#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พงค์กาวี เพ็ญตา
2.นาย ชัยยุทธ มาเยอะ
2 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พงค์กาวี เพ็ญตา
2.นาย ชัยยุทธ มาเยอะ
3 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กฤติยา ใจปินตา
2.นางสาว หมีตี้ เชอหมื่อ
4 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กฤติยา ใจปินตา
2.นางสาว หมีตี้ เชอหมื่อ
5 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ทินกร พนมแก้ว
6 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สุพิชญา จิระชัย
7 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อภิชาติ จอรสุรียภาส
8 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อรกานต์ นามแก
9 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วราพร จันทะกูล
10 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศศิธร หมื่นจี้
11 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อาตา เชอหมื่อ
12 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ลลิตา ใจปิน
13 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ศิราวุฒิ แซ่ลี้
14 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วาสนา อุ่นคำ
15 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ทินกร พนมแก้ว
16 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา สุตะวงค์
17 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธราเทพ กับปะหะ
18 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ณัฐฐา กัลมกรเฟื่องฟู
19 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนากร อานุลม
20 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นารายณ์ คำดี
2.เด็กชาย จิตติโชติ จันทาพูน
3.เด็กชาย พรนพรัตน์ รินท้าว
4.เด็กชาย อนุศร พิมเสน
21 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณนารา กาบคำ
2.เด็กหญิง ฐานิดา ชุ่มมงคล
3.นางสาว สุพิชญา วีระชัย
4.เด็กหญิง ปัญญาลักษณ์ ยูริ
22 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ซาน แซ่ลี
2.นาย กุลนันท์ เสร็จใจดิ์ศรี
3.นาย ศิกาดิ แซ่ลี
4.นาย ปรรภากร อิกำเนิด
23 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ลลิตา ใจปิน
2.นางสาว อาเหมย คำผาย
3.นางสาว อรกานต์ นามแค
4.นางสาว ปริชาติ อินต๊ะรัตน์
24 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย วรโชติ คักกันหา
2.เด็กชาย อนุคร พิมเสน
3.เด็กชาย ภีรภัทร หมื่อแล
4.เด็กชาย มงคล แซ่ว่าว
25 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง โม มาเยอะ
2.เด็กหญิง ธิดา เป็กธนู
3.เด็กหญิง วิลวัลย์ กุณะมา
4.เด็กหญิง ศสิธร หมื่นธร
26 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย รานุราษฎร์ ทายาศักด์
2.นาย ภูวดล เเซ่หลี
3.นาย ธนกร หมื่อเเล
4.นาย วชัยต์ เเซ่หมื่อ
27 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จุจิรา อารีเวทย์
2.นางสาว เบญจรัตน์ พืมขุนทด
3.นางสาว ปานตะวัน โกเสนตอ
4.นางสาว นันทิชา หน่อคำ
28 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อภิวฒน์ ปรีชาสถาพรกุล
29 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขันทิพย์ เซอเมือกู่
30 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สิิทธิโชค ไกรฤทธิ์
31 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กิตติญา จือเปาะ
32 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนวัฒน์ โพธิไพร
