รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นม.1

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 เด็กชาย ศุภนัย คิดชอบ บ้านเเม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
2 เด็กชาย เนตร ใจปินตา เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
3 เด็กหญิง กันญารัตน์ ต๊ะสุข เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
4 เด็กหญิง พัชราภรณ์ คำภีระ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
5 เด็กหญิง ภัทราพร ปัญญาคม โรงเรียนมานิตวิทยา
6 เด็กชาย พันธกร ศรีพนารัตน์ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
7 เด็กชาย พีรพัฒน์ ยอดมูลคี โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
8 เด็กหญิง โชติกา ปานมีสิทธิ์ โรงเรียนวัดหนองจอก
9 เด็กหญิง สุภาวรรณ คนไว องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
10 เด็กหญิง ศิริพร ศิริ โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา
11 เด็กหญิง ศุภกานต์ ศรีเจริญตา โรงเรียนบ้านป่าบง
12 เด็กชาย จิรายุทธ มงคลดี เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
13 เด็กชาย กลทีป์ อภิจรุณภิณโณ เฟื่องฟ้าวิทยา
14 เด็กหญิง ชุติสรา สามพะยา มานิวิตวิทา
15 เด็กชาย ชัยกร ใจสะอาด โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
16 เด็กหญิง ปริศรา อินต๊ะแปง โรงเรียนบ้านผาเดื่อ
17 เด็กหญิง เปมิกา หนูวุ่น เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
18 เด็กชาย พีรพล คงแก้ว บ้านหัวยมะหินฝน
19 เด็กชาย นิลลภัทร ยิ้มแฉ่ง เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
20 10001 เด็กหญิง เบญญา แซ่ซ่าน โรงเรียนบ้านแม่จัน
21 10002 เด็กชาย การัณยภาส ศักดิ์ดา อนุบาลบ้านลูกรัก
22 10003 เด็กชาย ศุภกร ทันสม โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
23 10004 เด็กชาย อาชิรวัฒน์ ลารัว โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
24 10005 เด็กหญิง พิมพกานต์ คำหล้าทราย โรงเรียนบ้านแม่จัน
25 10006 เด็กชาย สุทธิพงค์ ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
26 10007 เด็กหญิง ณัฐิณี แว่นปันไชย หนองแว่น
27 10008 เด็กหญิง นารากร แก้วรากมุข โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
28 10009 เด็กชาย ชยกร อิกำเหนิด โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
29 10010 เด็กชาย วีรภาพ ภูชมศรี กิตติคุณดอยหลวงวิทยา
30 10011 เด็กชาย รุ่งเรือง แสงวงค์ มานิตวิทยา
31 10012 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ ชื่นดี บ้านสันโค้ง
32 10013 เด็กชาย ณัฐพงค์ ลาหู่นะ บ้านป่าเป่าขป่าซางน้อย
33 10014 เด็กหญิง กนกวรรณ สมวัน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
34 10015 เด็กหญิง อัมพร มาเยอะ โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยาประสาท)
35 10016 เด็กชาย วชิระ เลิศพิทักษสิทธิ์ มานิตวิทยา
36 10017 เด็กชาย กฤต คิดชอบ โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
37 10018 เด็กชาย ภูวดล ชัยวรรณ โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
38 10019 เด็กชาย พัทธยศ สิทธิมงคล โรงเรียนมานิตวิทยา
39 10020 เด็กหญิง กัญญาพัชร ใหม่น้อย โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
40 10021 เด็กชาย ธีรภัทร แซ่ซิน ป่าบง
41 10022 เด็กหญิง รุ่งทิพย์ พุทธรักษา ป่าบง
42 10023 เด็กชาย ภรดร อาเชอะ โรงเรียนบ้านดอนปิน
43 10024 เด็กชาย ฉันทพล ชัยโยค โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
