รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นม.4

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 40001 นาย ชัยภัทร ชัยมงคล  
2 40002 เด็กชาย จิรยุทธ ปิยะดา  
3 40003 เด็กหญิง กนกวรรณ คำวงศ์ษา  
4 40004 นางสาว สมฤดี นิยม  
5 40005 นาย สิทธิชัย สีหมอก  
6 40006 นางสาว หมี่ตี เยอเบาะ  
7 40007 นางสาว ลุแกะ เยอเบาะ  
8 40008 นาย เศรษฐศาสตร์ สอนสุภาพ  
9 40009 นางสาว สุขฤทัย นะพะการ  
10 40010 นาย วิษณุ ขจรกิจสำราญ  
11 40011 นาย ยศพัทธ์ จรเทศ  
12 40012 นางสาว ณัฐติการณ์ เนินกระโทก  
13 40013 นาย ปุญชรัสมิ์ ชำนาญยา  
14 40014 นางสาว มารีย์ แซ่ลี  
15 40015 นางสาว สุดา ลาหู่  
16 40016 นางสาว ดาราวลี แซ่ลี  
17 40017 เด็กหญิง ญาดา แซ่จ๋าว  
18 40018 นาย มนัสวิน อยู่เรือง  
19 40019 นาย ชลธร บำรุงเขตร์  
20 40020 นาย พิชญุตม์ โค้งคลหาญ  
21 40021 นางสาว ณัฐฌานันท์ กุนณะกันตี  
22 40022 นางสาว สุวนันท์ เมืองสุวรรณ  
23 40023 นาย ใส ยังใบ  
24 40024 นางสาว รัตยาพร ภัทรพาณิชย์กุล  
25 40025 เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ ฐานาเรือ  
26 40026 นาย คำฟู คำแก้ว  
27 40027 เด็กหญิง เปล่งสุรีย์ จันเป็ง  
28 40028 นางสาว หมี่โอ๊ะ ศรีคา  
29 40029 เด็กหญิง ธนพร โคตรมะณี  
30 40030 นางสาว ณัฐณิชา แซ่จ๋าว  
31 40031 นาย พิชิตชัย แซ่ฉ่าย  
32 40032 นาย พิสิฏฐ นามนวล  
33 40033 นาย นนทกร ดีมั่งมี  
34 40034 นางสาว นภัสสร แซตูกู่  
35 40035 นางสาว ศศิธร เบียเช  
36 40036 นาย บุรพล สีลากุล  
37 40037 นางสาว สิริพักตร์ ภิระบรรณ์  
38 40038 นาย ภาคิน วิเศษเงินทวี  
39 40039 เด็กหญิง อภิรดา หงษ์คำ  
40 40040 นาย สมศักดิ์ คำลือ  
41 40041 นางสาว จุฑามาศ ทักษิณ  
42 40042 นางสาว อรอุมา เรือนออน  
43 40043 นางสาว นัฐชานันท์ เขื่อนปัญญา  
44 40044 เด็กหญิง ขวัญจิรา ณ ลำปาง  
45 40045 นางสาว วิลันดา มาลัย  
46 40046 นาย ธนาวัฒน์ ไร่พุทธา  
47 40047 นางสาว ภัทรพร ขจรดิลกกุล  
48 40048 นางสาว นันทนา ศรีสมพงษ์เจริญ  
49 40049 นาย ปิยะ อบสุข  
50 40050 นางสาว เกวลิน คิดเลิศล้ำ  
51 40051 นางสาว พิมพ์วิภา วิชัยรัตน์  
52 40052 นางสาว กฤติมา ไอ่ใส่  
53 40053 เด็กหญิง อินธิรา อาซาง  
54 40054 นาย ภาณุวัฒน์ ล้อมวงษ์  
55 40055 นางสาว ทยิดา ศรราช  
56 40056 เด็กหญิง กิตติญา จิตร์บุรุษ  
57 40057 นาย ชาญชัย จันทร์เงิน  
58 40058 นางสาว อธิชา จี่ใจ  
59 40059 นาย ธีรเดช ปัญญาพิพัฒน์สกุล  
60 40060 นางสาว จันทร์จิรา นามพรม  
61 40061 นาย นพดล แยส่อ  
62 40062 นางสาว จิรนันท์ วิกิจสร้างสรรค์  
63 40063 นางสาว สุรีย์พร พละกิตติกุล  
64 40064 นางสาว จุฑามาศ แซ่เติ๋น  
65 40065 นางสาว ชลดา แก่นจันทึก  
66 40066 นาย จิรศักดิ์ ภูศรีบุญนาค  
67 40067 นางสาว สุจิตรา อารีย์เวทย์  
68 40068 นางสาว สุวนี กริบทอง  
69 40069 นางสาว ชวันลักษณ์ อินทอง  
70 40070 นาย กฤษณพันธุ์ สนชาวไพร