#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย รัฐนนท์ แก้ววิชิต
2 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สุภาพร เยเปีย
2.นางสาว มนัญชยา ปัญญาเทพ
3 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สุภาพร เยเปีย
2.นางสาว มนัญชยา ปัญญาเทพ
4 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย เมธิชัย มูลมิ่ง
5 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จารูดา นำนา
6 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วรพจน์ ตาสาย
7 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ดุจตะวัน สมสนิท
8 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เกตน์ จะนุ
9 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ธรรมพศ
10 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.นาย พิเชษฐ์ จุมออน
11 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สุภาพร เยเปีย
12 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย บุญเรืองกฤธิ์ จันทร์สรี
13 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กัลยารัตน์ แก้วศิริ
14 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย กรินทร์ วิรณา
15 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง แสงระวี วิบูลจิตเจริญ
16 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ชิติวัฒน์ วอนตะไคร้
17 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พัชรยิ่ง สกุลยืนยงยิ่ง
18 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ภรัณยู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
19 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อารยา สิงห์ตา
20 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ศุภกร เมืองวงศ์
2.เด็กชาย เจนชิภาทูร นามเรือง
3.เด็กชาย กันกวี แสงใส
4.เด็กชาย นันทภพ พรสกุลไพสาล
21 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พิชญสุดา มั่วประสิทธิ์
2.นางสาว ปริตณา เดชภักดี
3.นางสาว จารุดา นังษา
4.นางสาว พรทิพา ปุกแก้ว
22 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พิชญุตม์ โค้งคลหาญ
2.นาย อนุชิต กาวิี้
3.นาย ณัฐวุฒิ พงษ์ตุ้ย
4.นาย ณัฎฐากร สว่างพัฒนากุล
23 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ปวีณนุช ตีคำ
2.นางสาว กัลยารัตน์ แก้วศิริ
3.นางสาว ขวัญสรา ณ ลำปาง
4.นางสาว สุภาพร เยเปี่ย
24 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จารี จะทอ
2.เด็กชาย เกตน์ จะนุ
3.เด็กชาย ภาชร จะยื่อ
4.เด็กชาย จักรพันธ์ แก้วพองคำ
25 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อติกานต์ หม่องศรี
2.เด็กหญิง แสงระวี วิบูลรัตเจริญ
3.เด็กหญิง วรรณ์รัตน์ และเชอ
4.เด็กหญิง จันทร์หอม คำจันทร์
26 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พิชญุตร โดยดลหาญ
2.นาย ชิญฑฎา ปะวิตา
3.นาย ณัฏฐากร สว่างพัฒนกุล
4.นาย ณัฐวุฒิ พงษ์ตุ้ย
27 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว มณัชยา ปัญญาเทพ
2.นางสาว กัลยารัตน์ แก้วศิริ
3.นางสาว ขวัญสรา ณ ลำปาง
4.นางสาว สุภาพร เยเปีย
28 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธีรภัทร ธุระคำ
29 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง แสงระวี วิบูลจิตรตาเจริญ
30 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อภิสิทธิ์ อาจอ
31 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ชยาทิพย์ พิมดาเกียรติยศ
32 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อำพน อายีกู่
33 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย เกียรติยศ อาเจ๊ะ
34 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จระทิพย์ วิมูลวุฒิกร
35 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาโยติ แก้วเครือวงดี
36 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรกานต์ คงวานิชกุล
37 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นันทวัฒน์ ซาวลี้แสน
2.นาย ชัยวัฒน์ ท่าดีสม
3.เด็กชาย ณัฐพล แซ่ลี
4.เด็กชาย ณภัทร บุญตัน
5.เด็กชาย เจนจิราวุธ นามเฮือง
6.นาย อำพน อายีกู่
7.นาย กิติพงษ์ มาเยอะ
8.นาย ทักษิณ ชีหมื่อ
9.เด็กชาย อภิชาติ ปอแฉ่
10.นาย ศุภจักร รีอินทร์
11.เด็กชาย ทักษ์ดนัย สุระแก้ว
12.นาย ธนาโชติ แก้วเครือวงศ์
38 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐพล แซ่ลี
2.เด็กชาย พาทิศ สาทะ
3.เด็กชาย รัฐศักดฺ์ สืบสิริ
4.เด็กชาย อภิชาติ ปอแฉ่
5.เด็กชาย อภิรักษ์ วิบูลสิริตระกูล
6.เด็กชาย ทักษ์ดนัย สุระแก้ว
39 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรีชาวิชญ์ ชางยึ
2.เด็กชาย วรัญญู มื่อแล
3.เด็กชาย เกตน์ จะนุ
4.เด็กชาย จะสี จะทอ
5.เด็กชาย ภาธร จะอื่อ
40 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เนตรนภา พินิจตรง
2.เด็กหญิง สุทธิดา ซาสุทธะสี
3.เด็กหญิง วิชุดา วิบูลชนะสงค์
4.เด็กหญิง พันธพิน นาครักษ์
5.เด็กหญิง นภัสสร วิบูลศรีกิตติ
41 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศักรินทร์ กันแก้ว
2.นาย บุญเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี
3.นาย พีรณัฐ ปันเมือง
4.นาย พิทวัส พงษ์มณี
5.นาย พิเชษฐ จุมออน
6.นาย เกียรติศักดิ์ อาเจ๊ะ
7.นาย ภรัณยู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
8.นาย อภิสิทธิ์ อาจอ
9.นาย ชนกันต์ ทวีพนารักษ์
42 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปรเมศร์ แสงอุทัย
43 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พันธพิน นากรักษ์
2.เด็กหญิง สุทธิดา ซาสุทธะสี
44 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุชานันท์ จำปาแก้ว
2.นางสาว ชยาทิพย์ พิมลเกียรติยศ
45 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว วิชุดา อินตาวงศ์
46 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พีรณัฐ ปันเมือง
2.นาย นครินทร์ ทาเป็ง
47 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อารยา สิงห์ตา
2.นางสาว ธัญญารัตน์ ดวงศรี
3.นางสาว อรอนงค์ จินดาธรรม
48 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศักรินทร์ กันแก้ว
2.นางสาว กัลยารัตน์ แก้วศิริ
3.นางสาว อรวรรณ เตมีศักดิ์
4.นางสาว อรพรรณ เตมีศักดิ์
5.นางสาว กชกร บุญศรี
6.นางสาว กัญญาพร มูลกาศ
7.นางสาว สุทธิรักษ์ จันติลา
8.นางสาว ปวีณนุช ตีคำ
9.นางสาว จรรทิพย์ วิบูลวุฒิไกร
10.นางสาว ขวัญจิรา ณ ลำปาง
11.นาย อนุชิต กาวี้
12.นาย พิทักษ์ สมบูรณ์ใจ
13.นางสาว นุชนาถ เลาหเรืองจรรยา
49 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นิกร สุนันตา
50 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ชยาภรณ์ ถ่องอำไพ

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.019794940948486 วินาที