44 10025 เด็กหญิง อริสรา ศรีสามยอด โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
45 10026 เด็กหญิง กัญญ์วรา ทาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
46 10027 เด็กหญิง วรินทร ทองสุขถาวร โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
47 10028 เด็กชาย ณัฐรัตน์ วงค์มูล โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
48 10029 เด็กชาย รังสรรค์ เขื่อนคำแสน โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
49 10030 เด็กชาย ศกลวัฒน์ ปัญบือ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
50 10031 เด็กหญิง ชญานิศ อังคตรีรัตน์ บ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
51 10032 เด็กชาย พัชรพล ภัทรเกตุอนันต์ ป่าบง
52 10033 เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ ชัยกุหลาบ โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
53 10034 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ปาระมี โรงเรียมานิตวิทยา
54 10035 เด็กชาย วีราวัฒน์ แสงจูง บ้านป่าบง
55 10036 เด็กชาย มิ่งขวัญ เอี่ยมสะอาด บ้านดอน
56 10037 เด็กชาย ชูตระกูล ทาทอง มานิตวิทยา
57 10038 เด็กชาย กันต์ธีร์ เขื่อนคำ บ้านป่าบงแม่จัน
58 10039 เด็กหญิง ภูษณิศา จับใจนาย โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
59 10040 เด็กหญิง วชิรญาณ์ หมื่นหนู มานิตวิทยาคม
60 10041 เด็กหญิง ภัทรจาริน บุญอยู่ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำรากไตรราฦร์บำรุง
61 10042 เด็กหญิง กาญจนา นามทา บ้านดอนระเบียง
62 10043 เด็กชาย ธรรมศักดิ์ แซ่ฮ่วง มานิตวิทยา
63 10044 เด็กชาย ณัฐภูมิ เตยหอม โรงเรียนมานิตวิทยา
64 10045 เด็กหญิง เบญญาภา ตาส่างเถิน โรงเรียนมานิตวิทยาคม
65 10046 เด็กหญิง กิตติกา กันทะวัง โรงเรียนมานิตวิทยา
66 10047 เด็กหญิง พิมรภัทร์ รักษ์ไพรสกุล วาสุเทวี
67 10048 เด็กชาย ธนกฤต ซางสุภาพ โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
68 10049 เด็กชาย ปรเมธ อูปซาง โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์ )
69 10050 เด็กหญิง ภัชรา วิบูลความดี โรงเรียนสังวาลย์วิท 8
70 10051 เด็กหญิง ญานนันท์ ซาวคำเขต โรงเรียนบ้านแม่คำ(บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)
71 10052 เด็กหญิง ภาวินี หงษ์สิริโสภา โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก
72 10053 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ใจสมปาน โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
73 10054 เด็กหญิง ลักษิกา ไชยนันตา โรงเรียนมานิตวิทยา
74 10055 เด็กชาย เทพบุตร วิบูลธนไพศาล สังวาลย์วิท8
75 10056 เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ โตสุวรรณ มานิตวิทยา
76 10057 เด็กชาย ธนโชติ อิ่นแก้ว โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
77 10058 เด็กหญิง ชญาดา ภาวงค์ อนุบาลบ้านลูกรัก
78 10059 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยวงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
79 10060 เด็กชาย วรเมศร์ เลิศเกียรติรัชตะ โรงเรียนบ้านป่าบงหล้าราษฎร์วิทยา
80 10061 เด็กชาย รัชชานนท์ ขันคำยา มานิตวิทยา
81 10062 เด็กหญิง อาทิตญา ธรรมวงค์ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
82 10063 เด็กหญิง วิภาดา ใจลี โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
83 10064 เด็กหญิง ภัคพร แตะกระโทก โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
84 10065 เด็กชาย นันทภพ ข่าล่า โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
