัฐวุฒิ สุตินกาศ
13.นาย วรชิต ภิระบัน
14.นาย อภิรักษ์ มณีรัตน์
15.นาย พรชิต อิกำเนิด
12 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรเมธ อูปมา
2.เด็กชาย วรวิทย์ ก้อนแก้ว
3.เด็กชาย อนึชา อายิ
4.เด็กชาย สิทธิชัย จินดาธรรม
5.เด็กชาย กฤษกร แสนมูลเจ่ม
6.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
7.เด็กชาย ธีรภพ อยู่ลือ
13 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
2.เด็กชาย วรเมธ อูปซาง
3.เด็กชาย วรวิทย์ ก้อนแก้ว
4.เด็กชาย อนุชา อายิ
5.เด็กชาย สิทธิชัย จินดาธรรม
14 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อาก่า เยอเบาะ
2.นาย วรัญชิต มงคลดี
3.นาย นิซิ หม่อโป๊ะกู่
4.นาย สุรเดช จิรวัฒิน์พงศ์
15 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภานุเดช เชียงใบ
16 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วนิตดา เตจ๊ะเทพ
17 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไชบวัฒน์ ร้องขัยแก้ว
2.เด็กชาย เจษฏา นาคโหมด
18 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาโณทัย พ้นภัย
2.เด็กหญิง สุภาภรณ์ พันธ์ศรีสุวรรณ
19 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนธรณ์ธนธรณ์ ยอดมูลคี
2.นางสาว ชฎาวรรณ สมบูรณ์
20 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วาสนา มหาอินทร์
2.นางสาว เกษศิริน สิทธา
3.นาย สุวรรณเดช บุญศรี
4.นาย สมศักดิ์ แสงคำ
5.นางสาว ปวันรัตน์ นามคำ
6.นาย พีรพล นันทะวิชัย
7.นางสาว วรัญญา ธรรมเสน
8.นางสาว ณัฐภรณ์ โชตินันท์
9.นาย อินปะกุล อบสุข
10.นางสาว ศิริปภัสร์ เสาร์ไพศรี
11.นาย พิพัฒน์พงศ์ พรมแจ้
12.นาย ยศพัทธ์ จรเทศ
13.นางสาว สไบแพร หมอลำสา
14.นาย มนัสวิน อยู่เรือง

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.031452894210815 วินาที