33 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปฎิมา ยอดมูลดี
34 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ หมอโป้กู่
35 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ณัฐวุฒิ อุปวงค์
36 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ชนาพร ไตรพัชว์
37 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ศุภกิตติ์ แสนเหลี่ยว
2.เด็กชาย นารายณ์ คำดี
3.เด็กชาย ธนบดี เบ็ญอาบูบาการ์
4.เด็กชาย พุทธิพงศ์ ทุมทัน
5.เด็กชาย รชต อุปพรรณ์
6.เด็กชาย ณัฐพงษ์ โวยยือกู่
7.เด็กชาย อาเพียง หมื่อแล
8.เด็กชาย อภิวัฒน์ ปรีชาสถาพรกุล
9.เด็กชาย อาโซ อู่แม
10.เด็กชาย พรนรัตน์ รินท้าว
11.เด็กชาย ธนากร ท่าดีสม
12.เด็กชาย ทวิญญู เขื่อนคำแสง
13.เด็กชาย สหกิจ แดงน้อย
14.เด็กชาย จิตติโชติ จันทาพูน
15.เด็กชาย ภูวฤทธิ์ กาหะ
16.เด็กชาย วาโย วงศ์สุวรรณ์
17.เด็กชาย อนุวัช ศรีชัยยา
18.เด็กชาย ธราเทพ กัปปะหะ
19.เด็กชาย นครินทร์ ริน้อมธรรม
20.เด็กชาย ทินกร พนมแก้ว
21.เด็กชาย เพิ่มตระการ ชัยชมภู
22.เด็กชาย สมเจต อายี
38 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พงศ์พาวี เบ็ญชา
2.นาย ชัยยุทร มาเยอะ
3.นาย ธนาพล แซ่เหลว
4.นาย อาตา เชอหมื่อ
5.นาย วสันต์ เชอหมื่อ
6.นาย สิทธิโชค ไกรฤทธิ์
7.นาย สิทธิชัย ไกรฤทธิ์
8.นาย ภิวัตร เยอแจะ
9.นาย เกษม แซ่ลิ่ว
10.นาย ณัช ไตรพัชร์
11.นาย กฤตภาส ลาเช
12.นาย สุชาติ แซ่เติ๋น
13.นาย สุรเชษฐ์ คืนมาเมือง
14.นาย ศิราวุฒิ แซ่ลี
15.นาย ณัฐกร เชอก๋อง
16.นาย ธนากร อานุลม
17.นาย ประภากร อิกำเนิด
18.นาย อภิชาติ จองสุรียภาส
19.นาย บุรพล สีลากุล
20.นาย กุลนันท์ เสรีสวัสดิ์ศรี
21.นาย ธนวัฒน์ โพธิ์ไพร
22.นาย ภานุศักดิ์ กูลวงศ์
23.นาย จีรศักดิ์ ยอดมน
24.นาย สุธาดา เครือหลวง
25.นาย ณัฐวัฒน์ สิงห์บุญ
39 ฟุตบอล
ฟุตบอล รวมหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ศศิธร หมื่อจี้
2.เด็กหญิง บัณฑตา ใหม่น้อย
3.เด็กหญิง ณัฐฐา กัลยกรเฟื่องฟู
4.เด็กหญิง ศิรินันท์ กาหะ
5.เด็กหญิง ฐานิดา ชุ่มมงคล
6.เด็กหญิง อาทิตยา ไชยวงศ์
7.เด็กหญิง ปวันรัตน์ นาใจ
8.เด็กหญิง กัญญานันท์ กุนณถักดี
9.นางสาว สุจิตรา วิเศษพรงาม
10.นางสาว จางเหมย แซ่จาง
11.เด็กหญิง ฑิตยา จันทร์สถานพร
12.นางสาว ใหม่ อ่วยเยอะ
13.นางสาว นิภาพร อาหยิ
14.นางสาว กุลกันยา อาจอ
15.นางสาว ธีราพร ทูตไมตรี
16.นางสาว จินดา เชอก๋อง
17.นางสาว เกศินี สุทธิรักษาพืช
18.นางสาว นภาภัทร ลาเชกู่
19.นางสาว มณีรัตน์ อายี
20.นางสาว กฤติยา ใจปินตา
21.นางสาว ณัฐพร จับประยงค์
22.นางสาว สมฤดี นิยม
40 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ โอยยือกู
2.เด็กชาย ธนบดี เบ็ญอาบูบาบาการ์
3.เด็กชาย อภิวัฒน์ ปวีชาสถานพรกุล
4.เด็กชาย อาเพียง หมื่อแล
5.เด็กชาย อาโซ อู่แม
6.เด็กชาย พรนรัตน์ รินท้าว
7.เด็กชาย ทวิญญู เขื่อนคำแสง
8.เด็กชาย วีรภัทร น้อยหมอ
9.เด็กชาย ณืชากร สอนสุกอง
10.เด็กชาย ณัฐณพร อุดอากาศ
11.เด็กชาย นฤดล กันตี
12.เด็กชาย อัฐธชัย ชุ่มมงคล
41 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรินันท์ กาหะ
2.เด็กหญิง ฐานิดา ชุ่มมงคล
3.เด็กหญิง กานติมา หล้ามา
4.เด็กหญิง กล้วยไม้ ซอหย่า
5.เด็กหญิง จันทร์คำ ศรีวงค์
6.เด็กหญิง โม มาเยอะ
7.เด็กหญิง จิรัชญา ถือคุณ
8.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ยูริ
9.เด็กหญิง โซเฟีย วิริยะ
10.เด็กหญิง ปาริชาติ แซ่ย่าง
