ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565


กรุณาอ่านคำชี้แจงก่อนสมัคร
ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพราะหลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว
ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปสมัครซ้ำผ่านทางเว็บไซต์ได้
กรณีที่สมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้โดย
*** กรอก Username (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
*** Password (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก) เพื่อเข้าสู่ระบบ

สิ่งที่ต้องเตรียมในการกรอกข้อมูลการสมัคร
1. ข้อมูลส่วนตัว (บัตรประชาชนผู้สมัคร,ทะเบียนบ้านผู้สมัคร)
2. ข้อมูล บิดา-มารดา
3. ข้อมูลผู้ปกครอง
4. ใป ปพ.1

หมายเหตุ : หากโรงเรียนตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนไม่ได้สำเร็จการศึกษา
หรือไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1
หรือไม่ได้สำเร็จการศึกษาหรือไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4
ทางโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การรับสมัครสอบคัดเลือกในปีถัดไป