85 10066 เด็กชาย สาม นามแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง
86 10067 เด็กชาย รัตนโชติ แสงบุญ โรงเรียนบ้านสันโค้ง
87 10068 เด็กชาย ธันวา ตาวัน โรงเรียนบ้านสันโค้ง
88 10069 เด็กชาย จิรวัศ สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง
89 10070 เด็กหญิง ณัฐณิชา ใจมอย โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
90 10071 เด็กหญิง กุศลาภรณ์ นะพะการ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชิยงแสนประชานุสาสน์)
91 10072 เด็กชาย ภูเบศวร์ แสงคำ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประนุสาสน์)
92 10073 เด็กชาย พนมรัตน์ น้ำจุม โรงเรียนบ้านสันโค้ง
93 10074 เด็กหญิง ใบหยก ชอบทองหลาง โรงเรียนบ้านสันโค้ง
94 10075 เด็กหญิง วลุณี เชอหมื่อ โรงเรียนบ้านสันโค้ง
95 10076 เด็กหญิง ชยานิตย์ ชื่นพีรชัย โรงเรียนบ้านสันโค้ง
96 10077 เด็กหญิง กัญญารักษ์ ก้อแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง
97 10078 เด็กหญิง พรรณอร ยี่เบอะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง
98 10079 เด็กหญิง กนกรดา อ้ายแสง โรงเรียนบ้านสันโค้ง
99 10080 เด็กหญิง ลินดา โครตหา โรงเรียนบ้านสันโค้ง
100 10081 เด็กชาย พิชิพงษ์ หม่อโปะกู่ โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
101 10082 เด็กหญิง ฐิติวรดา สุทธิจันโย บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
102 10083 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ภิญโญฤทธิ์ โรงเรียนมานิตวิทยา
103 10084 เด็กหญิง ณัฐณิชา เขื่อนคำแสน โรงเรียนมานิตวิทยา
104 10085 เด็กชาย จะแล ลาหู่นะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง
105 10086 เด็กหญิง ปลายฟ้า เทียนละ โรงเรียนบ้านสันโค้ง
106 10087 เด็กชาย สุชาติ เซก้อ โรงเรียนบ้านป่าเปา ป่าซางน้อย
107 10088 เด็กหญิง ณัฐณิชา นาทะสัน โรงเรียนมานิตวิทยา
108 10089 เด็กชาย ฐานันดร รัตนบรรเทิง บ้านสันโค้ง
109 10090 เด็กหญิง ณภาดา ทรัพย์สกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง
110 10091 เด็กชาย อาโพ หมื่อแล โรงเรียนบ้านสันโค้ง
111 10092 เด็กชาย เปโตร วิมลขจรสิริ มานิตวิทยาคม
112 10093 เด็กหญิง ธํญญาลักษณ์ เครือปัญญา มานิตวิทยา
113 10094 เด็กชาย ธนภัทร ลาพิงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท
114 10095 เด็กชาย พิสิฐพงศ์ แก้วรากมุข มานิตวิทยา
115 10096 เด็กหญิง ธันวา เมอโป๊ะกู่ โรงเรียนบ้านป่าเปา ป่าซางน้อย
116 10097 เด็กชาย รัชนาท ช่วยบำรุง มานิตวิทยา
117 10098 เด็กชาย ธีรภัทร มาลาแซม มานิตวิทยา
118 10099 เด็กชาย นันทชัย นาเมือง มานิตวิทยา
119 10100 เด็กหญิง ณัฐณิชา อินต๊ะวัง บ้านเเม่จัน (เชียงเเสนประชานุสาสน์)
120 10101 เด็กหญิง อริยา เขื่อนคำแสน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
121 10102 เด็กชาย ใส่ นามแสง บ้านสันโค้ง
122 10103 เด็กชาย ด.ช.อโณทัย ลีโบ ป่าบงแม่จัน
123 10104 เด็กหญิง กนกพร สิงห์ใจ แม่ข้าวต้มท่าสุด
124 10105 เด็กหญิง วรัญญา ชุ่มมงคล โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น
125 10106 เด็กหญิง ณัฐธิดา เสียงหาญ โรงเรียนบ้านหนองแว่น
126 10107 เด็กชาย กิตติพันธ์ ปัญญา โรงเรียนมานิตวิทยา
127 10108 เด็กชาย พีรภัทร รักษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
128 10109 เด็กชาย ปุญญพัมน์ คำเพียร มานิตวิทยา
129 10110 เด็กชาย ภูวิศ สีปินตา มานิตวิทยา
130 10111 เด็กชาย ธนภูมิ วิบูลเจริญใจ โรงเรียนมานิตวิทยา
