#
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณะสีม่วง
1.เด็กหญิง กันยารัตน์ เอก่ำ
2.เด็กหญิง ชลิดา เครือต๊ะ
3.นางสาว ทิพย์มณี ชื่นจิตนิรันดร์
4.เด็กหญิง อาซี เยอเบียง
5.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ปิ่นไพรวัลย์
6.เด็กหญิง ลักษิกา พรมเมือง
7.เด็กหญิง รุ่งรัชณี ไชยวิราช
8.เด็กหญิง จุฬารัตน์ บุณมา
9.เด็กหญิง ณัฐนิชา บุญชื่น
10.เด็กหญิง โม มาเยอะ
2 คณะสีน้ำเงิน
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ อิ่นคำ
2.เด็กหญิง ภัทร์นฤน แซ่ลี
3.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
4.เด็กหญิง หมี่ตี้ อานี่
5.เด็กหญิง พรธิดา แซ่จัง
3 คณะสีแดง
1.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
2.เด็กหญิง ภัครมัย จันทร์สุข
3.เด็กหญิง กัญญาอร ใจปัญญาพล
4.เด็กหญิง กัลยา ดือเช
5.เด็กหญิง เจนจิรา เขตพิลาส
6.เด็กหญิง เกตกนก เเอ่นกาศ
7.เด็กหญิง ทิชากร เนติประวัติ​
8.เด็กหญิง น้ำตาล นายสาม
9.เด็กหญิง ณัฐริกา นันตาวงศ์​
10.เด็กหญิง สุภาพร พูลศิลป์
4 คณะสีเขียว
5 คณะสีเขียว
6 คณะสีฟ้า
1.เด็กหญิง สุราสินี สักแก้ว
2.เด็กหญิง คมลศา เตชอุดมเลิศ
3.เด็กหญิง ชลธิชา ตาเจริญ
4.เด็กหญิง ชาสินี เครือต๊ะ
5.เด็กหญิง นภสร รวงผึ้ง
6.เด็กหญิง ปาริฉัตร มงคลโรจกุล
7.เด็กหญิง นารี เมริสตติคุณ
8.เด็กหญิง ภูษณิศา แซ่จ้าง

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0031888484954834 วินาที