รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นม.4

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 เด็กชาย โยชิกิ เยเปียง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
2 นางสาว กมลวรรณ คำปาแฝง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 เด็กชาย อดิศร สามารถ แม่จันวิทยาคม
4 นาย ไตรภพ ลามือกุ วัดถ้ำปลาวิทยาคม
5 นางสาว สิรินภา นามแค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
6 นาย อัฐธชัย ชุ่มมงคล เเม่จันวิทยาคม
7 นาย ศิววงศ์ พรมแปง แม่จันวิทยาคม
8 นาย ณัฐพงษ์ โวยยือกู่ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
9 เด็กชาย ศิรายุทธ พรมณี บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์
10 นางสาว น้ำตาล นามเเสง โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
11 นาย บัญญวัต กุนาม่ แม่จันวิทยาคม
12 นางสาว จันทร์คำ ศรีวงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
13 นาย ณัฐกิตติ์ ตรีพรไพรัช โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
14 นางสาว ชลธิชา ศิลารักษ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
15 นาย สุชาติ เซก้อ บ้านป่าเป่า ป่าซางน้อย
16 เด็กหญิง เส่าซือ แซ่จู แม่จันวิทยาคม
17 นาย อนุภัทร เยเซอะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
18 นางสาว ชยาภรณ์ ถ่องอำไพ แม่จันวิทยาคม
19 นางสาว ซูฮาร่า เชอมือกู่ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
20 นางสาว พรญาณี เชื้อเมืองพาน บ้านเทอดไทย
21 นางสาว แสงอิน อินทรวิชัย ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
22 นางสาว อารยา อ้ายสาม แม่จันวิทยาคม
23 นางสาว ธิชาดา ติ๊บสุภา ดํารงราษฎร์สงเคราะห์
24 นาย บอย เชอหมื่อ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
25 นาย อาเพีย เชอมือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
26 นาย อาโซ อู่แม เเม่จันวิทยาคม
27 นางสาว ภัทราพร คำดี ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
28 นางสาว พิชญา อาเค่อกู่อาเค่อกู่าเค่อกู่ ราชประชานุเคราะห์30
29 เด็กหญิง สุชาวดี สิทธิ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
30 40001 นาย ปริญญา ปารีเลียม สันทราย(พรหมณีวิทยา)
31 40002 นางสาว หยาดฝน อยู่ลือ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
32 40003 นาย นิมงคล มูแลง โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
33 40004 นางสาว อัมพร อาซอ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
34 40005 เด็กหญิง พรนภา เธียรคุณากร บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
35 40006 นาย ทรงวุฒิ อาเจอ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
36 40007 นาย ศรัทธา เฌอหมื่อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
37 40008 นางสาว ธิดารัตน์ เยอแจะ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
38 40009 นางสาว ธรขวัญ จิระภัทรธร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
39 40010 นางสาว สุประวีณ์ แซ่พ่าน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
40 40011 นางสาว ปาลิตา พรคีรีคำสุข บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
41 40012 นางสาว พลอยจินดา วิเศษวิไลรักษ์ บ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาส์)
42 40013 เด็กหญิง ธมนวรรณ เยอส่อ บ้านเเม่จันเชียงเเสนประชานุสาสน์
43 40014 นางสาว เกวลิน จะงะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
44 40015 นางสาว กนกพร อินตาติ๊บ สันทราย(พรหมณีวิทยา)
45 40016 นางสาว มยุรา ยอดทอง โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา)
46 40017 นางสาว สุภาลักษ์ ปันทะทา สันทราย(พรหมณีวิทยา)
47 40018 นาย ธีระสาร ผสมพืช โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
48 40019 เด็กหญิง อารียา พันผูก บ้านแม่จัน[เชียงแสนประชานุสาสน์]
49 40020 นางสาว บูชู เบียแลกู่ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
50 40021 นางสาว นิดาพร ปิยะโชคเจริญ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
51 40022 นาย ปวริศ ห้วยไชย แม่จันวิทยาคม
52 40023 นางสาว โยสิยา อางี โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
53 40024 นางสาว กชกร พลรม โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
54 40025 นาย สุรเทพ แซ่จาง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
