#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณะสีเขียว
2 คณะสีฟ้า
1.นางสาว กมลรัตน์ ศรียศ
2.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
3.นางสาว พรชิตา สุริน
4.นางสาว ธนารีย์ ประพันธ์วงค์
5.นางสาว วันนิสา แซ่จ่าว
6.นางสาว จารุณี มาเยอะ
7.นางสาว สิริพร คงน้อย
8.นางสาว เอมิกา สาวะนา
9.นางสาว ชญาดา จ๋าว
10.นางสาว อารยา ออแม่
11.นางสาว ธัญชนก จันทาพูน
3 คณะสีแดง
1.นางสาว พลอยไพลิน เนตรยอง
2.นางสาว ศิริกัญญา บุญเรือน
3.นางสาว อังคณา สินธุญาณ
4.นางสาว วาสนา มอนะ
5.นางสาว เจนจิรา เบเชกู่
6.นางสาว ชนกพิมพ์ ศรีตงกิม
7.นางสาว สุดา อ่วยยือ
8.นางสาว ปัทมาภรณ์ เชอมื่อ
9.นางสาว มารีย์ แซ่ลี
4 คณะสีน้ำเงิน
1.นางสาว กาญจนา ซาสุทธะสี
2.เด็กหญิง พรทิพย์ ปรีชาสกุลพงศ์
3.นางสาว กฤษณี เเซ่เติ๋น
4.นางสาว ฐานิดา กอบศิลป์
5.นางสาว ศิริเนตร พิชวงค์
5 คณะสีม่วง
1.นางสาว ชลนภา เบกากู่
2.นางสาว ศิลาลักษณ์ ภัทรเรืองมธา
3.นางสาว กุลกันยา อาจอ
4.นางสาว จินดา เชอก๋อง
5.นางสาว เกศินี สุทธิรักษาพืช
6.นางสาว ธีราพร ทูตไมตรี
7.นางสาว วราภรณ์ เยต้อง
8.นางสาว นิภาพร อาหยิ
9.นางสาว อรอุมา ศรีพรม
10.นางสาว อังคณา จันทร์พินิจ
11.นางสาว กิตติญา จือเปาะ
12.นางสาว ชนาพร ไตรพัชร์
6 คณะสีชมพู
1.นางสาว เกตน์นิภา กันแก้ว
2.นางสาว รวินันท์ ชาญยารัตน์
3.นางสาว สุพาพร อาหยี่
4.นางสาว กัลญารัตน์ กองมา
5.นางสาว นริสรา เยอส่อ
6.นางสาว ไพริน แซ่จัง
7.นางสาว หฤทัย ลองใจคำ
8.นางสาว ชัญญา ฮาซอง
9.นางสาว อินธิรา ฮาซาง
10.นางสาว อำพร เมธาวีสุวรรณ

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.018126010894775 วินาที