1. คณะสีชมพู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0220 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรเมธ อูปมา
2.เด็กชาย วรวิทย์ ก้อนแก้ว
3.เด็กชาย อนึชา อายิ
4.เด็กชาย สิทธิชัย จินดาธรรม
5.เด็กชาย กฤษกร แสนมูลเจ่ม
6.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
7.เด็กชาย ธีรภพ อยู่ลือ
0202 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพนันท์ ทรวงชัย
0196 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มนัสวิน อยู่เรือง
2.นาย เจษฎา สุขเสรี
3.นาย จิรศักดิ์ ภูมิรีบุญนาค
4.นาย ยศพัทธ์ จรเทศ
0190 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
2.เด็กชาย ธีรภาพ อยู่ลือ
3.เด็กชาย อนุชา อายิ
4.เด็กชาย กฤษกร แสนมูลแจ่ม
0200 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย มานพ จับใจนาย
0208 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พิสิฐิ นามนวล
0226 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อาก่า เยอเบาะ
2.นาย วรัญชิต มงคลดี
3.นาย นิซิ หม่อโป๊ะกู่
4.นาย สุรเดช จิรวัฒิน์พงศ์
0258 เชียร์ลีดเดอร์
เชียร์ลีดเดอร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วาสนา มหาอินทร์
2.นางสาว เกษศิริน สิทธา
3.นาย สุวรรณเดช บุญศรี
4.นาย สมศักดิ์ แสงคำ
5.นางสาว ปวันรัตน์ นามคำ
6.นาย พีรพล นันทะวิชัย
7.นางสาว วรัญญา ธรรมเสน
8.นางสาว ณัฐภรณ์ โชตินันท์
9.นาย อินปะกุล อบสุข
10.นางสาว ศิริปภัสร์ เสาร์ไพศรี
11.นาย พิพัฒน์พงศ์ พรมแจ้
12.นาย ยศพัทธ์ จรเทศ
13.นางสาว สไบแพร หมอลำสา
14.นาย มนัสวิน อยู่เรือง
0224 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
2.เด็กชาย วรเมธ อูปซาง
3.เด็กชาย วรวิทย์ ก้อนแก้ว
4.เด็กชาย อนุชา อายิ
5.เด็กชาย สิทธิชัย จินดาธรรม
0194 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชา อายิ
2.เด็กชาย อาผ่า มาเยอะ
3.เด็กชาย อิชภาพ อยู่ดื่อ
4.เด็กชาย กฤษกร แสนมูลเขิง
0188 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เจษฎา สุขเสาร์
0186 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิพน ไข่กา
0170 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เจษฎา สุขเสาร์
2.นาย เกียรติศักดิ์ คักกันหา
0230 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ภานุเดช เชียงใบ
0182 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เกียรติศักดิ์ คักกันหา
0240 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วนิตดา เตจ๊ะเทพ
0244 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไชบวัฒน์ ร้องขัยแก้ว
2.เด็กชาย เจษฏา นาคโหมด
0245 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาโณทัย พ้นภัย
2.เด็กหญิง สุภาภรณ์ พันธ์ศรีสุวรรณ
0253 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธนธรณ์ธนธรณ์ ยอดมูลคี
2.นางสาว ชฎาวรรณ สมบูรณ์
0180 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
1.นาย เกีตรติศักดิ์ คักกันหา
0211 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย คงศักดิ์​ จินดาธรรม
2.นาย ธนพล อินทจักร์
3.นาย นิซิ หม่อโป๊ะกู่
4.นาย อาก่า เยอเบาะ
5.นาย สุรเดช จิรวัฒนพงศ์
6.นาย ภานุพงศ์ ขันคำ
7.นาย สุรชา แก้วรัตน์
8.นาย อิสระ นวชิตกุล
9.นาย คามิน ลาบือ
10.นาย ชินการ พลอยชุม
11.นาย วรัญชิต มงคลดี
12.นาย ณัฐวุฒิ สุตินกาศ
13.นาย วรชิต ภิระบัน
14.นาย อภิรักษ์ มณีรัตน์
15.นาย พรชิต อิกำเนิด
2. คณะสีม่วง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0239 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศตายุ คำจริง
0218 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัช ไตรพัชร์