131 10112 เด็กหญิง อริสา ปาสำลี โรงเรียนมานิตวิทยา
132 10113 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ภักดีงามอนันต์ โรงเรียนศุภปัญญา
133 10114 เด็กหญิง เพชรลดา ยืนยงแสน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
134 10115 เด็กชาย ธนิสร จันทาพูน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
135 10116 เด็กหญิง วรัชยา เกตุชู โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
136 10117 เด็กหญิง ดวงกมล มั่นคง บ้านหนองแว่น
137 10118 เด็กชาย อนาวิน เชอหมื่อ บ้านป่าบงแม่จัน
138 10119 เด็กชาย ธนวิน นามปั๋น มานิตวิทยา
139 10120 เด็กหญิง ภัทรธิดา กุลธานี บ้านแม่คำ(แม่คำประชานุเคาระห์)
140 10121 เด็กหญิง อพิญญา ศรีวิชัย โรงเรียนมานิตวิทยา
141 10122 เด็กชาย ธีรเดช เยอเบาะ โรงเรียนดอยแสนใจ ตชด อนุสรณ์
142 10123 เด็กชาย วราเมธ มะลิตา โรงเรียนมานิตวิทยา
143 10124 เด็กหญิง ญานิสา ธิน้อมธรรม โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว
144 10125 เด็กหญิง ธัญชนก หุตามัย อนุบาลบ้านลูกรัก
145 10126 เด็กหญิง ขวัญจิรา กมลคุณัชญ์ โรงเรียนบ้านปางสา
146 10127 เด็กหญิง ประภิญญา ใจคำปัน โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)
147 10128 เด็กชาย ธนกร แซ่เย่า โรงเรียนศุภปัญญา
148 10129 เด็กหญิง ชนกนันท์ แซ่ผ่าน โรงเรียนมานิตวิทยา
149 10130 เด็กหญิง ปิ่นปินัทธ์ ปันแก้ว โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
150 10131 เด็กชาย อมรเทพ เยาว์ธานี โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
151 10132 เด็กหญิง ภัณฑิรา สันวิจิตร มานิต
152 10133 เด็กชาย นพเก้า อิ่นคำ โรงเรียนบ้านถ้ำ
153 10134 เด็กชาย สิทธิพล อินต๊ะขัด โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
154 10135 เด็กชาย พงศธร เดหลุ่ม โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
155 10136 เด็กชาย ชินดนัย คุณโพธิ์ โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
156 10137 เด็กหญิง นันทิพร ยะรังษี โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง
157 10138 เด็กชาย ภาณุภัทร วิเศษวิไลรักษ์ ประชารัฐพัฒนา
158 10139 เด็กชาย ปรวัฒน์ มีทุน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
159 10140 เด็กชาย ภูริณัฐ ทิคำ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
160 10141 เด็กหญิง ณัชชา อินทจักร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
161 10142 เด็กหญิง ภรณ์วัชรา เข็มพรหม โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
162 10143 เด็กหญิง จีรนันท์ กุณามา โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
163 10144 เด็กหญิง วรรณิกา เขื่อนแก้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
164 10145 เด็กหญิง ธัญญาศิริ หมอกใหม่ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
165 10146 เด็กชาย กณิศพงศ์ บุญทาทอง โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
166 10147 เด็กหญิง ศรัณย์พร สะทิง โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
167 10148 เด็กหญิง เขมจิรา ศรีระ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
168 10149 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ จุมอ่อน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
169 10150 เด็กชาย พงศกร นามอ้าย มานิตวิทยา
170 10151 เด็กชาย ศิริชัย จันทาพูน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
171 10152 เด็กชาย นาธาร พึ่งทอง โรงเรียนป่าบงแม่จัน