55 40026 นาย สรยุทธ ชุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
56 40027 นางสาว อาชิง อภิโชคสถาพร โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
57 40028 นาย เจนณรงค์ บุญรักษา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
58 40029 นาย ณัฐพล จะนู โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
59 40030 เด็กชาย พงศกร สวนทา แม่จันวิทยาคม
60 40031 นาย วรพงษ์ จันต๊ะตึง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
61 40032 นางสาว สาริกา อุตสาหบำเพ็ญ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
62 40033 นาย ชวลิต หมื่อแล โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร
63 40034 นางสาว พรนภัส สืบนันตา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
64 40035 เด็กหญิง นัตธพร แก้ววงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
65 40036 นางสาว กานต์รวี แซ่จ๋าว โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
66 40037 นาย พุทธิพงษ์ ทุมทัน แม่จันวิทยาคม
67 40038 นาย รชต อุปพรรณ์ แม่จันวิทยาคม
68 40039 เด็กชาย เอกพักต์ ไชยเทพ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
69 40040 นาย นภัสกร ศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
70 40041 นางสาว หมี่พอ คะหล่า โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
71 40042 นางสาว ขวัญฤทัย มณีโชติ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
72 40043 นางสาว วรัญญาพรณ์ เเซ่บู๊ บ้านสันติสุข
73 40044 นาย ธีรภัทร์ ศักดิ์แสน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
74 40045 นางสาว กรกมล วรรณวิสุทธิ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
75 40046 นางสาว พิริสา ดาวรื่น โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
76 40047 นางสาว สุวิมล ชูปปัญญานนท์ บ้านห้วยไคร้
77 40048 นางสาว สุกัลยา แซ่ลี โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
78 40049 นางสาว อภิชญา แซ่ยิ่ง โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
79 40050 นางสาว เมษา พูเมกู่ วัดถ้ำปลาวิทยาคม
80 40051 นางสาว ธิรารัตน์ ลาวิชัย โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
81 40052 นางสาว ดาว อิ่นคำ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
82 40053 นาย แสงศักดิ์ดา หมอกแสง บ้านห้วยไคร้
83 40054 นางสาว ฟองแก้ว รูปงาม บ้านห้วยไคร้
84 40055 เด็กหญิง ปรางทิพย์ สอาด บ้านห้วยไคร้
85 40056 เด็กชาย ภูดิศ ศิริเวช โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
86 40057 เด็กหญิง พิมพ์ญาดา ชัยชะนะ แม่จันวิทยาคม
87 40058 นางสาว ชมพูนุช อริยะเครือ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
88 40059 นาย ทักษ์ดนัย สุระแก้ว แม่จันวิทยาคม
89 40060 นางสาว กัญวิภา พรสกุลไพศาล มงฟอร์ตวิทยาลัย
90 40061 นางสาว จารวี สิงห์ตา แม่จันวิทยาคม
91 40062 นางสาว พัชรี สิงหตา แม่จันวิทยาคม
92 40063 นางสาว ณัชชา ร้องหมอดี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
93 40064 เด็กหญิง ยุพิน มาลัย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
94 40065 เด็กหญิง นราวัลย์ อยู่ลือ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคระาห์ชาวเขา
95 40066 นางสาว วาสิตา อามอ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
96 40067 เด็กชาย ธนบดี เบ็ญอาบูบาการ์ แม่จันวิทยาคม
97 40068 นาย ธนากร ท่าดีสม เเม่จันวิทยาคม
98 40069 เด็กชาย เฉลิมพร ชิดพันธ์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
99 40070 นาย พีรพัฒน์ แปลงทอง โรงเรียนแม่จัดวิทยาคม
100 40071 เด็กหญิง ชฎาภรณ์ ลุงชอ โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง
101 40072 เด็กชาย ธันยวิชญ์ ศรีสมุทรนาค โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
102 40073 นาย สุรยุทธ์ ปิงอ่อน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
103 40074 นาย นฤเบศ เชหมื่อ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
104 40075 นางสาว อัญชลี ปัญมือ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
105 40076 นางสาว วันเพ็ญ หม่อปอกู่ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
106 40077 นางสาว สุภาพร ใจยะ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
107 40078 นางสาว สุทธิดา แซ่เจียง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
