#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณะสีม่วง
1.นาย ณัช ไตรพัชร์
2.นาย ธนพล แซ่เหลว
3.นาย เกษม แซ่ลิ่ว
4.นาย พงศ์ภาวี เบ็ญชา
5.นาย สิทธิโชค ไกรฤทธิ์
6.นาย สิทธิชัย ไกรฤทธิ์
7.นาย วสันต์ แชหมื่อ
8.นาย อายูว ยิบือ
9.นาย ภูวดล แซ่หลี
2 คณะสีน้ำเงิน
1.นาย อดิสร แซ่ลี็
2.นาย จิรนนท์ ด้วงพรหม
3.นาย ธีรพัฒน์ จันทิมา
4.นาย นครินทร์ ปะระมี
5.นาย ธีรพล อุดมชัยหาญ
6.นาย อัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว
7.นาย จิรศักร์ นาอูกะ
8.นาย อัคพล มีขันแก้ว
9.นาย ธนกฤต เหมืองอุ่น
10.นาย ซิ่งมิ่ง แซ่เจอว
3 คณะสีแดง
1.นาย วิรัตน์ เชือหมึกุ
2.นาย สมชาย เยอะเบาะ
3.นาย ภาคิน คำดี
4.นาย กิตติธร ชือมือ
5.นาย สมเกียรติ มาเยอะ
6.นาย นพดล เเยส่อ
4 คณะสีชมพู
1.นาย เกียรติศักดิ์ คักกันหา
2.นาย พิพัฒิพงศ์ พรมแจ้
3.นาย ณัฐพล แซ่จ๋าว
4.นาย เจษดา สุขเสาร์
5.นาย วิชัย แซ่หมี่
6.นาย พิสิฏฐ นามนวล

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.012020111083984 วินาที