172 10153 เด็กหญิง สุพัตรา โวยยึ บ้านผาฮี้
173 10154 เด็กหญิง จารวี สู้ไพริน มานิตวิทยา
174 10155 เด็กชาย อนุรักษ์ แซ่ว่าง บ้านหนองแว่น
175 10156 เด็กชาย ภูวสิทธิ์ ขจรงามวิไล โรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่
176 10157 เด็กหญิง ศุภนิดา ธีระดำรงศักดิ์ มานิตวิยา
177 10158 เด็กหญิง สายฝน นันทกุล มาริตวิทยา
178 10159 เด็กหญิง วิรดา วิกิจสร้างสรรค์กิจสร้างสรรค์ มานิตวิทยา
179 10160 เด็กชาย พีรวิทย์ พัฒนาปวงชน โรงเรียนห้วยไคร้
180 10161 เด็กชาย เนติ ชัยสุข บ้านแม่จัน
181 10162 เด็กชาย ธนากร มาเยอะ ตชด.บำรุงที่112
182 10163 เด็กชาย ธีรพงษ์ มาเยอะ ตชด.บำรุงที่112
183 10164 เด็กชาย อภินันท์ ชีหมื่อ ตชด.บำรุงที่112
184 10165 เด็กชาย อภิชาติ ตาเปี๊ยก โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน บำรุงที่ 112
185 10166 เด็กชาย อสมา แซ่จาง เฟื่องฟ้าวิทยา
186 10167 เด็กหญิง สุวิตรา คำหล้าทราย โรงเรียนมานิตวิทยาคม
187 10168 เด็กชาย พิพัฒน์ คำลือวงค์ เฟื่องฟ้าวิทยา
188 10169 เด็กหญิง ธัญญาเรศ พรถึง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
189 10170 เด็กชาย หทัย เยอแจะ บ้านป่าบงแม่จัน
190 10171 เด็กชาย ศุภากร อินทร์สา เฟื่องฟ้าวิทยา
191 10172 เด็กชาย เหมราช เหมะธุรินทร์ โรงเรียนเทศบาลตำบลเเม่คำ
192 10173 เด็กชาย นพรัตน์ ภูสาม โรงเรียนมานิตวิทยา
193 10174 เด็กหญิง กวิสรา ตามี่ บ้านเเม่ข้าวต้มท่าสุด
194 10175 เด็กหญิง อรจิรา บุรานนท์ มานิตวิทยา
195 10176 เด็กหญิง ขวัญข้าว วัชรศิลป์เมธี โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
196 10177 เด็กชาย พิชยดนย์ ปงกา มานิตวิทยา
197 10178 เด็กชาย ลัทธวิทย์ ทายะ อนุบาลบ้านลูกรัก
198 10179 เด็กหญิง ดารุณี มาเยอะ โรงเรียนมานิตวิยา
199 10180 เด็กหญิง กมล นาติ๊บ โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
200 10181 เด็กชาย สัชฌุกร ศิริโชคผล ป่าบงแม่จัน
201 10182 เด็กชาย ต่อตระกูล แซ่ย่าง บ้านทุ่งม่าน
202 10183 เด็กหญิง ดุจดาว เยอเนาะ โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
203 10184 เด็กหญิง ธนชมล อุ่นเมือง อนุบาลศรีค้ำ
204 10185 เด็กหญิง มรกต ซางสุภาพ อนุบาลศรีค้ำ
205 10186 เด็กหญิง กัญญาณี ตรีไพบูลย์ อนุบาลศรีค้ำ
206 10187 เด็กหญิง สุนันดา แต้จิ๋ว โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
207 10188 เด็กหญิง โสภาพิชญ์ มูลคำ โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
208 10189 เด็กชาย วรวิช กันทะวงค์ โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
209 10190 เด็กหญิง พิมประภา แก้วนาติ๊บ โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
210 10191 เด็กชาย กฤษตเมธ ยืนยงคีรีมาศ โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
211 10192 เด็กหญิง ณัฐรัมภา ถาบุตร โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
212 10193 เด็กหญิง เพ็ญณภา สมวัน โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
213 10194 เด็กหญิง ชนิดา จะนู โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา
214 10195 เด็กหญิง อรรัมภา วงค์ษา โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
215 10196 เด็กชาย กรวิชย์ อึ้งวัฒนะไพศาล โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
216 10197 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ยอดมูลคี โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
217 10198 เด็กหญิง พิมพ์รำไพร ครองปัญญา โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)
