#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อาหือ ด่ะหล่า
2.นาย วิษณุ ขจรกิจสำราญ
2 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อาหือ ด่ะหล่า
2.นาย วิษณุ ขจรกิจสำราญ
3 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว เจนจิรา เบเชกู่
2.นางสาว นิดา เชอมือ
4 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เจนจิรา เบเชกู่
2.นางสาว นิดา เชอมือ
5 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย วรชิต ชมภูเกต
6 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อารดา ปัญโยใหญ่
7 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภาคิน คำดี
8 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณัฐฐาพร ปินนะรา
9 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ จับใจนาย
10 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง วรัญญา ขันค์กาจ
11 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.นาย ธิติกุล จันทาพูน
12 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อาทิตยา จินดาธรรม
13 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วิษณุ ขจรกิจสำราญ
14 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว มารีย์ แซ่ลี
15 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชานพ สมพิตย์
16 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ภครมัย จันทร์สุข
17 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อภิวัฒน์ แหล่งห้วยไชย
18 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กัญญาอร ใจปัญญาพล
19 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว พัชรา ชัยชนะ
20 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธานศ สมทิตย์
2.เด็กชาย สืบสกุล วงศ์สุริยศักดิ์
3.เด็กชาย ณัฐวัติ นาตาจา
4.เด็กชาย พร้อมพงศ์ ศรีสวาสดิ์
21 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
2.เด็กหญิง ฉัตรมณี ทรัพย์ไพรบูรณ์
3.เด็กหญิง ศิรวดี เชอหมื่อ
4.เด็กหญิง วิลาศินี เมฆบนจันทร์
22 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธิติกุล จันทาพูน
2.นาย อานนท์ ธรรมสา
3.นาย อาหือ ดะหล่า
4.นาย ไกรครุบฑ์ นามเลย
23 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เกตน์นิภา นันชนะ
2.นางสาว เสาวนีย์ ภูดิน
3.นางสาว จตุพร เรือนคำมา
4.นางสาว นิดา เชอมือ
24 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนากร กรกฎกาจร
2.เด็กชาย ธีรภัทร บุญตัน
3.เด็กชาย ธณาธิต ทรสุด
4.เด็กชาย นราวิชญ์ เเสนน้อย
25 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภานุพงค์ จันทาพูน
2.นาย ธนกร กันตา
3.นาย กฤษณพงศ์ เเก้วปวงคำ
4.นาย สิริภพ เเก้วนำ
26 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อริสรา สิงห์สุข
2.นางสาว จารียา นานกาศ
3.นางสาว ศิริกัญญา บุญเรือน
4.นางสาว ณัฐฐาพร ปินนะรา
27 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิทวัส พิมลเกียรติยศ
28 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พัชรพร ก้านดอกไม้
29 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สรวิชญ์ อาจอ
30 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สุภานัน วิเศษเลิศกมล
31 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญตัน
32 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์วิมล ใจย
33 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ไกรสง เชอหมื่อ
34 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ชุติกาญจน์ ไพรรำพึงสกุล
35 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย กนก รุ่งตะวันคีรี
36 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุติตรา อาเยอะ
37 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย คริสมาส พูศรีเจริญ
38 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พัชรา ขันธิวงค์
39 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นราวิชญ์​ เเสนน้อย
2.เด็กชาย สุรชา หมื่อเเล
3.เด็กชาย ศุภกฤต คำโมนะ
4.เด็กชาย ธเนศ สมทิตย์
5.เด็กชาย ภูผา อุราทอน
6.เด็กชาย ณัฐวัติ นุเตจา
7.เด็กชาย ธีรภัทร บุญตัน
8.เด็กชาย พงศกร สวนทา
9.เด็กชาย ธนกฤต นันชัย
10.เด็กชาย ธนากร กรกฏากำจร
11.เด็กชาย ภูชิต มาเยอะ
12.เด็กชาย ชัยวัฒน์ มาเยอะ
13.เด็กชาย วิวิชชัย เยเปี่ย
14.เด็กชาย พีรพัฒน์ คำน้อย
40 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐดนัย ปฏิเสน
2.นาย ไกรสร เชอหมื่อ
3.นาย วัชรพงศ์ โวยยือกู่
4.นาย ธิติกุล จันทาพูน
5.นาย วิชาญ สุโข
6.นาย ไพรัช โรจน์บูรากุล
7.นาย ธีรภัทร พิทักษ์ไพรศรี
8.นาย คริสมาส ฟูศรีเจริญ​
9.นาย วิรัตน์ เชือหมึกุ
10.นาย ภาคิน คำดี
11.นาย อาหือ คะหล่า
12.นาย ภัทรพงษ์ เยอส่อ
13.นาย กิตติธร เชอะหมื่อ
14.นาย อานนท์ ธรรมสา
41 ฟุตบอล
ฟุตบอล รวมหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศิริกัญญา บุญเรือน
2.นางสาว กชกร อินต๊ะแก้ว
3.นางสาว มารีย์ แซ่ลี
4.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
5.เด็กหญิง เกศกนก แอ่นกาศ
6.นางสาว ปัทมาภรณ์ เชอมื่อ
7.เด็กหญิง ภัครมัย จันทร์สุข
8.นางสาว อนุธิดา ต้องสู้คีรี
9.นางสาว แสงวรรณ มะโนตัน
10.นางสาว กรกนก สมีแจ้ง
11.นางสาว ปรียารักษ์ ศรีสวัสดิ์
12.นางสาว นภสร หวังศิริทรัพย์
42 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พงศกร สวนทา
2.เด็กชาย สรายุทธ ชัยวงค์
3.เด็กชาย สมาภพ คาหล่า
4.เด็กชาย สิทธิชัย อภิเผาพงศ์
5.เด็กชาย ศุภกฤต คำโมนะ
6.เด็กชาย สินชัย เเสนทวง
7.เด็กชาย วันชัย ลีจา
8.เด็กชาย อำนาจ ซื่อหมื่อ
9.เด็กชาย พลาธิป ปิ่นใจ
10.เด็กชาย สงกรานต์ เชอมือ
11.เด็กชาย ทิตติรักษ์ ใจสุทธิ
12.เด็กชาย วิสุทธิ์ สมจิตร
43 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ปิติญญา น้อยหมอ
2.เด็กหญิง กาญจนา สุตินกาศ
3.เด็กหญิง ศุภอักษร นันตรัตน์
4.เด็กหญิง วรัญญา จำปาขันธ์
5.เด็กหญิง ศศิธร กันทะถ้ำ
6.เด็กหญิง หอม ยี่เเก้ว
7.เด็กหญิง กชกร ก้างออนตา
8.เด็กหญิง ธิปธิดา ต๊ะสุข
9.เด็กหญิง พิชญนาฎ จับใจนาย
10.เด็กหญิง มีนา พิณใจ
11.เด็กหญิง สโรชา อะทะถ้ำ
12.เด็กหญิง วิดารัตน์​ ราชวงค์
13.เด็กหญิง อชิรญา ศรีไม้
44 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย กนก รุ่งตะวันคีรี
2.เด็กชาย ณัฐพงศ์ เเซ่ลี้
3.เด็กชาย สรวิศ เเสนคำ
4.เด็กชาย วีรภัทร ทุนเเก้ว
5.เด็กชาย อภิวัฒน์​ เเหล่งห้วยไชย
6.เด็กชาย วิกวัส พิมลเกียรติยศ
7.เด็กชาย ธนพล อายอ
8.เด็กชาย ธนากิต กะสุด
9.เด็กชาย พีรพัฒน์ คำน้อย
45 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
2.เด็กหญิง ภัครมัย จันทร์สุข
3.เด็กหญิง กัญญาอร ใจปัญญาพล
4.เด็กหญิง กัลยา ดือเช
5.เด็กหญิง เจนจิรา เขตพิลาส
6.เด็กหญิง เกตกนก เเอ่นกาศ
7.เด็กหญิง ทิชากร เนติประวัติ​
8.เด็กหญิง น้ำตาล นายสาม
9.เด็กหญิง ณัฐริกา นันตาวงศ์​
10.เด็กหญิง สุภาพร พูลศิลป์
46 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วิรัตน์ เชือหมึกุ
2.นาย สมชาย เยอะเบาะ
3.นาย ภาคิน คำดี
4.นาย กิตติธร ชือมือ
5.นาย สมเกียรติ มาเยอะ
6.นาย นพดล เเยส่อ
47 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มารีย์ เเซ่ลี
2.นางสาว ปัทมาภรณ์​ เชอมื่อ
3.นางสาว พัชรา ขันธิวงศ์​
4.นางสาว ชุติกาญจน์ ไพรำพึงสกุล
5.นางสาว ฝนทิพย์​ เขตพิลาส
6.นางสาว วาสนา มอนะ
7.นางสาว สุดา อ่วยยือ
8.นางสาว เสาวนีย์ ภูดิน
9.นางสาว นภสร หวังศิริทรัพย์
10.นางสาว กรกนก สมีเเจ้ง
11.นางสาว ปริยารักษ์ ศรีสวัสดิ์
12.นางสาว ดวงใจ เเซ่เซิ้ง
48 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนพนธ์ ภัทรพาณิชย์
2.เด็กชาย สรณ์ศิริ คำสุ
3.เด็กชาย ภาคิน ลังกาพิน
4.เด็กชาย เมษณี เมมะ
5.เด็กชาย พร้อมพงศ์ ศรีสวาสดิ์
6.เด็กชาย ธีรภัทร บุณตัน
7.เด็กชาย ณัฐวัติ บุตจา
49 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กชกร อินต๊ะเเก้ว
2.เด็กหญิง กาญจนา ศุตินากาศ
3.เด็กหญิง ศุภอักษร นันตรัตน์
4.เด็กหญิง พาฝัน ชมภูเมืองชื่น
5.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ จันทาคำ
6.เด็กหญิง วัรัญญา นามชัยยา
7.เด็กหญิง อารดา ปัญโยใหญ่
50 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นพดล เเยส่อ
2.นาย วิรัตน์ เชือหมึกุ
3.นาย ภาคิน คำดี
4.นาย ไกรครุบฑ์ นามเลย
5.นาย ไกรสร เชอหมื่อ
6.นาย ไพรัช โรจน์บุรากุล
7.นาย วัชรพล โวยยือกู่
8.นาย สิปปกร พุทธสาร
9.นาย อานนท์ ธรรมสา
