#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เกศินี นุ่นยวง
2 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ รอดภัยปวง
3 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว พัชรันทร์ สิงห์ตา
4 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อัษฎาวุฒิ คำเงิน
5 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ภัทรนิษฐ์ วงศ์ษา
6 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กรชกรถ์ สมปองทอง
7 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณพรม คำฟู
8 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เจษฎาพงค์ ปินตาดวง
9 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว นันทนา ศรีสมพงษ์เจริญ
10 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธีรพัฒน์ จันทิมา
11 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศิริเนตร พิชวงค์
12 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธีรพงค์ ทาเจริญ
13 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อชิรญา แฮ่นนันท์
14 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สุภาชัย เก้าเอี้ยน
15 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มะลิ จะทอ
16 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว
17 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กรรนิการ์ สุวรรณ
18 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย วรินทร วัศวภูมิ
2.เด็กชาย พิสิษฐ์ ประวัติโยธิน
3.เด็กชาย วัชระพงษ์ นุ่มยวง
4.เด็กชาย ศุภาชษฐ์ เตือนใจ
19 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว พัชรินทร์ สิงห์ตา
2.นางสาว อุบลวรรณ ขำแจ้ง
3.เด็กหญิง พรรณพรม คำฟู
4.เด็กหญิง มี่ชู มาเยอะ
20 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนพัฒ เหมวิเชียร
2.นาย นาริน อินจันทร์
3.นาย กิตติไกร เหมะธุรินทร์
4.นาย อัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว
21 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธีรตา คาหล่า
2.นางสาว ภัทรนิษฐ์ วงศ์ษา
3.นางสาว กิ่งดาว สอนสุกอง
4.นางสาว ฐิติยาภรณ์ ราวิชัย
22 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อานนท์ เกษภนุกล
2.เด็กชาย ชยกร ทรงสิริวงศ์
3.เด็กชาย พงศ์ภัค จุ่มพนัส
4.เด็กชาย ธนากร พูลพงค์
23 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธีรพัฒน์ จันทร์มา
2.นาย ชิติพันปี้ จับใจนาย
3.นาย ซิ่งมิ่ง แเซ่เจอว
4.นาย อัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว
24 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว วัณเพ็ญ มาเยอะ
2.นางสาว นันทกร แก้วเงิน
3.นางสาว ศิริเนตร พิชวงค์
4.นางสาว เกศินี นุ่นยวง
25 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ปัญจพล ทรงสิริวงศ์
26 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
6
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ อิ่นคำ
27 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธีรพัฒน์ วันทิมา
28 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วิริญญา ปุกคำ
29 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย
5
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐภัทร ยื่นเมี่น
30 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เบญญาภว กายงเอ่น
31 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ซิ่งมิ่ง แซเจอว
32 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ฐานิดา กอบศิลป์
33 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ชยกร ทรงริริวงค์