2.นาย ธนพล แซ่เหลว
3.นาย เกษม แซ่ลิ่ว
4.นาย พงศ์ภาวี เบ็ญชา
5.นาย สิทธิโชค ไกรฤทธิ์
6.นาย สิทธิชัย ไกรฤทธิ์
7.นาย วสันต์ แชหมื่อ
8.นาย อายูว ยิบือ
9.นาย ภูวดล แซ่หลี
0191 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณนารา กาบคำ
2.เด็กหญิง ฐานิดา ชุ่มมงคล
3.นางสาว สุพิชญา วีระชัย
4.เด็กหญิง ปัญญาลักษณ์ ยูริ
0215 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรินันท์ กาหะ
2.เด็กหญิง ฐานิดา ชุ่มมงคล
3.เด็กหญิง กานติมา หล้ามา
4.เด็กหญิง กล้วยไม้ ซอหย่า
5.เด็กหญิง จันทร์คำ ศรีวงค์
6.เด็กหญิง โม มาเยอะ
7.เด็กหญิง จิรัชญา ถือคุณ
8.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ยูริ
9.เด็กหญิง โซเฟีย วิริยะ
10.เด็กหญิง ปาริชาติ แซ่ย่าง
0214 ฟุตซอล
ฟุตซอล ม.1 ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ โอยยือกู
2.เด็กชาย ธนบดี เบ็ญอาบูบาบาการ์
3.เด็กชาย อภิวัฒน์ ปวีชาสถานพรกุล
4.เด็กชาย อาเพียง หมื่อแล
5.เด็กชาย อาโซ อู่แม
6.เด็กชาย พรนรัตน์ รินท้าว
7.เด็กชาย ทวิญญู เขื่อนคำแสง
8.เด็กชาย วีรภัทร น้อยหมอ
9.เด็กชาย ณืชากร สอนสุกอง
10.เด็กชาย ณัฐณพร อุดอากาศ
11.เด็กชาย นฤดล กันตี
12.เด็กชาย อัฐธชัย ชุ่มมงคล
0181 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ลลิตา ใจปิน
0225 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิธร หมื่นจี้
2.เด็กหญิง อริสา นายวัน
3.เด็กหญิง บัณฑิตา ใหม่น้อย
4.เด็กหญิง วนิดา แซ่หยี
5.เด็กหญิง รุ่งรัชณี ไชยวิราช
0184 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ทินกร พนมแก้ว
0199 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขันทิพย์ เซอเมือกู่
0217 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กันยารัตน์ เอก่ำ
2.เด็กหญิง ชลิดา เครือต๊ะ
3.นางสาว ทิพย์มณี ชื่นจิตนิรันดร์
4.เด็กหญิง อาซี เยอเบียง
5.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ปิ่นไพรวัลย์
6.เด็กหญิง ลักษิกา พรมเมือง
7.เด็กหญิง รุ่งรัชณี ไชยวิราช
8.เด็กหญิง จุฬารัตน์ บุณมา
9.เด็กหญิง ณัฐนิชา บุญชื่น
10.เด็กหญิง โม มาเยอะ
0252 เปตอง
เปตอง ม.ต้น คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย ใจดวงแกว
2.เด็กหญิง นิลาวัลย์ ชุ่มใจ
0222 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ญาณศรณ์ เสนสุรีย์
2.นาย ธวัตชัย อยู่ลือ
3.นาย ชัยยุทร มาเยอะ
4.นาย พงศ์พาวี เบ็ญชา
5.นาย ธนพล ศรีโลฟุ้ง
6.นาย เอกพันธุ์ ตุ่ยกัน
7.นาย สิทธิโชค ไกรฤทธิ์
8.นาย สิทธิชัย ไกรฤทธิ์
9.นาย วสันต์ แชหมื่อ
10.นาย ภิวัตร เยอแจะ
11.นาย ธนกร ต๊ะอิน
12.นาย สุธี คำติ๊บ
0228 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บัญญวัต กุนามา
0223 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชลนภา เบกากู่
2.นางสาว ศิลาลักษณ์ ภัทรเรืองมธา
3.นางสาว กุลกันยา อาจอ
4.นางสาว จินดา เชอก๋อง
5.นางสาว เกศินี สุทธิรักษาพืช
6.นางสาว ธีราพร ทูตไมตรี
7.นางสาว วราภรณ์ เยต้อง
8.นางสาว นิภาพร อาหยิ
9.นางสาว อรอุมา ศรีพรม
10.นางสาว อังคณา จันทร์พินิจ
11.นางสาว กิตติญา จือเปาะ
12.นางสาว ชนาพร ไตรพัชร์
0174 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ทินกร พนมแก้ว
0243 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อกนิษฐ์ ผาลาด
0237 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มลฤดี แซ่ลี
2.นาย วานุราษฎร์ ทายะศักดิ์
0260 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ยูริ
0249 เปตอง
เปตอง ม.ต้น หญิง ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชมพู่ โชคสถาพรสิน
2.เด็กหญิง ชริณดา ศรีสวัสดิ์