42 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนสิทธิ์ ชมชื่นพฤกษา
2.นาย ธวัชชัย ใจดวงแก้ว
3.เด็กชาย ณัฐนนท์ หมอโป๊ะกู่
4.เด็กชาย ศุภกิตติ์ แสนเหลียว
5.นาย อภิเชษฐ์ อุปวงศ์
6.เด็กชาย สมชาย แซ่ย่าง
7.เด็กชาย อาโซ อู่แม
8.เด็กชาย อนุศร พิมเสน
9.เด็กชาย มงคล แซ่อ่าง
10.เด็กชาย ธนทัติ เรืองรพีกุล
43 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กันยารัตน์ เอก่ำ
2.เด็กหญิง ชลิดา เครือต๊ะ
3.นางสาว ทิพย์มณี ชื่นจิตนิรันดร์
4.เด็กหญิง อาซี เยอเบียง
5.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ปิ่นไพรวัลย์
6.เด็กหญิง ลักษิกา พรมเมือง
7.เด็กหญิง รุ่งรัชณี ไชยวิราช
8.เด็กหญิง จุฬารัตน์ บุณมา
9.เด็กหญิง ณัฐนิชา บุญชื่น
10.เด็กหญิง โม มาเยอะ
44 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัช ไตรพัชร์
2.นาย ธนพล แซ่เหลว
3.นาย เกษม แซ่ลิ่ว
4.นาย พงศ์ภาวี เบ็ญชา
5.นาย สิทธิโชค ไกรฤทธิ์
6.นาย สิทธิชัย ไกรฤทธิ์
7.นาย วสันต์ แชหมื่อ
8.นาย อายูว ยิบือ
9.นาย ภูวดล แซ่หลี
45 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วราภรณ์ เยต้อง
2.นางสาว มณีรัตน์ อายิ
3.นางสาว นิภาพร อาหยิ
4.นางสาว เกศินี สุทธิรักษาพืช
5.นางสาว กุลกัลยา อาจอ
6.นางสาว สุข แปลแสกู่
7.นางสาว ธีราพร ทูตไมตรี
46 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย มนตรี ใจสาม
2.เด็กชาย ณัฐนนท์ หมอโป๊ะกู่
3.เด็กชาย ปงเมษฐ์ เขื่อนเพชร
4.เด็กหญิง ภควัต ซาวคำเขต
5.เด็กชาย อชิระ เขื่อนแก้ว
6.เด็กชาย พงเพ็ชร กะมล
7.เด็กชาย มงคล แซ่อ่าง
8.เด็กชาย ธนทัศ เรืองรเพกุง
9.เด็กชาย ภีรภัทร หมื่อแล
10.เด็กชาย ทรงศน นวลสังข์
11.เด็กชาย อนุศร พิมแสน
12.เด็กชาย ธรีเทพ กัปปะ
47 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุทธิพร มานะธรรม
2.เด็กหญิง ทารา อาซือ
3.เด็กหญิง พิมพวิภา ทาวาง
4.เด็กหญิง พรปวีณ์ เขื่อนคำ
5.เด็กหญิง สุภาพร แซ่อ่าง
6.เด็กหญิง รุ่งรัธณ์ ไชยวิราช
7.เด็กหญิง จันทร์คำ สรีวงค์
8.เด็กชาย พัชรมัย มาเยอะ
9.เด็กหญิง กัญญาณี จินดาธรรม
10.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ยูริ
11.เด็กหญิง กล้วยไม้ ซอหย่า
12.เด็กหญิง โม มาเยอะ
48 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ญาณศรณ์ เสนสุรีย์
2.นาย ธวัตชัย อยู่ลือ
3.นาย ชัยยุทร มาเยอะ
4.นาย พงศ์พาวี เบ็ญชา
5.นาย ธนพล ศรีโลฟุ้ง
6.นาย เอกพันธุ์ ตุ่ยกัน
7.นาย สิทธิโชค ไกรฤทธิ์
8.นาย สิทธิชัย ไกรฤทธิ์
9.นาย วสันต์ แชหมื่อ
10.นาย ภิวัตร เยอแจะ
11.นาย ธนกร ต๊ะอิน
12.นาย สุธี คำติ๊บ
49 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชลนภา เบกากู่
2.นางสาว ศิลาลักษณ์ ภัทรเรืองมธา
3.นางสาว กุลกันยา อาจอ
4.นางสาว จินดา เชอก๋อง
5.นางสาว เกศินี สุทธิรักษาพืช
6.นางสาว ธีราพร ทูตไมตรี
7.นางสาว วราภรณ์ เยต้อง
8.นางสาว นิภาพร อาหยิ
9.นางสาว อรอุมา ศรีพรม
10.นางสาว อังคณา จันทร์พินิจ
11.นางสาว กิตติญา จือเปาะ
12.นางสาว ชนาพร ไตรพัชร์
50 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ทินกร พนมแก้ว
2.เด็กชาย อาโซ อู่แม
3.นาย ธนากร แซ่เติ่น
51 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิธร หมื่นจี้
2.เด็กหญิง อริสา นายวัน
3.เด็กหญิง บัณฑิตา ใหม่น้อย
4.เด็กหญิง วนิดา แซ่หยี
5.เด็กหญิง รุ่งรัชณี ไชยวิราช
52 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ซาน แซ่ลี
2.นาย อาตา เชอหมือ
3.นาย ธนากร อานุโลม
4.นาย ธนกร หมื่อแล
5.นาย ภูวดล แซ่หลี่
