ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

การกรอกข้อมูลการมอบตัว เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ กรอกข้อมูลและพิมพ์ใบมอบตัวออกจากระบบ
และนำมายื่นในวันมอบตัว ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
หากผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลมอบตัวได้
ให้ท่านมากรอกข้อมูล ณ ห้อง MWK Learning Center
ภายในวันที่ 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2565 เท่านั้นคำแนะนำ : เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบนการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ Desktop/Notebookสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อจะสามารถเข้าสู่ระบบการมอบตัวได้โดย
*** กรอก Username (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
*** Password (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) เพื่อเข้าสู่ระบบ

หลักฐานการมอบตัว
1. ใบมอบตัว ที่พิมพ์ออกจากระบบพร้อมติดรูปนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ขนาด 1.5 นิ้ว
2. ระเบียนแสดงผลการเรียน ใบปพ.1 ฉบับจริง และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบสูจิบัตร(ใบเกิด) นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
9. ใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านธนาคาร (ให้พิมพ์ใบชำระเงินจากระบบรับสมัครนักเรียน
แล้วนำไปชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ) นำใบเสร็จมายื่นในวันมอบตัว หรือชำระเงินสดในวันมอบตัว


กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนสมัคร
ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพราะหลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว
ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปสมัครซ้ำผ่านทางเว็บไซต์ได้
กรณีที่สมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้โดย
*** กรอก Username (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
*** Password (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) เพื่อเข้าสู่ระบบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในการกรอกข้อมูลการสมัคร
1. ข้อมูลส่วนตัว (บัตรประชาชนผู้สมัคร,ทะเบียนบ้านผู้สมัคร)
2. ข้อมูล บิดา-มารดา
3. ข้อมูลผู้ปกครอง
4. ใป ปพ.1

หมายเหตุ : หากโรงเรียนตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนไม่ได้สำเร็จการศึกษา
หรือไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1
หรือไม่ได้สำเร็จการศึกษาหรือไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4
ทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การรับสมัครสอบคัดเลือกในปีถัดไป