ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อโรงเรียนแม่จันวิทยาคม


เลขบัตรประจำตัวประชาชน :

เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่ใบสมัคร
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
ห้อง
ประเภท