#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วันเผด็จ ขันติวงค์
2 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธนพร โครตมะณี
3 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย วรฤทธิ์ วงศ์เมือง
4 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ภัทรพร โกเสนตอ
5 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เมธาสิทธิ์ เยอส่อ
6 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อารยา ออแม่
7 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนัทกิจ กิตติศิษท์กันทร
8 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุพรรณษา สาภิวงค์
9 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กิตติศักดิ์ กันทะ
10 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อารยา ออแม่
11 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ภาณุวัตน์ ล้อมวงษ์
12 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วันฉรา แซ่จ้าว
13 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐพล อภิอุยเกษม
14 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐกฤตา จินดาธรรม
15 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พีระวิชญ์ บุญเรือง
16 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฐกฤตา จินดาธรรม
17 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กาญจนา ค่าล่า
18 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ จิโนคุณ
2.เด็กชาย จิ้งเหว่ย เติ้ว
3.เด็กชาย ศักดิ์ดา ปาวค๋า
4.เด็กชาย ธนัทกิจ กิตติศัพท์กันทร
19 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พชรกานตร์ สกุลยืนยงยิ่ง
2.เด็กหญิง จีรนันท์ แก้วศิริ
3.เด็กหญิง รัตติกาล สืบใจยศ
4.เด็กหญิง ฐิติมา กันธิยะกาศ
20 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย วันเผด็จ ยัสวงค์
2.นาย เมธาสิทธิ์ เยอส่อ
3.นาย ศิริชัย เชอมื่อ
4.นาย ศุภกร กาหะ
21 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เปล่งสุรีย์ จันเป็ง
2.นางสาว อภิญญา สุริวงษ์
3.นางสาว พิชญาภา ภิระปัน
4.นางสาว กิตติญา จิตรบุรุษ
22 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ หาญวงค์
2.เด็กชาย เกริกพล เวชวัน
3.เด็กชาย เสริมชาติ อิ่นคำ
4.เด็กชาย วัชพล กาวิชัย
23 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เพชรภรณ์ ประมะสิน
2.เด็กหญิง ดะรินพร คำอุ่น
3.เด็กหญิง สุจิตรา แซ่หมือ
4.เด็กหญิง สุนิตา วิบูลความดี
24 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เมธาสิทธิ์ เยอฮ่อ
2.นาย ศิริชัย เชอมือ
3.นาย วันเผด็จ ขัสวงศ์
4.นาย ภาณุวัฒน์ สิทธ์มองษ์
25 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณัฐกฤตา จินดาธรรม
2.นางสาว สุขฤทัย เยมอ
3.นางสาว สุวดี ไชยศรี
4.นางสาว ศไรลักษณ์ แซ่หล้อ
26 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชัยยา ปาเยะ
27 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิริภัสสร หอมกใหม่
28 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ชาญชัย จันทร์เงิน
29 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว นภารัตน์ เเยสอ
30 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชนาพร เสามั่น
31 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
6
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สุวดี ไชยศรี
32 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เสริมชาติ อิ่นคำ
33 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภูวดล คงวานิชกุล
2.เด็กชาย เกริกพล เวชวัน
3.เด็กชาย พิสิฐนาคินร์ ฤทธิ์บัว
4.เด็กชาย อนุภัทร ศรีบุรี
5.เด็กชาย ณัฐพล อิภิสุขเกษม
6.เด็กชาย ทักษิณ อภิสิริพัฒนา
7.เด็กชาย วิภู ธิน้อมธรรม
8.เด็กชาย พีระวิชญ์ บุญเรือง
9.เด็กชาย อนุวิทย์ หลวงดี
10.เด็กชาย ธนัทกิจ กิตติศัพท์กันทร