53 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ชลนรก เบกากู่
2.นางสาว นิภาพร อาหยิ
3.นางสาว จินดา เชอก๋อง
4.นางสาว กฤติยา ใจปินตา
54 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บัญญวัต กุนามา
55 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชลิดา เครือต๊ะ
56 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วานุราษฎร์ ทายะศักดิ์
57 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปิยะดา ปัญญา
58 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วีรภัทร น้อยหมอ
2.เด็กชาย นารายณ์ คำดี
59 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ชลิดา เครือต๊ะ
2.เด็กหญิง เมริสา กาญจนชวงศ์
60 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย วานุราษฎร์ ทายะศักดิ์
2.นาย ณัฐวุฒิ อุปวงค์
61 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วีรดา นุตวงษ์
2.เด็กหญิง อรอุมา ศรีพรม
62 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชลิดา เครือต๊ะ
2.เด็กชาย ทินกร พนมแก้ว
63 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มลฤดี แซ่ลี
2.นาย วานุราษฎร์ ทายะศักดิ์
64 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศตายุ คำจริง
65 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ สมบุญ
66 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นรภัทร จันทาพูน
67 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อกนิษฐ์ ผาลาด
68 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พัทธดลย์ ใจอุ่นเรือน
69 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง รุ่งรัชณี ไชยวิราส
2.เด็กหญิง สุมาลี มาเยอะ
70 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เกษม แซ่ลิ่ว
2.นาย ธนพล แซ่เหลว
71 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปฏิมา ยอดมูลคี
2.นางสาว สมฤดี นิยม
72 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธีรภัทร อุปนันท์
2.เด็กชาย ภีรภัทร หมื่อแล
3.เด็กชาย อนุศร พิมเสน
73 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชมพู่ โชคสถาพรสิน
2.เด็กหญิง ชริณดา ศรีสวัสดิ์
3.เด็กหญิง ชลธิชา โพธิ์เทพ
74 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย คมสันต์ แก้วทา
2.นาย บรรณวิชญ์ คำแปง
3.นาย ศิวัช ไตรนทีพิทักษ์
75 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว น้ำเพชร คิดชอบ
2.นางสาว อรอุา ศรีพรม
3.นางสาว วีรดา นุตวงษ์
76 เปตอง
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย ใจดวงแกว
2.เด็กหญิง นิลาวัลย์ ชุ่มใจ
77 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว อกนิษฐ์ ผาลาด
2.นาย นรภัทร จันทาพูน
78 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธนกร ต๊ะอิน
2.นาย วิศวะ วุฒินนท์ชัย
3.เด็กชาย อชิระ เขื่อนแก้ว
4.นางสาว สุพิชญา วิระชัย
5.นางสาว อรไพลิน สุตินกาศ
6.นางสาว ฐิติพร นาใจ
7.นางสาว ปวันรัตน์ นาใจ
8.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ แซ่จาง
9.นางสาว วิจิตรา วิชาโห้ง
10.นาย ธนสิทธิ์ ชมชื่นพฤกษา
11.นาย ญาณศรณ์ แสนสุรีย์
12.นางสาว ปริชาติ อินต๊ะรัตน์
13.นางสาว ณัฐฌานันท์ กุนณะกันตี
79 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สหกิจ แดงน้อย
80 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ยูริ

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.031028985977173 วินาที