34 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กิตติไกร เหมะธุรินทร์
35 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เสาวลักษณ์ ภัทรพาณิชป์กุล
36 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใจอาวุธ
2.เด็กชาย สุชาติ มาเยอะ
3.เด็กชาย ธนภัทร เขื่อนธิยา
4.เด็กชาย ปราชญ์ เบาะสาร
5.เด็กชาย สมชาย ลาเช
6.เด็กชาย อธิป มาเยอะ
7.เด็กชาย กันปยศ ติป่าติ๊บ
8.เด็กชาย พีรรัฐ มูลศรี
9.เด็กชาย ธันวา เขื่อนคำแสน
10.เด็กชาย รภีภัทร เลิศบุรุช
11.เด็กชาย สงกรานตร์ ตระกลูเชื่อหมื่น
12.นาย กรชกรณ์ สมปอง
13.นาย เจษฎา นาคโทมค
14.นาย พิสิษฐ์ ประวัติโยธิน
15.นาย จัภรพันธ์ พันตระกลู
16.นาย อทวุฒิ จินดาวงค์
17.เด็กชาย สมพงษ์ อินแก้ว
37 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศิวกร คำสุ
2.นาย ชนสิษฎ์ ท่าดีสม
3.นาย ธีรพัฒน์ จันทิมา
4.นาย จิรนนท์ ด้วงพรหม
5.นาย นาวิน อินจันทร์
6.นาย ซิ่งมิ่ง แซ่เจอว
7.นาย ปริญญา อินจันทร์
8.นาย ตำนาน อรุณจิตติ
9.นาย จิรเดช ตระกูลสา
10.นาย อัคพล มีขันแก้ว
11.นาย จีระศักดิ์ นาอูกะ
12.นาย สมัชญ์ ปงกันคำ
13.นาย สัชฌุกร ปงกันคำ
14.นาย กรณ์ เผอเมี๊ยะ
15.นาย กานต์ เผอเมี๊ยะ
16.นาย จุลพัฒน์ จินดาหลวง
17.นาย ปรัญญา กันทะวงค์
18.นาย เจตฎางค์ ปินตาดวง
38 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พีรวัส ซาวคำเขต
2.เด็กชาย สุภชัย เก้าเอี้ยน
3.เด็กชาย เดชา มาเยอะ
4.เด็กชาย ธนากร ศรีโลเพี้ยน
5.เด็กชาย ปวริศ ห้วยไชย
6.เด็กชาย ธนภูมิ สิงห์ปัน
7.เด็กชาย เฉลิมพร ชิดพันธุ์
8.เด็กชาย พงศภัค จุ่มพนัส
9.เด็กชาย ธนากร พูลพงค์
10.เด็กชาย ชัยชนะ มาเยอะ
39 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุนิษา กันธิยะ
2.เด็กหญิง ฐานิต คำดี
3.เด็กหญิง สุภาพร เจริญใจ
4.เด็กหญิง รชามาศ วรรณประภาพร
5.เด็กหญิง ภัทรนฤน แซ่ลี
6.เด็กหญิง สุภมาศ วรรณศรี
7.เด็กหญิง ปทิตตา โชคชัดชาญพัฒนา
8.เด็กหญิง กัญญาณัฐ พิมพ์จำนงค์
9.เด็กหญิง เปรมฤทัย กลิ่นประทุม
10.เด็กหญิง พรธิดา แซ่จัง
11.เด็กหญิง ศุภัชญา นาทะสัน
12.เด็กหญิง อารีรัตน์ จับใจนาย
13.เด็กหญิง ชลธิชา ศิลารักษ์
14.เด็กหญิง สิรินภา นามแค
15.เด็กหญิง นภัทร หวังศิริทรัพย์
40 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย จักรินทร์ นามยี่
2.เด็กชาย ชยกร ทรงศิริวงศ์
3.เด็กชาย รชฏ จันทาพูน
4.เด็กชาย ภานุเดช ทสนยาง
5.เด็กชาย อธิศ ลอยคำ
6.เด็กชาย จักรพันธ์ นันทะกุล
7.เด็กชาย อทวุฒ จินดาวงศ์
41 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ อิ่นคำ
2.เด็กหญิง ภัทร์นฤน แซ่ลี
3.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
4.เด็กหญิง หมี่ตี้ อานี่
5.เด็กหญิง พรธิดา แซ่จัง
42 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อดิสร แซ่ลี็
2.นาย จิรนนท์ ด้วงพรหม
3.นาย ธีรพัฒน์ จันทิมา
4.นาย นครินทร์ ปะระมี
5.นาย ธีรพล อุดมชัยหาญ
6.นาย อัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว
7.นาย จิรศักร์ นาอูกะ
8.นาย อัคพล มีขันแก้ว
9.นาย ธนกฤต เหมืองอุ่น
10.นาย ซิ่งมิ่ง แซ่เจอว
43 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เสาวลักษณ์ ภัทรพาณิชย์กุล
2.นางสาว สุพรรษา ศรีใจ
3.นางสาว วันเพ็ญ มาเยอ
4.นางสาว จินตนา แซ่เติ๋น
5.นางสาว อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์
6.นางสาว วิชุดา โรจน์จุฑารัคษ์
44 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ศุภเชษฐ์ เตือนใจ
2.เด็กชาย พิสิษฐ์ ประวัติโยธิน
3.เด็กชาย วัชระพงษ์ นุ่นยวง
4.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ รอดภัยปวง
45 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
5
