#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณะสีฟ้า
1.นาย บุษกรณ์ บรรดิ
2.นาย ตะวัน แซ่ลี
3.นาย อนุสน ลาหู่นะ
4.นาย ศุภกร กาหะ
5.นาย ธนากร จันทร์เงิน
6.นาย ธนาวัฒน์ ไร่พุทธา
7.นาย สรรพวัฒน์ ปินทรายมูล
8.นาย เอกนรินทร์ ดีดวงเด่น
9.นาย อลงกรณ์ จีรัตน์
2 คณะสีน้ำเงิน
1.นาย ภูริวิทย์ ธิน้อมธรรม
2.นาย ธีรพัฒ. จันทิมา
3.นาย นาวิน อินจันทร์
4.นาย จิรเดช ตระกูลสา
5.นาย อัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว
6.นาย ศิวกร คำสุ
3 คณะสีแดง
1.นาย นพดล เเยส่อ
2.นาย วิรัตน์ เชือหมึกุ
3.นาย ภาคิน คำดี
4.นาย ไกรครุบฑ์ นามเลย
5.นาย ไกรสร เชอหมื่อ
6.นาย ไพรัช โรจน์บุรากุล
7.นาย วัชรพล โวยยือกู่
8.นาย สิปปกร พุทธสาร
9.นาย อานนท์ ธรรมสา
4 คณะสีม่วง
1.นาย ญาณศรณ์ เสนสุรีย์
2.นาย ธวัตชัย อยู่ลือ
3.นาย ชัยยุทร มาเยอะ
4.นาย พงศ์พาวี เบ็ญชา
5.นาย ธนพล ศรีโลฟุ้ง
6.นาย เอกพันธุ์ ตุ่ยกัน
7.นาย สิทธิโชค ไกรฤทธิ์
8.นาย สิทธิชัย ไกรฤทธิ์
9.นาย วสันต์ แชหมื่อ
10.นาย ภิวัตร เยอแจะ
11.นาย ธนกร ต๊ะอิน
12.นาย สุธี คำติ๊บ
5 คณะสีชมพู
6 คณะสีเขียว
1.นาย ศักรินทร์ กันแก้ว
2.นาย บุญเรืองฤทธิ์ จันทร์ศรี
3.นาย พีรณัฐ ปันเมือง
4.นาย พิทวัส พงษ์มณี
5.นาย พิเชษฐ จุมออน
6.นาย เกียรติศักดิ์ อาเจ๊ะ
7.นาย ภรัณยู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
8.นาย อภิสิทธิ์ อาจอ
9.นาย ชนกันต์ ทวีพนารักษ์

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0034959316253662 วินาที