รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นม.4

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 30001 เด็กหญิง จิรภัทร พงษ์ตุ้ย เเม่จันวิทยาคม
2 30002 นางสาว ชาลิสา ธรรมสาร แม่จันวิทยาคม
3 30003 นางสาว สุวรรณณี วงค์คม แม่จันวิทยาคม
4 30004 นางสาว อัมพิกา พรศรีจันทร์ แม่จันวิทยาคม
5 30005 นางสาว หทัยชนก ธรรมใจ แม่จันวิทยาคม
6 30006 นางสาว เยาวลักษณ์ แก้วหลวง แม่จันวิทยาคม
7 30007 นางสาว กันติยา แซ่ผ่าน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
8 30008 นางสาว กุลจิรา ตาสามบือ แม่จันวิทยาคม
9 30009 เด็กหญิง ศศิกานต์ ละมัย เเม่จันวิทยาคม
10 30010 นางสาว ปภาดา เขื่อนเพชร แม่จันวิทยาคม
11 30011 นางสาว ธนัชชา น้อยหมอ แม่จันวิทยาคม
12 30012 นางสาว สุภานิดา สุรินทร์ แม่จันวิทยาคม
13 30013 นางสาว ศุภิศรา วงเวียน โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
14 30014 เด็กหญิง ญาโณทัย พ้นภัย แม่จันวิทยาคม
15 30015 นาย ปิยะพงษ์ นพเก็ง แม่จันวิทยาคม
16 30016 เด็กชาย ณัฐพิภัทร แซ่เติ๋น โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
17 30017 นาย ณัฐวุฒิ แซ่ย่าง แม่จันวิทยาคม
18 30018 นาย สิทธิชัย อภิเผ่าพงศ์ แม่จันวิทยาคม
19 30019 นางสาว สุธาศินีร์ คำดา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
20 30020 นางสาว พรหมธิดา ใจคำปัน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
21 30021 นางสาว อภิชญา ธะนาคำ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
22 30022 นาย เสฎฐวุฒิ ใจยะ เเม่จันวิทยาคม
23 30023 นาย บรรณวิชย์ ลือราช แม่จันวิทยาคม
24 30024 นางสาว จันทราทิพย์ เเซ่โย่ บ้านสันติสุข
25 30025 นางสาว ชลนิชา จินดาธรรม เเม่จันวิทยาคม
26 30026 นาย ทิวากร อุปวงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
27 30027 นางสาว ชุตินันท์ สิงห์สุข แม่จันวิทยาคม
28 30028 นางสาว ภัคจีรา จับใจนาย แม่จันวิทยาคม
29 30029 นางสาว สิรินยา บุญรอด แม่จันวิทยาคม
30 30030 นางสาว ฐิติมา กันธิยะกาศ แม่จันวิทยาคม
31 30031 นางสาว รุ่งอรุณพร ทรายหมอ แม่จันวิทยาคม
32 30032 นางสาว นันทนัช ราชศักดิ์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์
33 30033 นางสาว วราภรณ์ ติยะธรรม เเม่จันวิทยาคม