รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนอาชีพ ระดับชั้นม.4

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ
1 C0001 นาย พิชญุตม์ โค้งคลหาญ  
2 C0002 นางสาว เขมิกา มาเยอ  
3 C0003 เด็กหญิง ณัฐฌานันท์ กุนณะกันตี  
4 C0004 นางสาว ชัญญานุช ตรงใจ  
5 C0005 นาย อายูว ยิบือ  
6 C0006 นางสาว ธัญญาลักษณ์ ฐานาเรือ  
7 C0007 นางสาว จุฬารัตน์ หมอช้าง  
8 C0008 นางสาว สุทธิตา ปาละกา  
9 C0009 นาย ภูวดล แซ่หลี่  
10 C0010 นาย สุชาติ แลเชอะ  
11 C0011 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ดงสวรรค์  
12 C0012 นางสาว วรัญญา ปรีชาสกุลพงศ์  
13 C0013 นางสาว อาร์ม บุญมี  
14 C0014 นาย กุลนันท์ เสรีสวัสดิ์ศรี  
15 C0015 นาย รวมพล คำเพ็ชร  
16 C0016 นาย ธานัท รัตนเดชภาคิน  
17 C0017 นาย วิศวะ วุฒินนท์ชัย  
18 C0018 นาย ชาญชัย จันทร์เงิน  
19 C0019 นาย ธนวัฒน์ โพธิ์ไพร  
20 C0020 เด็กชาย วิศิษฏ์ จับใจนาย  
21 C0021 นาย ปิยะ อบสุข  
22 C0022 นาย ประภากร อิกำเนิด  
23 C0023 นาย ณัฐธวัฒน์ สิงห์บุญ  
24 C0024 นาย อาเหวย แลเชอกู่  
25 C0025 นาย ณัฐกร เชอก๋อง  
26 C0026 นาย สันติ ตาสอน  
27 C0027 นาย เอกลักษณ์ วงค์อิ่น  
28 C0028 นาย วชิระ คุณยศยิ่ง  
29 C0029 เด็กชาย สรสิช คำสร้อย  
30 C0030 เด็กชาย ภูรีภัทร์ ไป๋  
31 C0031 นางสาว น้ำฟ้า โวยแม  
32 C0032 เด็กชาย ณัฐนนท์ กาบคำ  
33 C0033 นาย นรภัทร จันทาพูน  
34 C0034 นางสาว นิชธาวัลย์ แก้วดี  
35 C0035 นาย นฤเบศร์ เดชศรีษะ  
36 C0036 นาย สุธาดล เครือหลวง  
37 C0037 นาย อภิชาติ จองสุรียภาส  
38 C0038 นาย วานุราษฎร์ ทายะศักดิ์  
39 C0039 นาย จิรายุส พัชรนนท์  
40 C0040 นาย ศิวกานต์ รินนายรักษ์  
41 C0041 นาย จีรศักดิ์ ยอดมน  
42 C0042 นาย กิจธาดา ท้าวแสงใจ  
43 C0043 เด็กชาย ธระพงศ์ ที่ระลึก  
44 C0044 เด็กชาย พีระพันธ์ ใจยะ  
45 C0045 นาย ไชยวัฒน์ ยิ้มสุข  
46 C0046 นาย ศุรวุฒิ เบเชกู่  
47 C0047 นางสาว สุจิตรา วิเศษพรงาม  
48 C0048 นาย ศุภชิต ปันยี่  
49 C0049 เด็กหญิง วันนิสา แซ่จ๋าว  
50 C0050 นาย วิรัตน์ เชือหมึกุ  
51 C0051 นางสาว ปริชาติ อินต๊ะรัตน์  
52 C0052 นางสาว กฤติยา ใจปินตา  
53 C0053 นางสาว ใบเฟิร์น ยาวิลาด  
54 C0054 นาย กฤตภาส ลาเช  
55 C0055 นาย อาหือ คะหล่า  
56 C0056 นาย ชาติชาย ชัยชุมภู  
57 C0057 นาย สุทัยทัศน์ นำพา  
58 C0058 นาย ธนกร หมื่อแล