#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณะสีเขียว
1.เด็กหญิง เนตรนภา พินิจตรง
2.เด็กหญิง สุทธิดา ซาสุทธะสี
3.เด็กหญิง วิชุดา วิบูลชนะสงค์
4.เด็กหญิง พันธพิน นาครักษ์
5.เด็กหญิง นภัสสร วิบูลศรีกิตติ
2 คณะสีฟ้า
1.เด็กหญิง ศิริภัสสร หมอกใหม่
2.เด็กหญิง รัติกาล สืบใจยศ
3.เด็กหญิง ลิปิการ์ เชื้อเมืองพาน
4.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ แก้วหลง
5.เด็กหญิง กุลจิรา ตาสามบือ
6.เด็กหญิง นวพร ยิ้มแฉ่ง
7.เด็กหญิง กัญญารัตน์ อยู่ส่อ
8.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย หมื่อโป๊ะกู่
9.เด็กหญิง สุภารัตน์ เมืองสุวรรณ
3 คณะสีน้ำเงิน
1.เด็กหญิง ปารีณ แซ่ลี
2.เด็กหญิง รุ้งลาวัล เจเปียว
3.เด็กหญิง สุนิษา กันธิยะ
4.เด็กหญิง กัญญาณัฐ พิมพ์จำนงค์
5.เด็กหญิง กิติพร ดีสาม
6.เด็กหญิง ดรุณี อาโย
7.เด็กหญิง สุภาพร เจริญใจ
8.เด็กหญิง สุภมาศ วรรณศรี
4 คณะสีแดง
1.เด็กหญิง กชกร อินต๊ะเเก้ว
2.เด็กหญิง กาญจนา ศุตินากาศ
3.เด็กหญิง ศุภอักษร นันตรัตน์
4.เด็กหญิง พาฝัน ชมภูเมืองชื่น
5.เด็กหญิง ธัญวรัตน์ จันทาคำ
6.เด็กหญิง วัรัญญา นามชัยยา
7.เด็กหญิง อารดา ปัญโยใหญ่
5 คณะสีม่วง
1.เด็กหญิง สุทธิพร มานะธรรม
2.เด็กหญิง ทารา อาซือ
3.เด็กหญิง พิมพวิภา ทาวาง
4.เด็กหญิง พรปวีณ์ เขื่อนคำ
5.เด็กหญิง สุภาพร แซ่อ่าง
6.เด็กหญิง รุ่งรัธณ์ ไชยวิราช
7.เด็กหญิง จันทร์คำ สรีวงค์
8.เด็กชาย พัชรมัย มาเยอะ
9.เด็กหญิง กัญญาณี จินดาธรรม
10.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ยูริ
11.เด็กหญิง กล้วยไม้ ซอหย่า
12.เด็กหญิง โม มาเยอะ
6 คณะสีชมพู

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.017911911010742 วินาที