108 40079 นางสาว จารุวรรณ ภักดีวุธ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
109 40080 เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทาวาง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
110 40081 นางสาว อภิชยา ทรัพย์สกุล เเม่จันวิทยาคม
111 40082 นาย ณัฐกรณ์ ดวงเงิน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
112 40083 นาย โชติภณ แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
113 40084 เด็กหญิง มาริษา หอมชื่นใจ บ้านห้วยไคร้
114 40085 นางสาว กาญจนา แซ่วุ่ย โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
115 40086 นาย รัชพล ลามือกู่ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
116 40087 นางสาว สุทธิดา หม่อโป๊ะกู่ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
117 40088 เด็กหญิง ปัทธิดา ผ่าว้อกู่ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
118 40089 เด็กชาย วันชัย ลีจา แม่จันวิทยาคม
119 40090 นาย ณัฐชัย พลัง แม่จันวิทยาคม
120 40091 เด็กชาย พุทธิชัย คำวงศ์ษา ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน
121 40092 นางสาว ศิริลักษณ์ สุทธิรักษาพืช โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
122 40093 นางสาว ณิชา โสภณประกอบกิจ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
123 40094 เด็กชาย วุฒิชัย อาซองกู่ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
124 40095 นางสาว คิราณัฎฐ์ อิฐาผล บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
125 40096 นางสาว อาทิตยา ทาใจกาศ โรงเรียนบ้านแม่จัน
126 40097 นางสาว ปิยะดา คำนวลศรี บ้านห้วยไคร้
127 40098 นางสาว น้อย ยี่ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
128 40099 นางสาว อามติ๊บ สุขใจ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
129 40100 นางสาว รุ่งไพลิน อะซองกู่ โรงเรียนวังตาลวิทยา
130 40101 นาย อภิชาติ ปอแฉ่ แม่จันวิทยาคม
131 40102 นางสาว นารา ท้าวเจริญรุ่งเรือง บ้านป่าคาใหม่
132 40103 นาย อัฐถชัย พรถึง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
133 40104 นาย ณัฐณพร อุดกาศ แม่จันวิทยาคม
134 40105 นางสาว พิชญนาฏ จับใจนาย แม่จันวิทยาคม
135 40106 นางสาว หอมนวล ถาวร โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
136 40107 นางสาว พิชญา รังภูรี บ้านโป่งน้ำร้อน
137 40108 นางสาว นิลวิภา หมึ่แล่ บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
138 40109 นางสาว วารุณี อภิมงคลเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
139 40110 นาย เกษมชาติ อินต๊ะยะ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
140 40111 เด็กชาย จิตรถรณ แช่ยี่ วัดถ้ำปลาวิทยาคม
141 40112 นางสาว ณิชมน เยอเชอ แม่จันวิทยาคม
142 40113 นางสาว ลินลดา บุญเรือง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
143 40114 นางสาว ธัญญารัตน์ แสนสี โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
144 40115 นาย ภูวนัย ศรียศ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
145 40116 นางสาว ชลัลลักษณ์ สมปาละ แม่จันวิทยาคม
146 40117 นางสาว จุฑามาศ ลาดคม โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
147 40118 นางสาว นรมน ก้างออนตา โรงเรียนแม่จันวิยาคม
148 40119 นาย สุรเกียรติ ปันติ เเม่จันวิทยาคม
149 40120 เด็กชาย ดรการณ์ ไทยนุรักษ์ ดอยเเสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
150 40121 นาย ภานุวัฒน์ มงคลดี โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
151 40122 นางสาว พัชริดา ก๋องแดง โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
152 40123 นางสาว พัชริสา ก๋องแดง โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
153 40124 นางสาว ศุภัทรชา ไร่พุทธา โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
154 40125 นางสาว พร วิมลสุขวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
155 40126 นาย ธีรเมธ หมื่อแล บ้านโป่งน้ำร้อน
156 40127 นาย พีระพัฒน์ ธิจินะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
157 40128 นาย ธนภูมิ สิงห์ปัน โรงเรียนแม่วิทยาคม
158 40129 นางสาว อภิชญา คำอุ่น โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่งคำ
159 40130 นางสาว สุภาพร ใจสูง โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
160 40131 นางสาว อุมาพร อกผาย โรงเรียนบ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์