3.เด็กหญิง ชลธิชา โพธิ์เทพ
0192 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ซาน แซ่ลี
2.นาย กุลนันท์ เสร็จใจดิ์ศรี
3.นาย ศิกาดิ แซ่ลี
4.นาย ปรรภากร อิกำเนิด
3. คณะสีน้ำเงิน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0248 เปตอง
เปตอง ม.ต้น ชาย ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิสิษฐ์ ประวัติโยธิน
2.เด็กชาย ภูรินทร์ ทุนอินทร์
3.เด็กชาย วัชระพงษ์ นุ่นยวง
0193 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธีรตา คาหล่า
2.นางสาว ภัทรนิษฐ์ วงศ์ษา
3.นางสาว กิ่งดาว สอนสุกอง
4.นางสาว ฐิติยาภรณ์ ราวิชัย
0205 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ฐานิดา กอบศิลป์
0189 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กรรนิการ์ สุวรรณ
0187 กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มะลิ จะทอ
0179 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรณพรม คำฟู
0183 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศิริเนตร พิชวงค์
0233 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หมีตี อาหมี่
2.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
0171 กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เกศินี นุ่นยวง
0209 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เสาวลักษณ์ ภัทรพาณิชป์กุล
4. คณะสีเขียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0210 ฟุตบอล
ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นันทวัฒน์ ซาวลี้แสน
2.นาย ชัยวัฒน์ ท่าดีสม
3.เด็กชาย ณัฐพล แซ่ลี
4.เด็กชาย ณภัทร บุญตัน
5.เด็กชาย เจนจิราวุธ นามเฮือง
6.นาย อำพน อายีกู่
7.นาย กิติพงษ์ มาเยอะ
8.นาย ทักษิณ ชีหมื่อ
9.เด็กชาย อภิชาติ ปอแฉ่
10.นาย ศุภจักร รีอินทร์
11.เด็กชาย ทักษ์ดนัย สุระแก้ว
12.นาย ธนาโชติ แก้วเครือวงศ์
0206 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาโยติ แก้วเครือวงดี
0195 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อติกานต์ หม่องศรี
2.เด็กหญิง แสงระวี วิบูลรัตเจริญ
3.เด็กหญิง วรรณ์รัตน์ และเชอ
4.เด็กหญิง จันทร์หอม คำจันทร์
0216 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปรีชาวิชญ์ ชางยึ
2.เด็กชาย วรัญญู มื่อแล
3.เด็กชาย เกตน์ จะนุ
4.เด็กชาย จะสี จะทอ
5.เด็กชาย ภาธร จะอื่อ
0246 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย พีรณัฐ ปันเมือง
2.นาย นครินทร์ ทาเป็ง
0235 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว สุชานันท์ จำปาแก้ว
2.นางสาว ชยาทิพย์ พิมลเกียรติยศ
0251 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อารยา สิงห์ตา
2.นางสาว ธัญญารัตน์ ดวงศรี
3.นางสาว อรอนงค์ จินดาธรรม
0221 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เนตรนภา พินิจตรง
2.เด็กหญิง สุทธิดา ซาสุทธะสี
3.เด็กหญิง วิชุดา วิบูลชนะสงค์
4.เด็กหญิง พันธพิน นาครักษ์
5.เด็กหญิง นภัสสร วิบูลศรีกิตติ
0175 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จารูดา นำนา
0207 กรีฑา
กระโดดไกล ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรกานต์ คงวานิชกุล
5. คณะสีฟ้า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0229 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชาลินี เครือต๊ะ
0185 กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐกฤตา จินดาธรรม
0227 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อารยา ออแม่
2.นางสาว กาญจนา ค่าล่า
3.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