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ปารีณ แซ่ลี
2.เด็กหญิง รุ้งลาวัล เจเปียว
3.เด็กหญิง สุนิษา กันธิยะ
4.เด็กหญิง กัญญาณัฐ พิมพ์จำนงค์
5.เด็กหญิง กิติพร ดีสาม
6.เด็กหญิง ดรุณี อาโย
7.เด็กหญิง สุภาพร เจริญใจ
8.เด็กหญิง สุภมาศ วรรณศรี
46 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
5
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภูริวิทย์ ธิน้อมธรรม
2.นาย ธีรพัฒ. จันทิมา
3.นาย นาวิน อินจันทร์
4.นาย จิรเดช ตระกูลสา
5.นาย อัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว
6.นาย ศิวกร คำสุ
47 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กาญจนา ซาสุทธะสี
2.เด็กหญิง พรทิพย์ ปรีชาสกุลพงศ์
3.นางสาว กฤษณี เเซ่เติ๋น
4.นางสาว ฐานิดา กอบศิลป์
5.นางสาว ศิริเนตร พิชวงค์
48 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ปิยทัศน์ พอขัย
2.เด็กชาย ธันวา เขื่อนคำแสน
3.เด็กชาย พงศภัค จุ่มพนัส
4.เด็กชาย เดชา มาเยอะ
5.เด็กชาย เฉลิมพร ชิดพันธ์
49 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นัฐศรณ์ ป่านอุดม
2.เด็กหญิง ศิริญญา ปาละมะกาศ
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา อินเลี้ยง
4.เด็กหญิง สุภมาศ วรรณศรี
5.เด็กหญิง ภัทร์นฤน แซ่ลี
6.เด็กหญิง ชนธิชา ศิลารักษ์
50 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จิรเดช ตระกูลสา
2.นาย อัคพล มีขันแก้ว
3.นาย จีระศักดิ์ นาอูกะ
4.นาย กิตติมศักดิ์ อ้อบุญ
51 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว แสงดาว อยู่ลือ
2.นางสาว รัตนา กองแก้ว
3.นางสาว ภัทรนิษฐ์ วงศ์ษา
52 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปราชิญ์ เพาะสาร
53 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
54 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธีรพัฒน์ จันทิมา
55 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กิตติมา ปูนันท์
56 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณชนรรน บุญสมศักดิ์
2.เด็กชาย สมชาย ลาเช
57 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หมีตี อาหมี่
2.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
58 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย อัคพล มีขันแก้ว
2.นาย ตำนาน อรุณจิตติ
59 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กิตติมา ปูนันท์
2.นางสาว ภัทรพร ขจรดิลกกุล
60 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ปราชญ์ เพาะสาร
2.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
61 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กิตมาติ ปูนันท์
2.นาย สมัชญ์ ปงกันคำ
62 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณชนรรน บุญรสศักดิ์
63 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิสิษฐ์ ประวัติโยธิน
2.เด็กชาย ภูรินทร์ ทุนอินทร์
3.เด็กชาย วัชระพงษ์ นุ่นยวง
64 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ฐิติยาภรณ์ ราวิชัย
2.นางสาว อรอุมา เรือนออน
3.นาย เด่นศักดิ์ สุตตาเส็ง
4.นางสาว พรทิพย์ แซ่หลิว
5.นางสาว แสงพร นามเฮือง
6.นางสาว รัตนา กองแก้ว
7.นาย ภูชนะ ยะสุกิม
8.นางสาว นภัสศร พงศ์พัชระ
9.เด็กชาย ปราชญ์ เบาะสาร
10.นางสาว กิ่งดาว สอนสุกอง
11.นางสาว วิลาวัลย์ ขันคำกาศ
12.นางสาว อินทิรา อุดใจ
13.นาย ธนกฤต เหมืองอุ่น
14.นางสาว สุพรรษา ศรีใจ
65 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนากร พูลพงค์
66 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปาวีณา แซ่ลี

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.13965702056885 วินาที