#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณะสีฟ้า
1.นางสาว สุภาพร พรมเลิศ
2.นางสาว กมลรัตน์ ศรียศ
3.นางสาว อรพรรณ เอกคุณปัญญา
4.นางสาว ปาริชาติ พรถาวรกุล
5.นางสาว ณัฐณิชา จรรยา
6.นาย พีระพงษ์ ภิญโญฤทธิ์
7.นาย สิทธิพล มณีภาวัต
8.นาย บุษกรณ์ บรรดิ
2 คณะสีเขียว
1.นาย ศักรินทร์ กันแก้ว
2.นางสาว กัลยารัตน์ แก้วศิริ
3.นางสาว อรวรรณ เตมีศักดิ์
4.นางสาว อรพรรณ เตมีศักดิ์
5.นางสาว กชกร บุญศรี
6.นางสาว กัญญาพร มูลกาศ
7.นางสาว สุทธิรักษ์ จันติลา
8.นางสาว ปวีณนุช ตีคำ
9.นางสาว จรรทิพย์ วิบูลวุฒิไกร
10.นางสาว ขวัญจิรา ณ ลำปาง
11.นาย อนุชิต กาวี้
12.นาย พิทักษ์ สมบูรณ์ใจ
13.นางสาว นุชนาถ เลาหเรืองจรรยา
3 คณะสีแดง
1.นางสาว อังคณา สินธุญาน
2.นางสาว ชนกพิมพ์ ศรีตงกิม
3.นางสาว ลักขณา ทะยาหมอ
4.นางสาว วิลินญา คำเงิน
5.นางสาว ญานธิชา เอนออน
6.นางสาว นุชรินทร์ อารีย์
7.เด็กหญิง มลนภา เเสงคำ
4 คณะสีชมพู
1.นางสาว วาสนา มหาอินทร์
2.นางสาว เกษศิริน สิทธา
3.นาย สุวรรณเดช บุญศรี
4.นาย สมศักดิ์ แสงคำ
5.นางสาว ปวันรัตน์ นามคำ
6.นาย พีรพล นันทะวิชัย
7.นางสาว วรัญญา ธรรมเสน
8.นางสาว ณัฐภรณ์ โชตินันท์
9.นาย อินปะกุล อบสุข
10.นางสาว ศิริปภัสร์ เสาร์ไพศรี
11.นาย พิพัฒน์พงศ์ พรมแจ้
12.นาย ยศพัทธ์ จรเทศ
13.นางสาว สไบแพร หมอลำสา
14.นาย มนัสวิน อยู่เรือง
5 คณะสีม่วง
1.นาย ธนกร ต๊ะอิน
2.นาย วิศวะ วุฒินนท์ชัย
3.เด็กชาย อชิระ เขื่อนแก้ว
4.นางสาว สุพิชญา วิระชัย
5.นางสาว อรไพลิน สุตินกาศ
6.นางสาว ฐิติพร นาใจ
7.นางสาว ปวันรัตน์ นาใจ
8.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ แซ่จาง
9.นางสาว วิจิตรา วิชาโห้ง
10.นาย ธนสิทธิ์ ชมชื่นพฤกษา
11.นาย ญาณศรณ์ แสนสุรีย์
12.นางสาว ปริชาติ อินต๊ะรัตน์
13.นางสาว ณัฐฌานันท์ กุนณะกันตี
6 คณะสีน้ำเงิน
1.นางสาว ฐิติยาภรณ์ ราวิชัย
2.นางสาว อรอุมา เรือนออน
3.นาย เด่นศักดิ์ สุตตาเส็ง
4.นางสาว พรทิพย์ แซ่หลิว
5.นางสาว แสงพร นามเฮือง
6.นางสาว รัตนา กองแก้ว
7.นาย ภูชนะ ยะสุกิม
8.นางสาว นภัสศร พงศ์พัชระ
9.เด็กชาย ปราชญ์ เบาะสาร
10.นางสาว กิ่งดาว สอนสุกอง
11.นางสาว วิลาวัลย์ ขันคำกาศ
12.นางสาว อินทิรา อุดใจ
13.นาย ธนกฤต เหมืองอุ่น
14.นางสาว สุพรรษา ศรีใจ

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.016975164413452 วินาที