218 10199 เด็กชาย อรรถพล ท่าดีสม โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
219 10200 เด็กหญิง อรนันท์ ต๊ะต้องใจ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
220 10201 เด็กชาย กิตติกิน จันทาพูน โรงเรียนมานิตวิทยา
221 10202 เด็กหญิง ฐิตาพร มาเยอะ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
222 10203 เด็กหญิง มัทนาพร แสนคำมูล บ้านแม่จัน[เชียงแสนประชานุสาสน์]
223 10204 เด็กชาย ภานุเดช ผัดกาศ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
224 10205 เด็กชาย ธีรภัทร มูลศรี โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
225 10206 เด็กชาย ชินกฤต โยธิยา โรงเรียนบ้านหนองแว่น
226 10207 เด็กหญิง ญารินดา มะสีละ โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
227 10208 เด็กชาย ลีชอง ลี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
228 10209 เด็กชาย อิทธิกร เบเชกู่ โรงเรียนมานิตวิทยา
229 10210 เด็กชาย สิทธิโชค ชุมภูทอง อนุบาลศรีค้ำ
230 10211 เด็กหญิง ภาวินี ยอดมูลคี โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
231 10212 เด็กหญิง พัชนี มาเยอะ โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
232 10213 เด็กหญิง แสงลู ปะหล่อง โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
233 10214 เด็กหญิง พิจิตรา จันทร์เชย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
234 10215 เด็กชาย สุริยา อัตไพบูลย์ บ้านแม่คำ (บ้านแม่คำประชานุเคราะห์)
235 10216 เด็กหญิง ปาณิสรา มาเยอะ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
236 10217 เด็กหญิง ลภัสสินี จำรัส โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
237 10218 เด็กหญิง จินตหรา อายิกู่ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
238 10219 เด็กชาย ปุณณพัฒน์ เบียเช้ โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
239 10220 เด็กชาย จารุกร ยาทัน บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น
240 10221 เด็กชาย ศิริเกียรติ ริยะเทน โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
241 10222 เด็กชาย ปวัตร อุดเมืองแก้ว บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์
242 10223 เด็กหญิง ศิรยาภา หล้าเมืองใจ โรงเรียนบ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
243 10224 เด็กชาย พิชิตชัย อิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ
244 10225 เด็กชาย วีรพล จันทาพูน อนุบาลบ้านลูกรัก
245 10226 เด็กหญิง จิตินันท์ วรรณภีระ โรงเรียนมานิตวิทยา
246 10227 เด็กชาย นันทพัฒ ดวงแสนสุข โรงเรียนบ้านผาเดื่อ
247 10228 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ โวยยึ บ้านผาฮี้
248 10229 เด็กหญิง ภูษิตา เจเบาะ โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
249 10230 เด็กชาย ธาราเมศร์ ใจฉ่ำ โรงเรียนมานิตวิทยา
250 10231 เด็กชาย ธัรพล อุทัศน์ บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
251 10232 เด็กหญิง ธารินี พรมลี ไทยรัฐวิทยา86(บ้านป่าสักหลวง)
252 10233 เด็กชาย ธาวิน จูเปาะ โรงเรียนบ้านแม่หาป่าไร่ศรียางชุม
253 10234 เด็กหญิง กนกนภา เรือนทอง เชียงแสนประชานุศาสตร์
254 10235 เด็กชาย ป่าง คำแสง โรงเรียนบ้านหนองแว่น
255 10236 เด็กหญิง ณัฐถิดา จับใจนาย บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์
256 10237 เด็กหญิง น้ำทิพย์ ยานะโค โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
257 10238 เด็กชาย วิศรุต ปิมปา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
