รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนอาชีพ ระดับชั้นม.4

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 C0001 นาย พิชญุตม์ โค้งคลหาญ  
2 C0002 นางสาว เขมิกา มาเยอ  
3 C0003 เด็กหญิง ณัฐฌานันท์ กุนณะกันตี  
4 C0004 นางสาว ชัญญานุช ตรงใจ  
5 C0005 นาย อายูว ยิบือ  
6 C0006 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ฐานาเรือ  
7 C0007 นางสาว จุฬารัตน์ หมอช้าง  
8 C0008 นางสาว สุทธิตา ปาละกา  
9 C0009 นาย ภูวดล แซ่หลี่  
10 C0010 นาย สุชาติ แลเชอะ  
11 C0011 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ดงสวรรค์  
12 C0012 นางสาว วรัญญา ปรีชาสกุลพงศ์  
13 C0013 นางสาว อาร์ม บุญมี  
14 C0014 นาย กุลนันท์ เสรีสวัสดิ์ศรี  
15 C0015 นาย รวมพล คำเพ็ชร  
16 C0016 นาย ธานัท รัตนเดชภาคิน  
17 C0017 นาย วิศวะ วุฒินนท์ชัย  
18 C0018 นาย ชาญชัย จันทร์เงิน  
19 C0019 นาย ธนวัฒน์ โพธิ์ไพร  
20 C0020 เด็กชาย วิศิษฏ์ จับใจนาย