0247 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย หญิง ทีม 2 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันทร์แรม ปันตัน
2.นางสาว สุวดี ไชยศรี
0178 กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนัทกิจ กิตติศิษท์กันทร
0234 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย ชายคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วันชัย มาเยอะ
2.นาย อธิปไตย เลอเลิศวิจิตร
0176 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เมธาสิทธิ์ เยอส่อ
0259 กรีฑา
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดิ์ดา ปองคำ
0241 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชายเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วรัญญู กันจินะ
0201 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว นภารัตน์ เเยสอ
6. คณะสีแดง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0236 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น คู่ผสม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา สุตินกาศ
2.เด็กชาย สิทธิชัย อภิเผ่าพงศ์
0198 กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้น ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิทวัส พิมลเกียรติยศ
0204 กรีฑา
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลาย ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ไกรสง เชอหมื่อ
0203 กรีฑา
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้น หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์วิมล ใจย
0219 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มารีย์ เเซ่ลี
2.นางสาว ปัทมาภรณ์​ เชอมื่อ
3.นางสาว พัชรา ขันธิวงศ์​
4.นางสาว ชุติกาญจน์ ไพรำพึงสกุล
5.นางสาว ฝนทิพย์​ เขตพิลาส
6.นางสาว วาสนา มอนะ
7.นางสาว สุดา อ่วยยือ
8.นางสาว เสาวนีย์ ภูดิน
9.นางสาว นภสร หวังศิริทรัพย์
10.นางสาว กรกนก สมีเเจ้ง
11.นางสาว ปริยารักษ์ ศรีสวัสดิ์
12.นางสาว ดวงใจ เเซ่เซิ้ง
0212 ฟุตบอล
ฟุตบอล รวมหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศิริกัญญา บุญเรือน
2.นางสาว กชกร อินต๊ะแก้ว
3.นางสาว มารีย์ แซ่ลี
4.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ อิกำเนิด
5.เด็กหญิง เกศกนก แอ่นกาศ
6.นางสาว ปัทมาภรณ์ เชอมื่อ
7.เด็กหญิง ภัครมัย จันทร์สุข
8.นางสาว อนุธิดา ต้องสู้คีรี
9.นางสาว แสงวรรณ มะโนตัน
10.นางสาว กรกนก สมีแจ้ง
11.นางสาว ปรียารักษ์ ศรีสวัสดิ์
12.นางสาว นภสร หวังศิริทรัพย์
0177 กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณัฐฐาพร ปินนะรา
0232 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ต้น ชายคู่
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กนก รุ่งตะวันคีรี
2.เด็กชาย ธนาธิป อังคตรีรัตน์
0231 เทเบิลเทนนิส
เทเบิลเทนนิส ม.ปลาย หญิงเดี่ยว
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มารีย์ แซ่ลี
0250 เปตอง
เปตอง ม.ปลาย ชาย ทีม 3 คน
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วิรัติกุล บุญยืน
2.นาย วัชพล เจ็นใจ
3.นาย ภูวดล เตชะบุญ
0197 กรีฑา
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลาย หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อริสรา สิงห์สุข
2.นางสาว จารียา นานกาศ
3.นางสาว ศิริกัญญา บุญเรือน
4.นางสาว ณัฐฐาพร ปินนะรา

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์ ครูอานนท์ เทพกัณฑ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36

E-SPORT V.1.3.5 © 2017 & Modify 29 กรกฎาคม 2560 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.036707162857056 วินาที