258 10239 เด็กหญิง จินต์ลภัส ทรัพย์แสนภูมิ บ้านห้วยไร่สามัคคี
259 10240 เด็กหญิง ณัชชา หมื่อแล โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
260 10241 เด็กหญิง ลลิตา แซ่เต๋น โรงเรียนบ้านแม่จัน
261 10242 เด็กชาย ภาคภูมิ พลเดช มานิตวิทยา
262 10243 เด็กหญิง ฐิติพร คงเลิศสกุล โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
263 10244 เด็กหญิง กานต์ธีรา วังคะฮาต บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
264 10245 เด็กหญิง นุชนาถ นันทะเสน โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม
265 10246 เด็กหญิง พิมพลภัส สอาดเอี่ยม โรงเรียนสันทราย(พรมมณีวิทยา)
266 10247 เด็กหญิง กิติยาพร ลาหู่นะ โรงเรียนบ้านเทอดไทย
267 10248 เด็กชาย รพีภัทร นะนู โรงเรียนบ้านแม่หม้อ
268 10249 เด็กชาย ชาติชัย ส่าหม่อ บ้านแม่จัน
269 10250 เด็กหญิง สัณห์สินี นวลศรี บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาส)
270 10251 เด็กหญิง มลฑิรา แก้วปานันท์ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
271 10252 เด็กหญิง สันนิวัลย์ ธำรงดิลก โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
272 10253 เด็กหญิง ปภาวดี กิตติศัพท์กันทร บ้านหนองเเว่น
273 10254 เด็กหญิง สุพรรณี ทาวงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
274 10255 เด็กหญิง สุพรรณา ทาวงค์ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
275 10256 เด็กชาย ธนดล วิเศษโพธิ์ศรี เฟื่องฟ้าวิทยา
276 10257 เด็กหญิง กชพร ยอแจะ บ้านหนองแว่น
277 10258 เด็กหญิง ภัทรพร เเลเชอ บ้านเเม่จัน
278 10259 เด็กหญิง เกาะแสง มาเยอะ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
279 10260 เด็กหญิง รักษณาลี โคตุเคน โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา
280 10261 เด็กหญิง รัศมี มาเยอะ มานิตวิทยา
281 10262 เด็กหญิง จิตรา จือเต๊าะ บ้านเทอดไทย
282 10263 เด็กหญิง พัชลา บุญเลิศทรัพย์ทวี บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
283 10264 เด็กชาย รัฐเขตต์ ชื่นใจ เฟื่องฟ้าวิทยา
284 10265 เด็กหญิง วรัญญา คำเฟย เฟื่องฟ้าวิทยา
285 10266 เด็กหญิง นริญญา เมฆบนจันทร์ บ้านแม่จัน
286 10267 เด็กหญิง ทิพวรรณ สถา บ้านป่าบงแม่จัน
287 10268 เด็กหญิง ปุณยาพร ห่วงใย บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์
288 10269 เด็กชาย พลพล คาล่า โรงเรียนบ้านขาเเหย่งพัฒนา
289 10270 เด็กชาย จิรายุ บริภัคกุล ช่องฟ้าซินเชิงวาณิชบำรุง
290 10271 เด็กชาย สิรภัทร สร้อยนุสนธ์ บ้านแหลว-นาล้อม
291 10272 เด็กหญิง ปัทมพร แซ่ซ้ง โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
292 10273 เด็กหญิง นัฐวรรณ อินธิแสน โรงเรียนบ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
293 10274 เด็กชาย ณัฐภูมิ อภิสุขเกษม มานิตวิทยา
294 10275 เด็กชาย นรภัทร สนธิกรณ์ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
295 10276 เด็กชาย ฌานุวัฒน์ เจริญวัชรสิน โรงเรียนมานิตวิทยา
296 10277 เด็กหญิง สิริญพร วิเศษเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนสังวาลย์วิท 8
297 10278 เด็กหญิง ชิงชิง แซ่ทั่ง โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
298 10279 เด็กชาย อดิศักดิ์ ชัยศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
299 10280 เด็กหญิง มยุรี มาเยอะ โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
300 10281 เด็กหญิง นภัสนันท์ ปินยาง โรงเรียนแม่คำ