11.เด็กชาย อนุวัฒน์ หลวงดี
12.เด็กชาย ภูธาน ดำรงใจกุศล
13.เด็กชาย ชัยณุ จรูณโกมลสิริ
14.เด็กชาย ยี่ สีสุข
15.เด็กชาย สุรชัย บัวชุม
34 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วันเผด็จ ขัติวงศ์
2.นาย ตะวัน แซ่ลี
3.นาย เมธาสิทธิ์ เยอส่อ
4.นาย ศิริชัย เชอมื่อ
5.นาย อนุสน ลาหู่นะ
6.นาย นวิน ผ่าว้อ
7.นาย ทัศพล แซ่จาง
8.นาย กฤษฎา อภิโชคสถาพร
9.นาย ธีระเทพ น้อยหมอ
10.นาย อธิปไตย เลอเลิศวิจิตร
11.นาย วัณชัย มาเยอะ
12.นาย ปิยะ อบสุข
13.นาย อลงกรณ์ จีรัตน์
14.นาย เอกนรินทร์ ดีดวงเด่น
15.นาย อาเหวย แลเชอกู่
16.นาย สมัตถ์ เปี่ยงแล่
35 ฟุตบอล
ฟุตบอล รวมหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จารุนี มาเยอะ
2.นางสาว กาญจนา ค่าล่า
3.เด็กหญิง จิรภัทร พงษ์ตุ้ย
4.เด็กหญิง ธัญธิหกร อภิจำนงเจริญ
5.เด็กหญิง ศศิกานต์ ละมัย
6.เด็กหญิง นุชนากร จรูญโภศลเกษม
7.เด็กหญิง เนชรากรณ์ ประมชลนิ
8.นางสาว เปล่งสรัย จันเป็ง
9.นางสาว ธนพร โคตรมณี
10.นางสาว ปนัดดา ผ่าหว้อกู่
11.นางสาว อารยา ออแม่
12.นางสาว ซัลยา หม่อโป๊ะกู่
13.นางสาว สุรารักษ์ คำงาม
14.นางสาว พัชรี มาเยอะ
15.นางสาว ทิตยา มาเยอะ
16.นางสาว พัสสา เปียร์แชะ
17.นางสาว อรพรรณ เรกคุณปัญญา
18.นางสาว กมลรัตน์ ศรียศ
36 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ละมัย
2.เด็กหญิง ธัญธิชากร อภิจำนงเจริญ
3.เด็กหญิง พรหมธิดา ใจคำปัน
4.เด็กหญิง นุชนากร จรูณโกมลเกษม
5.เด็กหญิง อัมพิกา พรศรีจันทร์
6.เด็กหญิง จิรภัทร พงษ์ตุ้ย
7.เด็กหญิง รัติชาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
8.เด็กหญิง ธนัชชา น้อยหมอ
9.เด็กหญิง อภิชญา ธะนาคำ
10.เด็กหญิง กันติยา แซ่ผ่าน
37 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เกริกพล เวชวิน
2.เด็กชาย เสริมชาติ อิ่มคำ
3.เด็กชาย ณัฐพล อภิสุขเกษม
4.เด็กชาย ภูวดล คงวานิชกุล
5.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ใดอารี่ย์
6.เด็กชาย พีรวัส กิติโกเศศ
7.เด็กชาย ทัศนะ ทาบุดดา
8.เด็กชาย ปภังกร เชื้อชาติสิงขร
9.เด็กชาย กฤติพจน์ สุเลียมมา
38 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุราสินี สักแก้ว
2.เด็กหญิง คมลศา เตชอุดมเลิศ
3.เด็กหญิง ชลธิชา ตาเจริญ
4.เด็กหญิง ชาสินี เครือต๊ะ
5.เด็กหญิง นภสร รวงผึ้ง
6.เด็กหญิง ปาริฉัตร มงคลโรจกุล
7.เด็กหญิง นารี เมริสตติคุณ
8.เด็กหญิง ภูษณิศา แซ่จ้าง
39 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
2.นางสาว กมลรัตน์ ศรียศ
3.นางสาว พรชิตา สุริน
4.นางสาว อรพรรณ เอกคุณปัญญา
5.นางสาว พิมพ์ชนก แซ่หวัง
40 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เกริกพล เวชวัน
2.เด็กชาย อนุภัทร ศรีบุรี
3.เด็กชาย อนุวัฒน์ หะวัน
4.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ใจอารีย์
5.เด็กชาย วุฒิภัทร จันทร์ทะกูล
6.เด็กชาย วรฤทธิ์ วงศ์เมือง
7.เด็กชาย กิตตินันท์ ขันธะโน
41 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ศิริภัสสร หมอกใหม่
2.เด็กหญิง รัติกาล สืบใจยศ
3.เด็กหญิง ลิปิการ์ เชื้อเมืองพาน
4.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ แก้วหลง
5.เด็กหญิง กุลจิรา ตาสามบือ
6.เด็กหญิง นวพร ยิ้มแฉ่ง
7.เด็กหญิง กัญญารัตน์ อยู่ส่อ
8.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย หมื่อโป๊ะกู่
9.เด็กหญิง สุภารัตน์ เมืองสุวรรณ
42 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย บุษกรณ์ บรรดิ
2.นาย ตะวัน แซ่ลี
3.นาย อนุสน ลาหู่นะ
4.นาย ศุภกร กาหะ
5.นาย ธนากร จันทร์เงิน
6.นาย ธนาวัฒน์ ไร่พุทธา
7.นาย สรรพวัฒน์ ปินทรายมูล
8.นาย เอกนรินทร์ ดีดวงเด่น
9.นาย อลงกรณ์ จีรัตน์
43 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กมลรัตน์ ศรียศ
2.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
3.นางสาว พรชิตา สุริน
4.นางสาว ธนารีย์ ประพันธ์วงค์
5.นางสาว วันนิสา แซ่จ่าว
6.นางสาว จารุณี มาเยอะ
