รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้นม.4

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 B0001 เด็กหญิง สุชาดา ทรายหมอ  
2 B0002 นาย ศรีบุญ คำแก้ว  
3 B0003 นาย อาทิตย์​ คำแก้ว  
4 B0004 นางสาว นิศารัตน์ ศรีลาแสง  
5 B0005 นางสาว ชลมาศ ปัญญาหล้า  
6 B0006 นางสาว วริศรา พิลาไลย  
7 B0007 นาย มานพ จับใจนาย  
8 B0008 นางสาว กุลธิดา ชัยนิสงค์  
9 B0009 เด็กหญิง ชมพนุท ดอนอินผล  
10 B0010 นาย พิสิฏฐ นามนวล  
11 B0011 นาย เกียรติศักดดิ์ คักกันหา  
12 B0012 เด็กชาย เจษฎา สุขเสาร์  
13 B0013 นาย วิชัย แซ่หมี่  
14 B0014 นาย ชนะชัย แซ่พ่าน  
15 B0015 นางสาว จตุพร จาจอบ  
16 B0016 นางสาว กัญญาวีร์ ปัญญารส  
17 B0017 นางสาว จุฑามาศ บุญตัน  
18 B0018 นางสาว สิริพร อภิพัฒนาชัย  
19 B0019 นาย สัตยา ก้างออนตา  
20 B0020 เด็กหญิง กัญกมล เงางาม  
21 B0021 นาย ฉัตราวุฒิ คำเขิน  
22 B0022 นางสาว ปาลิตา เขื่อนเพชร  
23 B0023 นางสาว ชฎาวรรณ สมบูรณ์  
24 B0024 นางสาว ณัฏฐกานต์ วรโชติชูทรัพย์  
25 B0025 นางสาว ณัฐชา หะสิตะ  
26 B0026 นางสาว จิดาภา วระวิจิตร  
27 B0027 เด็กหญิง ณัฐนรี นาทะสัน  
28 B0028 นางสาว สุดา อ่วยยือ  
29 B0029 นาย ปฐมภูมิ ใหม่กัน  
30 B0030 นางสาว พักตร์พริ้ม สุเทพ  
31 B0031 นาย ภาณุวัฒน์ โยธิยา  
32 B0032 นางสาว อัญชลา ปงกันคำ  
33 B0033 นางสาว ภัทรพร ขจรดิลกกุล  
34 B0034 นางสาว เกตน์นิภา กันแก้ว  
35 B0035 เด็กหญิง ณัฐนิชา ชุ่มเมืองเย็น  
36 B0036 เด็กหญิง ทัดดาว วงสายา  
37 B0037 เด็กหญิง พิมพ์กัญมาศ พากเพียร  
38 B0038 เด็กหญิง กิตติมา ปูนันท์  
39 B0039 นางสาว สุวนันท์ เมืองสุวรรณ  
40 B0040 นาย สรวิชญ์ แก้วลาดวงษ์  
41 B0041 นางสาว กชกร พวงมาลิน  
42 B0042 นาย ภูริวิทย์ ธิน้อมธรรม  
43 B0043 นางสาว ธัญชนก สิริแก้ว  
44 B0044 เด็กชาย กฤตณะพัชร ชูพินิจ  
45 B0045 นางสาว กฤติมา ไอ่ใส่  
46 B0046 นางสาว รัติยากร ดอนแก้ว  
47 B0047 นางสาว อภิญญา ปั้นทอง  
48 B0048 นางสาว รวินันท์ ชาญยารัตน์  
49 B0049 นางสาว วิจิตรา วิชาโห้ง  
50 B0050 นาย เมธา ต๊ะศักดิ์