301 10282 เด็กชาย บรรพต เรือนรื่น โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
302 10283 เด็กหญิง พัชราภรณ์ เสงี่ยมวงค์ มานิตวิทยา
303 10284 เด็กชาย กรวิทย์ รัตนพงศ์ภรณ์ ขาแหย่งพัฒนา
304 10285 เด็กหญิง ปานตะวัน เพียงคำ บ้านป่าบงแม่จัน
305 10286 เด็กหญิง พัชรา เยอส่อ มานิตวิทยา
306 10287 เด็กชาย ปกรณ์ นวชิตกุล บ้านแม่จัน
307 10288 เด็กชาย ธนาการ เชอหมื่อ โรงเรียนมานิตวิทยา
308 10289 เด็กหญิง ทิพย์ธัญญา ผกายศรีสกุล โรงเรียนมานิตวิทยา
309 10290 เด็กหญิง โนรา โหว่ยคือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ บ้านเวียงสา
310 10291 เด็กหญิง โบบีนา เบเช โรงเรียนสังวาลย์วิท 8
311 10292 เด็กหญิง อาเชอะ เบียงเช โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ บ้านเวียงสา
312 10293 เด็กชาย ภาคภูมิ มาเยอะ เฟื่องฟ้าวิทยา
313 10294 เด็กชาย อินทัช ฐิติโชติตระกูล โรงเรียนบ้าป่าปงแม่จัน
314 10295 เด็กชาย กฤตภาส พงค์สุข โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
315 10296 เด็กชาย ญัฐวุฒิ ห่วยแล บ้านป่าบงแม่จัน
316 10297 เด็กหญิง บุลจิรา เรืองอ่อน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ บ้านเวียงสา
317 10298 เด็กหญิง อาจา อายี โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ บ้านเวียงสา
318 10299 เด็กชาย พิชยดนย์ พรสุขสมสกุล โรงเรียนมานิตวิทยา
319 10300 เด็กชาย โกญดณัย กันธวงค์ เฟื่องฟ้าวิทยา
320 10301 เด็กหญิง ณัชนันท์ คำปวน อนุบาลบ้านลูกรัก
321 10302 เด็กหญิง จันทรัตน์ โชคราศีสิงห์ บ้านป่าบงแม่จัน
322 10303 เด็กหญิง ชนิดาภา ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
323 10304 เด็กชาย พงศกรณ์ อีจัง บ้านแม่จัน เชียงแสนประชานุสาสน์
324 10305 เด็กชาย ภูวนนท์ อีจัง บ้านแม่จัน เชียงแสนประชานุสาสน์
325 10306 เด็กหญิง วรปภา วาสนาเจริญ มานิตวิทยา
326 10307 เด็กชาย อดิศร โวยแม โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
327 10308 เด็กชาย อนุชิต ปัณณะระศรี โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
328 10309 เด็กหญิง ปวริศา คำเงิน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
329 10310 เด็กหญิง ชนิกานต์ เมอแลกู่ มานิตวิทยา
330 10311 เด็กหญิง นารีรัตน์ โปเซ่ มานิตวิทยา
331 10312 เด็กชาย พงศกร รุ่งขวัญเรือน โรงเรียนบ้านผาฮี้
332 10313 เด็กหญิง พระพร แซ่จ๋าง โรงเรียนบ้านเทอดไทย
333 10314 เด็กชาย คุณนนท์ สามัคคีก่อสกุล ห้วยไรสามัคคี
334 10315 เด็กหญิง กัญญาภัค พยาบาล สายประสิทธิ์วิทยา
335 10316 เด็กหญิง วรุณยุพา หมายซ้อนกลาง โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
336 10317 เด็กหญิง บุญญาพร เกทมะ โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน
337 10318 เด็กชาย โยฮัน หม่อโปกู่ โรงเรียนบ้านมาบยางพร
338 10319 เด็กชาย ภานุวิชญ์ สองเมือง โรงเรียนมานิตวิทยา
339 10320 เด็กหญิง จอมขวัญ ไอ่ใส่ โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง
340 10321 เด็กชาย ธนวันต์ รุ่งมงคลนาม บ้านผาฮี้
341 10322 เด็กหญิง นฤมล เยอะเบียง บ้านถ้ำปลา
342 10323 เด็กชาย อนันท์ดา พรมมิน ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์4)
343 10324 เด็กหญิง ฉัตรมณี รากะรินทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15.(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
344 10325 เด็กชาย ธันย์ดนัย จะฟะ โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)
345 10326 เด็กชาย กฤตภาส มาเยอ ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่112