#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณะสีน้ำเงิน
1.เด็กชาย ศุภเชษฐ์ เตือนใจ
2.เด็กชาย พิสิษฐ์ ประวัติโยธิน
3.เด็กชาย วัชระพงษ์ นุ่นยวง
4.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ รอดภัยปวง
2 คณะสีฟ้า
1.เด็กชาย เกริกพล เวชวัน
2.เด็กชาย อนุภัทร ศรีบุรี
3.เด็กชาย อนุวัฒน์ หะวัน
4.เด็กชาย สุวรรณภูมิ ใจอารีย์
5.เด็กชาย วุฒิภัทร จันทร์ทะกูล
6.เด็กชาย วรฤทธิ์ วงศ์เมือง
7.เด็กชาย กิตตินันท์ ขันธะโน
3 คณะสีม่วง
1.เด็กชาย มนตรี ใจสาม
2.เด็กชาย ณัฐนนท์ หมอโป๊ะกู่
3.เด็กชาย ปงเมษฐ์ เขื่อนเพชร
4.เด็กหญิง ภควัต ซาวคำเขต
5.เด็กชาย อชิระ เขื่อนแก้ว
6.เด็กชาย พงเพ็ชร กะมล
7.เด็กชาย มงคล แซ่อ่าง
8.เด็กชาย ธนทัศ เรืองรเพกุง
9.เด็กชาย ภีรภัทร หมื่อแล
10.เด็กชาย ทรงศน นวลสังข์
11.เด็กชาย อนุศร พิมแสน
12.เด็กชาย ธรีเทพ กัปปะ
4 คณะสีแดง
1.เด็กชาย ธนพนธ์ ภัทรพาณิชย์
2.เด็กชาย สรณ์ศิริ คำสุ
3.เด็กชาย ภาคิน ลังกาพิน
4.เด็กชาย เมษณี เมมะ
5.เด็กชาย พร้อมพงศ์ ศรีสวาสดิ์
6.เด็กชาย ธีรภัทร บุณตัน
7.เด็กชาย ณัฐวัติ บุตจา
5 คณะสีชมพู
1.เด็กชาย วรเมธ อูปมา
2.เด็กชาย วรวิทย์ ก้อนแก้ว
3.เด็กชาย อนึชา อายิ
4.เด็กชาย สิทธิชัย จินดาธรรม
5.เด็กชาย กฤษกร แสนมูลเจ่ม
6.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
7.เด็กชาย ธีรภพ อยู่ลือ

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.015075922012329 วินาที