161 40132 นางสาว สุดานี เลิกการ บ้านโป่งน้ำร้อน
162 40133 นางสาว อินทิพร แลเฉอะ บ้านโป่งน้ำร้อน
163 40134 นางสาว ปทิตตา โชคชัดชาญพัฒนา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
164 40135 นาย วิศรุต หม่องศรี โรงเรียนบ้านร่อวก๊อ-ม่วงคำ
165 40136 นางสาว ดารณี เบญญาบุษกร อนุบาลแม่ฟ้าหลวง
166 40137 นางสาว ธิดารัตน์ วิบูลสิริพร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
167 40138 นางสาว ธนภรณ์ ธรรมตั้ง บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
168 40139 นาย อาทู แชกอง สันสลีหลวง
169 40140 นางสาว พรลภัส พรวุฒิโรจน์ ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
170 40141 นางสาว นฤมล เบียวเช นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
171 40142 นางสาว ลัดดา หมื่อโปกู่ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
172 40143 เด็กหญิง จารุเนตร แซ่ลี โรงเรียนบ้านห้วยมะหืนฝน
173 40144 นางสาว อลิศ กาเเบ บ้านห้วยมะหินฝน
174 40145 นางสาว วิริยา จันทร์ต๊ะวงค์ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
175 40146 นางสาว พุทธรักษ์ พรมหาลา สันสลีหลวงสันนายาว
176 40147 นางสาว ศุวิไล ปัญบือ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
177 40148 นางสาว จิตสุภา ทาทอง บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
178 40149 นางสาว รัตติยาพร ดวงนามโชค บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
179 40150 นางสาว ภัทรสุดา สุลำพิง โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
180 40151 นางสาว สุวิมล เยส่อ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
181 40152 นางสาว พิมพิดา มือแล โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป)
182 40153 นางสาว พรไพลิน แก้วแสงอ่อน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
183 40154 เด็กชาย ธเนศ เบกาบู่ โรงเรียนสันติสุข
184 40155 เด็กชาย ธนา บีเซ โรงเรียนสันติสุข
185 40156 นางสาว ชลาลัย เชอมื่อ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
186 40157 นางสาว สุทธิดา สุทธิรักษาพืช โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
187 40158 นางสาว แสงอิน อินทรวิชัย ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
188 40159 นาย รัฐภูมิ เชอมือ โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สแลป)
189 40160 นางสาว สุพิชชา วิบูลธนารักษ์ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
190 40161 เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญเรือง บ้านห้วยมะหินฝน
191 40162 นาย ทรงวุฒิ อาเคอ เเม่จันวิทยาคม
192 40163 นางสาว อทิวรา กรสวรรค์ แม่จันวิทยาคม
193 40164 เด็กชาย สุรพล โชติอนันต์ชัย โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
194 40165 นาย ศุภกฤต คำโมนะ โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม
195 40166 นาย ธนพัฒน์ ฤทธิ์บัว แม่จันวิทยาคม
196 40167 นาย ปรเมศร์ แสงอุทัย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
197 40168 นาย ภูวเดช แก้ววงค์ แม่จันวิทยาคม
198 40169 นางสาว นันทกา กิตติยาภิวัฒอมร โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
199 40170 นางสาว สุภาภรณ์ เบียะผะ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
200 40171 นางสาว สุวนันท์ จันทร์ใหม่ บ้านเเม่คำ(ประชานุเคราะห์)
201 40172 นางสาว นิชารัตน์ มาเยอะ โรงเรียนวาวีวิทยาคม
202 40173 นางสาว นิชาภัทร มาเยอะ โรงเรียนวาวีวิทยาคม
203 40174 เด็กชาย วชิรวิชญ์ ศรีเดช โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
204 40175 เด็กชาย พิพัฒน์ นิฐิสกุล โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
205 40176 นางสาว ริษา สมใจ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
206 40177 นางสาว ชนิตา อินทจักร์ บ้านห้วยมะหินฝน
207 40178 นางสาว ณภัทร สีฟู บ้านห้วยมะหินฝน
208 40179 เด็กชาย พีรพัฒน์ ปัญจวิทยาคม โรงเรียนบ้านห้วยมะหืนฝน
209 40180 นาย านุวัฒน์ หมื่อแล บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
210 40181 เด็กหญิง ศรีสมใจ คิงสุวรรณ บ้านห้วยไร่สามัคคี
211 40182 นาย ธนากร พูลพงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
212 40183 นางสาว สุดา แซ่หลี่ ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
213 40184 นางสาว ภวิภา แซ่เจิง ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
