รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนโควตาโรงเรียนเดิม ระดับชั้นม.4

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 Q0001 นางสาว วันธิชา ปิ่นมณี  
2 Q0002 นางสาว นิศาชล ภิระบรรณ์  
3 Q0003 เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ  
4 Q0004 นางสาว ทักษพร เจริญทอง  
5 Q0005 เด็กหญิง ภัคจีรา แปงศรี  
6 Q0006 นางสาว ภัทรนิษฐ์ วงศ์ษา  
7 Q0007 นางสาว พิชชาภา ทรงสิริวงศ์  
8 Q0008 เด็กหญิง ทัดดาว วงสายา  
9 Q0009 นางสาว ประกายสิทธิ์ กาบเเก้ว  
10 Q0010 นาย ภาณุวัฒน์ โยธิยา  
11 Q0011 นางสาว อัญชลา ปงกันคํา  
12 Q0012 นางสาว ณัฐชา หะสิตะ  
13 Q0013 เด็กหญิง ณัฐนรี นาทะสัน  
14 Q0014 นางสาว กิตติมา ปูนันท์  
15 Q0015 เด็กหญิง อัจฉริยา สมประสงค์  
16 Q0016 นางสาว วราภรณ์ ทัศนพันธ์เพชร  
17 Q0017 นางสาว พักตร์พริ้ม สุเทพ  
18 Q0018 เด็กหญิง นัชชา ภูมิฐาน  
19 Q0019 นางสาว ธัญชนก สิริแก้ว  
20 Q0020 เด็กหญิง สุทรานุช กูลจันทร์  
21 Q0021 เด็กชาย บุรพล สีลากุล  
22 Q0022 นางสาว สายฟ้า โกเสนตอ  
23 Q0023 เด็กหญิง ณัฐฐาพร ปินนะรา  
24 Q0024 นางสาว สุดา อ่วยยือ  
25 Q0025 นางสาว วาสนา มอนะ  
26 Q0026 เด็กหญิง กันทรลักษณ์ ทับทิมทอง  
27 Q0027 นางสาว ดาว คาล่า  
28 Q0028 นางสาว ปฏิมา ยอดมูลคี  
29 Q0029 นางสาว อภิญญา ปั้นทอง  
30 Q0030 นางสาว ศิริลักษณ์ คำเงิน  
31 Q0031 นางสาว ณัฐพร จับประยงค์  
32 Q0032 นาย เอก เมืองเป็ง  
33 Q0033 เด็กชาย ประธัญญา กันทะวงค์  
34 Q0034 นางสาว ฝนทิพย์ เขตพิลาส  
35 Q0035 นางสาว อันผิ่ง แซ่หลิง  
36 Q0036 นางสาว ชุติกาญจน์ ไพรรำพึงสกุล  
37 Q0037 นางสาว มาลี คาล่า  
38 Q0038 เด็กหญิง จตุพร เรือนคำมา  
39 Q0039 นางสาว อุทัยทิพย์ ติ๊บซังเสน  
40 Q0040 นางสาว ภิญญาพัชญ์ วงค์จันทร์น้อย  
41 Q0041 เด็กหญิง กิตติญา จิตร์บุรุษ  
42 Q0042 นางสาว โยษิตา วงค์วัน  
43 Q0043 นางสาว ศิริกุล ยานุ  
44 Q0044 เด็กหญิง วริศรา พิลาไลย  
45 Q0045 นางสาว จตุพร จาจอบ  
46 Q0046 นางสาว นัฐชานันท์ เขื่อนปัญญา  
47 Q0047 นางสาว อภิญญา สุริวงษ์  
48 Q0048 เด็กหญิง น้ำฝน บาราอิตำ  
49 Q0049 เด็กชาย วิชัย แซ่หมี่  
50 Q0050 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พงษ์ตุ้ย  
51 Q0051 นาย อลงกรณ์ จีรัตน์  
52 Q0052 เด็กชาย ณัฏฐากร สว่างพัฒนกุล  
53 Q0053 นางสาว สุธิดา เพอเมี๊ย  
54 Q0054 นาย มานพ จับใจนาย  
55 Q0055 นางสาว วิภาพร ดวงคิด  
56 Q0056 นาย บุญญฤทธิ์ คืนมาเมือง  
57 Q0057 นางสาว ณิชการต์ จริยประเสริฐ  
58 Q0058 นางสาว จิราภัทร นรสิงห์  
59 Q0059 นางสาว เกตน์นิภา นันชนะ  
60 Q0060 นาย ธรรมสร แซ่หง  
61 Q0061 นางสาว สุทธิกานต์ อาจอ  
62 Q0062 นางสาว พัฒน์นรี มาเยอะ  
63 Q0063 นาย ธนากร อานุลม  
64 Q0064 นาย ภูมินันท์ ชุ่มเมืองเย็น  
65 Q0065 นาย สมศักดิ์ คำลือ  
66 Q0066 เด็กชาย ทวีพงษ์ พ้นภัย  
67 Q0067 นาย อดิสร แซ่ลี้  
68 Q0068 นางสาว พรทิพย์ แซ่หลิว  
69 Q0069 นาย ชัยรภัทร ชัยมงคล  
70 Q0070 นาย บูรพา กาสอน  
71 Q0071 นาย เจฏวัฒน์ จันทาพูน  
72 Q0072 นางสาว พัชรา ขันธิวงค์  
73 Q0073 เด็กชาย ภูวดล ปินตา  
74 Q0074 นาย ขจรศักดิ์ ชัยชนะ  
75 Q0075 เด็กชาย ปรเมศวร์ ภูมิรัตน์  