7.นางสาว สิริพร คงน้อย
8.นางสาว เอมิกา สาวะนา
9.นางสาว ชญาดา จ๋าว
10.นางสาว อารยา ออแม่
11.นางสาว ธัญชนก จันทาพูน
44 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ใจอารีย์
2.เด็กชาย เกริกพล เวชวัน
3.เด็กชาย อนุภัทร ศรีบุรี
4.เด็กชาย วิภู ธิน้อมธรรม
5.เด็กชาย ภูวดล คงวานิชกุล
45 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ธิติมา กันทะมา
2.เด็กหญิง กาญจนา วงค์ชายดำ
3.เด็กหญิง มลธิชา วงศ์ดวง
4.เด็กหญิง กันยาพร สมศรี
5.เด็กหญิง กฤตยาณี แซพากุ
46 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อารยา ออแม่
2.นางสาว กาญจนา ค่าล่า
3.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
47 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนวัตฒ์ สิทธิสุรินทร์
48 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชาลินี เครือต๊ะ
49 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วันชัย มาเยอะ
50 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
51 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ใจอารีย์
2.เด็กชาย กฤตพจน์ สุเลียมมา
52 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เพชรภรณ์ ประมะสัน
2.เด็กหญิง ชาลินี เครือต๊ะ
53 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วันชัย มาเยอะ
2.นาย อธิปไตย เลอเลิศวิจิตร
54 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
2.นางสาว อารยา ออแม่
55 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ จิโนคุณ
2.เด็กหญิง ชาลินี เครือต๊ะ
56 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อนุสน ลาหู่นะ
2.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
57 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ดุษฎี ไชยสุนา
58 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กาญจนา วงค์ชายดำ
59 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วรัญญู กันจินะ
60 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สุวดี ไชยศรี
61 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ใจอารีย์
2.เด็กชาย ดุษฎี ไชยสุนา
62 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง มลธิชา วงศ์ดวง
2.เด็กหญิง เพชรภรณ์ ประมะสัน
63 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ทัศพล แซ่จาง
2.นาย วันเผด็จ ขัติวงศ์
64 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันทร์แรม ปันตัน
2.นางสาว สุวดี ไชยศรี
65 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วรัญญู นาคสัมฤทธิ์
2.เด็กชาย ทิวากร อุปวงค์
3.เด็กชาย ดุษฎี ไชยสุนา
66 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธิติมา กันทะตา
2.เด็กหญิง รินรดา บรมพิชัยชาติกุล
3.เด็กหญิง สุภาภรณ์ เมืองสุวรรณ
67 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชาญชัย จันทร์เงิน
2.นาย วรัญญู กันจินะ
3.นาย สรศักดิ์ กรงมา
68 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วริศรา ปาขันแก้ว
2.นางสาว สัญญา นายตี้
3.นางสาว วรัญญา ปรัชาสกุลพงศ์
69 เปตอง
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วรฤทธิ์ วงศ์เมือง
2.เด็กหญิง ภัทรพร โกเสนตอ
70 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชาญชัย จันทร์เงิน
2.นางสาว สุชาดา ปอแสง
71 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สุภาพร พรมเลิศ
2.นางสาว กมลรัตน์ ศรียศ
3.นางสาว อรพรรณ เอกคุณปัญญา
4.นางสาว ปาริชาติ พรถาวรกุล
5.นางสาว ณัฐณิชา จรรยา
6.นาย พีระพงษ์ ภิญโญฤทธิ์
7.นาย สิทธิพล มณีภาวัต
8.นาย บุษกรณ์ บรรดิ
72 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดิ์ดา ปองคำ
73 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง รุจิรา ชัยนิรันดร์กุล

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.13292598724365 วินาที