51 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พลอยไพลิน เนตรยอง
2.นางสาว ศิริกัญญา บุญเรือน
3.นางสาว อังคณา สินธุญาณ
4.นางสาว วาสนา มอนะ
5.นางสาว เจนจิรา เบเชกู่
6.นางสาว ชนกพิมพ์ ศรีตงกิม
7.นางสาว สุดา อ่วยยือ
8.นางสาว ปัทมาภรณ์ เชอมื่อ
9.นางสาว มารีย์ แซ่ลี
52 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ร้องขันเเก้ว
2.เด็กชาย ถิรพัทธ์ ชุมมงคล
3.เด็กชาย ธีรภัทร บุญตัน
53 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
2.เด็กหญิง ภัครมัย จันทร์สุข
3.เด็กหญิง เกศกนก เเอ่นกาศ
4.เด็กหญิง กาญจนา สุตินกาศ
54 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภัทรพงษ์ เยอส่อ
2.นาย ไกรศร เชือหมื่อ
3.นาย วัชรพงศ์ โวยยือกู่
55 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เจนจิรา เบเชกู่
2.นางสาว มารีย์ เเซ่ลี
3.นางสาว อรวรรณ พรวุฒิโรจน์
4.นางสาว ปัทมาภรณ์ เชอหมื่อ
5.นางสาว จุฑามาศ บุญตัน
56 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อภิเชษฐ์ มาลัย
57 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กาญจนา สุตินกาศ
58 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภาณุพงษ์ จันทาพูน
59 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มารีย์ แซ่ลี
60 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กนก รุ่งตะวันคีรี
2.เด็กชาย ธนาธิป อังคตรีรัตน์
61 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ภัครมัย จันทร์สุข
2.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
62 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ไกรครุบฑ์ นามเลย
2.นาย วิรัตน์ เชือหมึกุ
63 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว มารีย์ แซ่ลี
2.นางสาว ปัทมาภรณ์ เชอมื่อ
64 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา สุตินกาศ
2.เด็กชาย สิทธิชัย อภิเผ่าพงศ์
65 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปัทมาภรณ์ เชอมื่อ
2.นาย สาธิต แสงโตย
66 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ แหล่งห้วยไชย
67 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญาอร ใจปัญญาพล
68 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อานนท์ ธรรมสา
69 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วิลินญา คำเงิน
70 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ แหล่งห้วยไชย
2.เด็กชาย ธนกฤต นันชัย
71 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญาอร ใจปัญญาพล
2.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ วิกาเนิด
72 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ไพรัช โรจน์บุรากุล
2.นาย อานนท์ ธรรมสา
73 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว น้ำฝน บาราอิตำ
2.นางสาว ณัฐฐาพร ปินนะรา
74 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนกฤต นันชัย
2.เด็กชาย ณัฐวัติ นุเตจา
3.เด็กชาย ณัฐพงศ์ แซ่ลี้
75 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กัญญาอร ใจปัญญาพล
2.เด็กหญิง ณัฐพร แสงบุญ
3.เด็กหญิง พิมพ์วิมล ใจยะ
76 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วิรัติกุล บุญยืน
2.นาย วัชพล เจ็นใจ
3.นาย ภูวดล เตชะบุญ
77 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ศิรดา เยอส่อ
2.นางสาว น้ำฝน บาราอิตำ
3.นางสาว ณัฐฐาพร ปินนะรา
78 เปตอง
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง พิมพ์วิมล ใจยะ
2.เด็กชาย ภาคิน ลังกาพิณ
79 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ไพรัช โรจน์บุรากุล
2.นางสาว ณัฏฐกานต์ วรโชติชูทรัพย์
80 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อังคณา สินธุญาน
2.นางสาว ชนกพิมพ์ ศรีตงกิม
3.นางสาว ลักขณา ทะยาหมอ
4.นางสาว วิลินญา คำเงิน
5.นางสาว ญานธิชา เอนออน
6.นางสาว นุชรินทร์ อารีย์
7.เด็กหญิง มลนภา เเสงคำ
81 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชาย จ่าซุ่ย
82 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ศศิธร กันทะค้ำ

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.093068838119507 วินาที