#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณะสีฟ้า
1.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
2.นางสาว กมลรัตน์ ศรียศ
3.นางสาว พรชิตา สุริน
4.นางสาว อรพรรณ เอกคุณปัญญา
5.นางสาว พิมพ์ชนก แซ่หวัง
2 คณะสีม่วง
1.นางสาว วราภรณ์ เยต้อง
2.นางสาว มณีรัตน์ อายิ
3.นางสาว นิภาพร อาหยิ
4.นางสาว เกศินี สุทธิรักษาพืช
5.นางสาว กุลกัลยา อาจอ
6.นางสาว สุข แปลแสกู่
7.นางสาว ธีราพร ทูตไมตรี
3 คณะสีน้ำเงิน
1.นางสาว เสาวลักษณ์ ภัทรพาณิชย์กุล
2.นางสาว สุพรรษา ศรีใจ
3.นางสาว วันเพ็ญ มาเยอ
4.นางสาว จินตนา แซ่เติ๋น
5.นางสาว อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์
6.นางสาว วิชุดา โรจน์จุฑารัคษ์
4 คณะสีแดง
1.นางสาว มารีย์ เเซ่ลี
2.นางสาว ปัทมาภรณ์​ เชอมื่อ
3.นางสาว พัชรา ขันธิวงศ์​
4.นางสาว ชุติกาญจน์ ไพรำพึงสกุล
5.นางสาว ฝนทิพย์​ เขตพิลาส
6.นางสาว วาสนา มอนะ
7.นางสาว สุดา อ่วยยือ
8.นางสาว เสาวนีย์ ภูดิน
9.นางสาว นภสร หวังศิริทรัพย์
10.นางสาว กรกนก สมีเเจ้ง
11.นางสาว ปริยารักษ์ ศรีสวัสดิ์
12.นางสาว ดวงใจ เเซ่เซิ้ง

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.011979818344116 วินาที