76 Q0076 นาย อภิชาติ จองสุริยภาส  
77 Q0077 นางสาว อาทิตยา จินดาธรรม  
78 Q0078 นาย พิชิตชัย นามแสง  
79 Q0079 นางสาว สมฤดี นิยม  
80 Q0080 เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาเเก้ว  
81 Q0081 นางสาว จุฑามาศ บุญตัน  
82 Q0082 เด็กชาย อธิปไตย เลอเลิศวิจิตร  
83 Q0083 นาย ชนะชัย แซ่พ่าน  
84 Q0084 เด็กหญิง ชญานิศ วัชโรบล  
85 Q0085 เด็กหญิง หนูนี หวะจา  
86 Q0086 เด็กหญิง ปนัดดา สุคตวงค์  
87 Q0087 เด็กชาย จักรพรรดิ์ จันทาพูน  
88 Q0088 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ วรโชติชูทรัพย์  
89 Q0089 นางสาว อรอุมา เรือนออน  
90 Q0090 นางสาว ศุลีพร แซ่เติล  
91 Q0091 นางสาว วริศรา ปาขันแก้ว  
92 Q0092 เด็กหญิง สิริพร อภิพัฒนาชัย  
93 Q0093 นางสาว จันทกาณจน์ เชอหมื่อ  
94 Q0094 นางสาว นงนุช อินจาย  
95 Q0095 นางสาว กัญญาวีร์ ปัญญารส  
96 Q0096 เด็กหญิง ชมพูนุท ดอนอินผล  
97 Q0097 นางสาว กุลธิดา ชัยนิสงค์  
98 Q0098 นางสาว ณัชชา ขันอุระ  
99 Q0099 เด็กหญิง เกวลิน คิดเลิศล้ำ  
100 Q0100 เด็กชาย พุธแดง ยามะ  
101 Q0101 นางสาว ชฎาวรรณ สมบูรณ์  
102 Q0102 เด็กชาย ธนพัชร เหมวิเชียร  
103 Q0103 เด็กหญิง ชลมาศ ปัญญาหล้า  
104 Q0104 นางสาว มะลิวัลย์ ซาวคำเขตต์  
105 Q0105 นางสาว มณฑาทิพย์ ศรีสิงห์  
106 Q0106 นาย สัตยา ก้างออนตา  
107 Q0107 เด็กหญิง สุชาดา ทรายหมอ  
108 Q0108 เด็กหญิง สายฝน ใจสิทธิ์  
109 Q0109 เด็กหญิง แสงพร นามเฮือง  
110 Q0110 เด็กหญิง จันทร์จิรา แสงแก้ว  
111 Q0111 นางสาว เสาวณีย์ แสนคำลาว  
112 Q0112 เด็กหญิง พิมพ์กัญมาศ พากเพียร  
113 Q0113 เด็กหญิง คณิศร ราชคำ  
114 Q0114 นาย นิตินันท์ ทรายหมอ  
115 Q0115 เด็กชาย จิราวุฒิ ศรีคง  
116 Q0116 เด็กหญิง กัญกมล เงางาม  
117 Q0117 เด็กชาย กิตติไกร เหมะธุรินทร์  
118 Q0118 นาย ภานุศักดิ์ กูลวงศ์  
119 Q0119 นาย ภูมินทร์ ใจกาวิน  
120 Q0120 นางสาว กชกร พวงมาลิน  
121 Q0121 นาย นามกร ร้องคำ  
122 Q0122 นางสาว วิภาพร แซ่หมี่  
123 Q0123 นางสาว ณัฐนารา ธิโปธา  
124 Q0124 นาย อานนท์ พูลสวัสดิ์  
125 Q0125 เด็กหญิง สัญญา นายตี้  
126 Q0126 นางสาว นิศารัตน์ ศรีลาแสง  
127 Q0127 นางสาว นภัสศร พงศ์พัชระ  
128 Q0128 นาย นิสิต นาอูกะ  
129 Q0129 เด็กหญิง สิริพร คงน้อย  
130 Q0130 นาย สมเกียรติ มาเยอะ  
131 Q0131 นาย เฉลิมศักดิ์ จือเปาะ  
132 Q0132 เด็กชาย สุชาติ แซ่เติ๋น  
133 Q0133 นาย สุธาดล เครือหลวง  
134 Q0134 นาย สมัตถ์ เปี่ยงแล่  
135 Q0135 นางสาว แพรชมพู จิตตะลม  
136 Q0136 เด็กหญิง พรระวี เบญจสุข  
137 Q0137 เด็กหญิง อินธิรา อาซาง  
138 Q0138 นางสาว ปนัดดา เผอเมี๊ยะ  
139 Q0139 เด็กหญิง เปล่งสุรีย์ จันเป็ง  
140 Q0140 นางสาว ดาว มาเยอะ  
141 Q0141 เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ ตะต้องใจ  
142 Q0142 นางสาว นันท์นภัส พรมวงค์  
143 Q0143 นางสาว พิชญาภา ภิระบัน  
144 Q0144 เด็กหญิง ณัฐชญา ชุ่มเมืองเย็น  
145 Q0145 นาย ศราวุธ แปงง้อน  
146 Q0146 เด็กชาย ชัยยุทธ ทาทอง  
147 Q0147 นาย ภูวเดช มูลครบุรี  
148 Q0148 นางสาว ธนพร โคตรมะณี  
149 Q0149 เด็กหญิง ณัฐนิชา ชุ่มเมืองเย็น  
150 Q0150 นางสาว ธนาวดี สินพงศ์อมรกิจ  
151 Q0151 นาย ปิยะ อบสุข