214 40185 นาย นฤดล กันตี แม่จันวิทยาคม
215 40186 นางสาว ศุภานิช แซ่โซ้ง โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
216 40187 นางสาว สุดา ตาฮอง โงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
217 40188 นาย อดิลักษณ์ ตาจัน โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม
218 40189 นางสาว จินลา ใจมา บ้านป่าเหมือด
219 40190 นางสาว พลอย ปะหล่อง บ้านป่าเหมือด
220 40191 นางสาว ลัดดา แก้วชู บ้านป่าเหมือด
221 40192 นาย ธนาคิม คิมุระ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
222 40193 นาย พยากรณ์ คำเงิน แม่จันวิทยาคม
223 40194 นาย ศุภกิจ ธิน้อมธรรม เเม่จันวิทยาคม
224 40195 นาย ธิติสรณ์ ฟุ้งพงศธร บ้านเเม่จันเชียงเเสงประชานุสาสน์
225 40196 นาย ปกรณ์ พันโน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
226 40197 เด็กหญิง เนตรนภา สุมาลี โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
227 40198 นางสาว ปรัศมน จรูญพัฒนา โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
228 40199 นาย พลาธิป ปินใจ แม่จันวิทยาคม
229 40200 เด็กชาย ก้องภพ นามยอด โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
230 40201 นางสาว ทิติกุล คำบุบผา บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
231 40202 นางสาว อาจู เเซ่จาง บ้านห้วยมะหินฝน
232 40203 นางสาว อาหลิน เเซ่จาง บ้านห้วยมะหินฝน
233 40204 นาย ปกรณ์ อุ่นแก้ว โรงเรียนครุณราษฎร์วิทยา
234 40205 นางสาว ศิริลักษณ์ แซ่พ่าน โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม
235 40206 นางสาว จันทราทิพย์ แซ่โย่ โรงเรียนบ้านสันติสุข
236 40207 นางสาว ชนาพร เสามั่น แม่จันวิทยาคม
237 40208 นางสาว ณิชา ซาปือ แม่จันวิทยาคม
238 40209 นางสาว นฤมล ติ๊บอ้าย ราชประชานุเคราะห์15
239 40210 นางสาว พรกมล นามยี่หลง บ้านป่าเหมือด
240 40211 นางสาว ศิริวรรณ สุขใจ บ้านป่าเหมือด
241 40212 นาย ภาคภูมิ ยือซอ บ้านสุขฤทัย
242 40213 นางสาว แสงใส เยอส่อ บ้านสุขฤทัย
243 40214 นาย สวราชย์ ลุงซอ สันสลีหลวง-สันนายาว
244 40215 นาย ธนวิชญ์ หมื่อโปะกู่ โรงเรียนบ้านแม่คำ ประชานุเคราะห์
245 40216 นาย วีรภัทร น้อยหมอ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
246 40217 นาย พุฒิพงศ์ เจริญทั้งไพสิฐ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
247 40218 นาย เมธาสิทธิ์ ชัยยะ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
248 40219 นางสาว รุจิรา ชัยนิรันดร์กุล แม่จันวิทยาคม
249 40220 นาย สมชาย วู้ซือ เชียงแสนวิทยาคม
250 40221 นาย ปิยะบุตร สุขเกษม บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
251 40222 นางสาว ชมพู่ เชอหมื่อกู่ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
252 40223 นางสาว ปนัดดา ขาวนวล ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
253 40224 นางสาว พาณิภัค พนมนิรันดร เทศบาล 6 นครเชียงราย
254 40225 เด็กหญิง ณัฎฐา เมอแลกู่ แม่คำ(ประชานุเคราะห์)
255 40226 เด็กชาย ประภาส คำจาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
256 40227 เด็กชาย โยชิกิ เยเปียง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
257 40228 นางสาว ชินันพร ชัยรัตน์ โรงเรียนสิงห์บุรี
258 40229 นางสาว ชนิสรา นันทบวรเกียรติ ศึกศาสงเคราะห์แม่จัน
259 40230 นางสาว รุ่งรดา ศิริ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
260 40231 นางสาว จิรัชยา แสนเหลี่ยว โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
261 40232 เด็กหญิง หมี่ชุม เชอหมื่อ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
262 40233 นาย คณนาถ มาแก้ว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
263 40234 นางสาว จิดาภา ตาท่อง บ้านทุ่งคา
264 40235 นาย เอกราช รัตนศักดิ์โยธา โรงเรียนวิชชานารี
265 40236 นาย จิตติโชติ จันทาพูน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
266 40237 นางสาว นุสรา หมือแล โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)
267 40238 นางสาว พัชรมัย มาเยอะ แม่จันวิทยาคม
268 40239 นางสาว พิมพ์วรีย์ อุดทา แม่จันวิทยาคม
269 40240 นาย อาหมื่อ เบเช ห้วยซ้อ รัชมังคลบาภิเษก
270 40241 นาย ศุภฤกษ์ อุดสาสาร แม่จันวิทยาคม
271 40242 นางสาว โยษิตา บุปผาเจริญศิลป์ เวียงแก่นวิทยาคม
272 40243 นาย อัมรินทร์ อินตะรัตน์ แม่จันวิทยาคม
273 40244 นาย ปราชญ์ เบาะสาร เเม่จันวิทยาคม