#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เจษฎา สุขเสาร์
2.นาย เกียรติศักดิ์ คักกันหา
2 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย เจษฎา สุขเสาร์
2.นาย เกียรติศักดิ์ คักกันหา
3 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว รวินันท์ ชาญยารัตน์
4 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ปรมินทร์ มูลวงศ์
5 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุกัญยา มาเยอะ
6 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ฉัตราวุฒิ คำเงิน
7 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กัญกมล เงางาม
8 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภูวมินทร์ เทพพรม
9 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จารวี สิงห์ตา
10 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
1.นาย เกีตรติศักดิ์ คักกันหา
11 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สไบแพร หมอลำสา
12 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เกียรติศักดิ์ คักกันหา
13 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วราพร อายี่
14 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย เฉลิมชัย คำหล้าทราย
15 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุภาพร มาเยอะ
16 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิพน ไข่กา
17 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ฝนทิพย์ ศรีวิชัย
18 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เจษฎา สุขเสาร์
19 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
2.เด็กชาย ธีรภาพ อยู่ลือ
3.เด็กชาย อนุชา อายิ
4.เด็กชาย กฤษกร แสนมูลแจ่ม
20 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณิชมน เยอเชอ
2.เด็กหญิง จุฑามณี มิโน
3.เด็กหญิง มิชราภา ขันแก้ว
4.เด็กหญิง จารวี สิงห์ตา
21 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย คามิน ลาบือ
2.นาย อินปะกุล อบสุข
3.นาย ธนาดล อิ่มคำ
4.นาย สุรชา แก้วรัตน์
22 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว สมฤทัย ปัญโยกาศ
2.นางสาว สไบแพร หมอลำสา
3.นางสาว วิจิตตรา แก้วมาลา
4.นางสาว ณั กันแก้ว
23 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชา อายิ
2.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
3.เด็กชาย อิชภาพ อยู่ดื่อ
4.เด็กชาย กฤษกร แสนมูลเขิง
24 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มนัสวิน อยู่เรือง
2.นาย เจษฎา สุขเสรี
3.นาย จิรศักดิ์ ภูมิรีบุญนาค
4.นาย ยศพัทธ์ จรเทศ
25 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธัญญาลักษณ์ ฐานาเรอ
2.นางสาว กุลธิดา ชัยพิสงค์
3.นางสาว ชฎาวรรณ สมบูรณ์
4.นางสาว วิภาพร ดวงคิด
26 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภาณุพงค์ ภิรรบรรณ
27 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง วรรณษา หนสมตุ้ย
28 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มานพ จับใจนาย
29 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เกตน์นิภา กันเเก้ว
30 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพนันท์ ทรวงชัย
31 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อพิรักษ์ มณีรัตน์
32 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กัญกมล เงางาม
33 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง นงนภัส ยังใบ
34 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พิสิฐิ นามนวล
35 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วิจิตตรา เเก้วมาลา
36 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภาณุพงศ์ ภิรบรรรณ
2.เด็กชาย วรเมธ อูปซาง
3.เด็กชาย วรวิทย์ ก้อนแก้ว
4.เด็กชาย อนุชา อายิ
5.เด็กชาย สิธิชัย จินดาธรรม
6.เด็กชาย ธีรภาพ อยู่ลือ
7.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
8.เด็กชาย สิทธิพล ไข่ก่า
9.เด็กชาย ภัทราวุฒิ แก้วตุ่น
37 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย คงศักดิ์​ จินดาธรรม
2.นาย ธนพล อินทจักร์
3.นาย นิซิ หม่อโป๊ะกู่
4.นาย อาก่า เยอเบาะ
5.นาย สุรเดช จิรวัฒนพงศ์
6.นาย ภานุพงศ์ ขันคำ
7.นาย สุรชา แก้วรัตน์
8.นาย อิสระ นวชิตกุล
9.นาย คามิน ลาบือ
10.นาย ชินการ พลอยชุม
11.นาย วรัญชิต มงคลดี
12.นาย ณัฐวุฒิ สุตินกาศ
13.นาย วรชิต ภิระบัน
14.นาย อภิรักษ์ มณีรัตน์
15.นาย พรชิต อิกำเนิด
38 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เกียรติศักดิ์ คักกันหา
2.นาย พิพัฒิพงศ์ พรมแจ้
3.นาย ณัฐพล แซ่จ๋าว
4.นาย เจษดา สุขเสาร์
5.นาย วิชัย แซ่หมี่
6.นาย พิสิฏฐ นามนวล
39 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรเมธ อูปมา
2.เด็กชาย วรวิทย์ ก้อนแก้ว
3.เด็กชาย อนึชา อายิ
4.เด็กชาย สิทธิชัย จินดาธรรม
5.เด็กชาย กฤษกร แสนมูลเจ่ม
6.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
7.เด็กชาย ธีรภพ อยู่ลือ
40 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว เกตน์นิภา กันแก้ว
2.นางสาว รวินันท์ ชาญยารัตน์
3.นางสาว สุพาพร อาหยี่
4.นางสาว กัลญารัตน์ กองมา
5.นางสาว นริสรา เยอส่อ
6.นางสาว ไพริน แซ่จัง
7.นางสาว หฤทัย ลองใจคำ
8.นางสาว ชัญญา ฮาซอง
9.นางสาว อินธิรา ฮาซาง
10.นางสาว อำพร เมธาวีสุวรรณ
41 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
2.เด็กชาย วรเมธ อูปซาง
3.เด็กชาย วรวิทย์ ก้อนแก้ว
4.เด็กชาย อนุชา อายิ
5.เด็กชาย สิทธิชัย จินดาธรรม
42 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อาก่า เยอเบาะ
2.นาย วรัญชิต มงคลดี
3.นาย นิซิ หม่อโป๊ะกู่
4.นาย สุรเดช จิรวัฒิน์พงศ์
43 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภานุเดช เชียงใบ
44 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัฐมล แยเมียง
2.เด็กหญิง หมี่ตี้ อาหนี่
45 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย รัฐศาสตร์ ต๊ะต้องใจ
2.นาย ณัฐวุฒิ สุตินกาศ
46 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วนิตดา เตจ๊ะเทพ
47 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไชบวัฒน์ ร้องขัยแก้ว
2.เด็กชาย เจษฏา นาคโหมด
48 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาโณทัย พ้นภัย
2.เด็กหญิง สุภาภรณ์ พันธ์ศรีสุวรรณ
49 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จุฑาทิพย์ ปาลี
2.นางสาว ชลธิชา อภิสุนทรกุล
50 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนธรณ์ธนธรณ์ ยอดมูลคี
2.นางสาว ชฎาวรรณ สมบูรณ์
51 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วาสนา มหาอินทร์
2.นางสาว เกษศิริน สิทธา
3.นาย สุวรรณเดช บุญศรี
4.นาย สมศักดิ์ แสงคำ
5.นางสาว ปวันรัตน์ นามคำ
6.นาย พีรพล นันทะวิชัย
7.นางสาว วรัญญา ธรรมเสน
8.นางสาว ณัฐภรณ์ โชตินันท์
9.นาย อินปะกุล อบสุข
10.นางสาว ศิริปภัสร์ เสาร์ไพศรี
11.นาย พิพัฒน์พงศ์ พรมแจ้
12.นาย ยศพัทธ์ จรเทศ
13.นางสาว สไบแพร หมอลำสา
14.นาย มนัสวิน อยู่เรือง
52 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เฉลิมชัย คำหล้าทราย
53 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง จุฑามณี มิโน

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.021158933639526 วินาที