รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.1

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 20001 เด็กชาย ถิรวัฒน์ กิติ อนุบาลบ้านลูกรัก
2 20002 เด็กหญิง สุพิชชา แก้วรากมุข ืโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
3 20003 เด็กหญิง อนุสรา ศรีใส โรงเรียนมานิตวิทยา
4 20004 เด็กหญิง จิตตมาส ทายะนา โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
5 20005 เด็กหญิง นนภัส จันทาพูน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
6 20006 เด็กหญิง ธมนวรรณ นันต๊ะจันทร์ โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
7 20007 เด็กหญิง ลัลน์ญดา สมบัติใหม่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
8 20008 เด็กหญิง ศศิประภา ยืนยงแสน โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
9 20009 เด็กหญิง ณพัท คำเงิน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
10 20010 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ มาเยอะ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
11 20011 เด็กหญิง ณัฐชณีกานต์ กันจินะ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
12 20012 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ วินันท์ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
13 20013 เด็กหญิง แพรวนภา ศรีฉัตรถา มานิตวิทยา
14 20014 เด็กชาย อัฑฒกร เจนนานาโชค โรงเรียนศุภปัญญา
15 20015 เด็กหญิง ณิชานันท์ กันกอบ โรงเรียนมานิตวิทยา
16 20016 เด็กหญิง วีร์สุดา กันทายวง บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
17 20017 เด็กหญิง ณัชชา โคนซงแสน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
18 20018 เด็กหญิง ไอยวรินทร์ กาบุญก้ำ ป่าบงแม่จัน
19 20019 เด็กหญิง กชพร ยองขอด โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
20 20020 เด็กหญิง ปรายทิพย์ ทรายคำ โรงเรียนมานิตวิทยา
21 20021 เด็กชาย สุภเวช สิทธิมงคล ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
22 20022 เด็กหญิง จิราวรรณ ราวิชัย โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฏร์บำรุง)
23 20023 เด็กชาย กรวิทย์ รัตนพงศ์ภรณ์ บ้านขาแหย่งพัฒนา
24 20024 เด็กชาย ทินกร พิมลรัตนกุล บ้านขาแหย่งพัฒนา
25 20025 เด็กชาย นิพพิชฌ์ชัย จรูญเกษมโกศล บ้านขาแหย่งพัฒนา
26 20026 เด็กหญิง พิมรภัส ลอยบัญดิษ บ้านขาแหย่งพัฒนา
27 20027 เด็กหญิง เพชรชรี วิมลสุขสันติ บ้านขาแหย่งพัฒนา
28 20028 เด็กหญิง ศิริกัญญา บำเพ็ญบุญ บ้านขาแหย่งพัฒนา
29 20029 เด็กหญิง ชนิดา จะนู บ้านขาแหย่งพัฒนา
30 20030 เด็กชาย ยุทธภูมิ ขัตติยะ มานิตวิทยา
31 20031 เด็กหญิง พรนัชชา สุเรียมมา บ้านแม่จัน
32 20032 เด็กชาย อานนท์ คลังดงเค็ง โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
33 20033 เด็กหญิง พุธิตา อุ่นญาติ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
34 20034 เด็กชาย นรภัทร สนธิกรณ์ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
35 20035 เด็กหญิง วชิรญาณ์ นันชนะ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
36 20036 เด็กหญิง ภัททิยา ใจยะ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
37 20037 เด็กหญิง พลอยไพลิน บุญเรือง โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
38 20038 เด็กชาย ธงชัย แซ่หยาง โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
39 20039 เด็กหญิง สัณห์ฤดี จันทรภิรมย์ โรงเรียนมานิตวิทยา
40 20040 เด็กหญิง อุรัชญา ถาวร มานิตวิทยา
41 20041 เด็กชาย ณัฐรัตน์ กันศรีเวียง โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก
42 20042 เด็กหญิง ปฐมาวดี จิตรอ่อนน้อม ศุภปัญญา
43 20043 เด็กชาย เดชาธร บัณฑะวงศ์ โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา
44 20044 เด็กชาย ธีรภัทร์ ต้นนาค โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
45 20045 เด็กหญิง เบญจวรรณ ต๊ะคำ มานิตวิทยา
46 20046 เด็กหญิง ขวัญเนตร ชุ่มมงคล มานิตวิทยา
47 20047 เด็กหญิง จิตินันท์ วรรณภีระ โรงเรียนมานิตวิทยาคม
48 20048 เด็กหญิง กลิ่นสุคนธ์ อุดเตี่ยง โรงเรียนมานิตวิทยา
49 20049 เด็กหญิง นัฐวรรณ อินธิแสน โรงเรียนบ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
50 20050 เด็กหญิง อัญชิษฐา นานอก มานิตวิทยา
51 20051 เด็กชาย นพรัตน์ ภูสาม โรงเรียนมานิตวิทยาคม
52 20052 เด็กหญิง นันทิชา ก้างออนตา สันทราย(พรหมณีวิทยา)
53 20053 เด็กหญิง ชนิภรณ์ ลาดแก้ว บ้านห้วยไร่สามัคคี
54 20054 เด็กหญิง สุชัญญา ประโลหิต มานิตวิทยา
55 20055 เด็กหญิง ปราณปรียา เปล่งสว่าง มานิตวิทยาคม
56 20056 เด็กชาย เนติภูมิ ชุ่มมงคล อนุบาลเชียงราย
57 20057 เด็กชาย จิรายุ บริภัคกุล ช่องฟ้าซินเซิงวาณิบำรุง
58 20058 เด็กหญิง เปรมยุดา กันทรพงศ์ บ้านห้วยไร่สามัคคี
59 20059 เด็กหญิง ปวริศา คำเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
60 20060 เด็กชาย กรกฤต มงคลดี โรงเรียนบ้านแม่คีหนองอ้อ
61 20061 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ระงับภัย สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
62 20062 เด็กหญิง ศรีนุช คิงสุวรรณ โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี